نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات تعارض عرف با آیات و روایات فقهی و راه حل‌ها [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 101-122]
 • آب مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 93-110]
 • آداب ازدواج احکام خانواده و نشوز مرد در کتاب‌ التفسیر مسند امام رضا(ع [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 99-116]
 • آراء فقهی تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 165-194]
 • آراء مشهور نفی شرطیت احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 137-160]
 • آرای شاذ بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 113-136]
 • آزادی اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن [دوره 8، شماره 27، 1391]
 • آزادی اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 9-20]
 • آلودگی زیست‌محیطی مشروعیت رسیدگی به جرایم زیست محیطی ناشی از آلودگی مواد نفتی توسط محاکم کیفری بین المللی از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 173-191]
 • آموزش کاستی‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته‌های آموزش و پژوهش فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 11-30]
 • آیین دادرسی مدنی بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین‌المللی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 127-146]

ا

 • ابراء ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 118-103]
 • ابراز اذن بررسی ماهیت و خصوصیات اذن در تصرف [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 129-150]
 • ابن ادریس بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 113-136]
 • اتانازی بررسی فقهی و حقوقی اتانازی (مرگ از روی ترحم) [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 35-54]
 • اتحاد مسلمین حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 11-32]
 • اتلاف مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 93-110]
 • اتمام نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 165-182]
 • اثبات استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 179-202]
 • اثبات عناصر جرم اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بی‌گناهی در اندیشه اروپایی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 127-152]
 • اجاره بیع شرط و عقد اجاره [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 11-28]
 • اجاره بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 11-30]
 • اجاره بها بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 11-30]
 • اجاره تأمین دارایی واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]
 • اجاره کلی در معین تحقق اهداف قرارداد مشارکت زمانی (تایم‌شر) از طریق عقد اجاره کلی در معین در حقوق ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 31-48]
 • اجاره نفس مقایسه اجاره اشخاص با قراردادهای کار، جعاله و مقاطعه‌کاری در حقوق ایران و فقه اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 141-157]
 • اجازه زمان تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ترکه در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 67-78]
 • اجازه شوهر اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن [دوره 8، شماره 27، 1391]
 • اجازه شوهر اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 9-20]
 • اجتماع ضدین تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 53-76]
 • اجتماع مثلین تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 53-76]
 • اجتماع مصلحت و مفسده تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 53-76]
 • اجتناب از ضرر بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 11-32]
 • اجتهاد نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 51-72]
 • اجتهاد تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 165-194]
 • اجتهاد ادله اعتبار اجتهاد در قاضی و نقد آنها [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 61-80]
 • اجتهاد عنصر زمان و مکان و نقش آن در تحول اجتهاد بر احکام جزائی اسلام [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 49-66]
 • اجرای عدالت اعتبار واثرحاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی برهدف دادرسی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 203-221]
 • اجرای عین تعهد بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 117-134]
 • اجرت حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 129-148]
 • اجرت بر واجبات حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 129-148]
 • اجماع نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 51-72]
 • اجماع اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 27-48]
 • احتیاط بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 113-136]
 • احتمال تأثیر نفی شرطیت احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 137-160]
 • احراز عدم ردع تحلیل حجیت بنای عقلا با رویکردی در مسائل مستحدثه [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 37-62]
 • احصان فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال 1392 [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 81-100]
 • احصان آسیب شناسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 165-180]
 • احضار بررسی آیین استماع شهادت [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 105-118]
 • احکام شرعی بررسی فقهی بغی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 53-74]
 • احکام فقهی و حقوقی مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 109-136]
 • احکام کیفری اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 27-48]
 • احکام کیفری تغییر جنسیت در احکام کیفری [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 121-144]
 • اخافه بررسی ماهیت محاربه و افساد فی الارض و نقد قواعد کیفری مربوطه [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 33-52]
 • اخباریگری بررسی نقش عقل در دوران اخباریگری [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 115-134]
 • اخباریون تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 119-134]
 • اختیار حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 71-92]
 • اختیار حاکم قلمرو اختیارقاضی دراعمال مجازات بارویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-215]
 • اختیار معامله بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 99-118]
 • اختفای قرائن بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 113-136]
 • اختلالات روانی آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از مهریه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 99-112]
 • اختلال روانی آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 89-106]
 • اختلال روانی آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 123-144]
 • اخلاق مبانی التزام در حقوق قراردادها [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 131-148]
 • اخلاق حرفه‌ای اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف) [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 11-34]
 • اخلال در نظام اقتصادی تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 33-56]
 • ادای حق معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 69-92]
 • اداره فضولی مال غیر باز نمایی استثناهای ذی نفعی ثالث در عقد [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایدز عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 113-140]
 • ادله تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 165-194]
 • ادله احکام اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 27-48]
 • ادله احکام اولیه مفهوم شناسی وهن دین و مذهب ‏«مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادله شروط نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 51-74]
 • ادلّه عقلی تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 69-86]
 • ادله علم اصول ادله ی علم اصول از منظر امام خمینی(روش‌های کلی اجتهاد در علم اصول) [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 161-176]
 • ادله‌ی فقهی ولایت سیاسی زنان بررسی ادله‌ی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 79-94]
 • ادله‌ی مخالفان ولایت سیاسی زنان بررسی ادله‌ی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 79-94]
 • ادلّه نقلی تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 69-86]
 • ادوار فقه امامیّه جُستاری در أدوارنگاری فقه امامیّه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-48]
 • اَدوارنگاری جُستاری در أدوارنگاری فقه امامیّه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-48]
 • اذن رابطه اذن و مسؤولیت مدنی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-110]
 • اذن انقلاب ید امانی به ید ضمانی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 45-60]
 • اذن بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 79-98]
 • اذن بررسی فقهی و حقوقی اتانازی (مرگ از روی ترحم) [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 35-54]
 • اذن مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 11-28]
 • اذن بررسی ماهیت و خصوصیات اذن در تصرف [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 129-150]
 • اذن مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای اشتغال در فقه فریقین [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 31-50]
 • اذن امانی رابطه اذن و مسؤولیت مدنی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-110]
 • اذن ضمانی رابطه اذن و مسؤولیت مدنی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-110]
 • اذن مطلق رابطه اذن و مسؤولیت مدنی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-110]
 • اذن همسر اول بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 11-32]
 • اذن ولی موارد زوال وصف بکارت و سقوط اذن پدر در ازدواج ازمنظر فقه و حقوق [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 49-69]
 • اراده باطنی بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 115-138]
 • اراده باطنی قلمرو اراده باطنی در معاملات [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 9-24]
 • اراده ظاهری قلمرو اراده باطنی در معاملات [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 9-24]
 • ایران بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 63-90]
 • ارتزاق حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 129-148]
 • ارتکاز جایگاه«ارتکاز» در تفسیر متون دینی، حقوق معاملات و مسائل اصولی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 109-128]
 • ارتکاز عقلا تحلیل حجیت بنای عقلا با رویکردی در مسائل مستحدثه [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 37-62]
 • ارث ارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 55-72]
 • ارث ارث متوارثین فوت‌شده همزمان در حوادث مشابه هدم [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 183-198]
 • ارث بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 27-50]
 • ارث خیار تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 53-70]
 • ارث زوجین تاملّی فقهی پیرامون استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 67-84]
 • ارث زوجه تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 53-70]
 • ارث فرزند بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 63-90]
 • ارث قذف تاملّی فقهی پیرامون استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 67-84]
 • ارزش تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 11-36]
 • ارزش پول مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 9-34]
 • ارزش‌های اجتماعی جایگاه عرف در حقوق شهروندی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 159-177]
 • ارش تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 11-36]
 • ارفاق گستره گواهی و شهادت زن در اسلام [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 71-96]
 • ارکان شبهه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 135-150]
 • از دست رفتن فرصت بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 11-32]
 • ازدواج ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 115-140]
 • ازدواج مجدد بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 11-32]
 • استحباب بررسی مشروعیت عبادات کودکان از دیدگاه فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 119-140]
 • استحکام بنیان خانواده امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 85-108]
 • استراتژی دوگانه قاعده درء در سنجه نظریه استراتژی دوگانه کیفرشناسی نوین [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 11-26]
 • استصحاب اصل عملی یا اماره‌بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 97-120]
 • استصحاب کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 147-160]
 • استصناع بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 95-114]
 • استیفاء منافع بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 141-156]
 • استقلال مالی کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 149-174]
 • استیلاء بررسی قاعده‌ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-48]
 • استماع بررسی آیین استماع شهادت [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 105-118]
 • استنباط اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 27-48]
 • استنباط تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 165-194]
 • استنباط احکام نقش زمان و مکان در استنباط احکام از منظر برخی فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 89-110]
 • استنباط احکام جایگاه«ارتکاز» در تفسیر متون دینی، حقوق معاملات و مسائل اصولی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 109-128]
 • استنکاف بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت إعسار متأخر زوج از پرداخت نفقه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 71-88]
 • اسراف مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 93-110]
 • اسقاط ما لم یجب تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 131-144]
 • اسکناس رهن اسکناس [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 39-58]
 • اسکناس مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 9-34]
 • اسلام تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 147-168]
 • اسلام مسؤولیت مطلق در تخریب محیط‌ زیست از دیدگاه فقهی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 113-146]
 • اسلام بازشناسی حقوق حیوانات در فقه امامیه، با تاکید بر حق نفقه [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 111-130]
 • اشتغال اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن [دوره 8، شماره 27، 1391]
 • اشتغال اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 9-20]
 • اشتغال زنان مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای اشتغال در فقه فریقین [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 31-50]
 • اصالت سند- ادعای پرداخت- دفاع شکلی‌‌- دفاع ماهوی-قاعده ی منع جمع تبیین فقهی قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 89-113]
 • اصاله الصحه نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 51-74]
 • اصل برائت تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 119-134]
 • اصل تعادل ترافعی بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین‌المللی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 127-146]
 • اصل تقابل تعهدها بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 29-50]
 • اصل صحت عدم ذکر مدت در نکاح منقطع [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 21-34]
 • اصل صرفه‌جویی کیفری اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 169-190]
 • اصل عملی اصل عملی یا اماره‌بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 97-120]
 • اصل نسبی بودن قرارداد باز نمایی استثناهای ذی نفعی ثالث در عقد [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصول ‏ بررسی معنای قیام امارات و اصول به جای قطع با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 189-214]
 • اصول عملیه دلیل عقل در سیره استنباطی محقق حلی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 85-94]
 • اصول عملیه تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 119-134]
 • اصول فقه بررسی نقش عقل در دوران اخباریگری [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 115-134]
 • اصولیون تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 119-134]
 • اضطرار قتل عمد اضطراری در فقه شیعه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 147-164]
 • اضطرار بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 51-66]
 • اضطرار تحلیل فقهی حقوقی آثار اضطرار در مسؤولیت غیرقراردادی ( مطالعه تطبیقی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 77-98]
 • اطفال غیرممیّز بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 83-102]
 • اطلاق بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 29-56]
 • اطلاق بررسی روش استنباط اطلاقات از طریق اجرای مقدمات حکمت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 43-66]
 • اعانت حرمت معامله با علم به استفاده حرام [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 98-79]
 • اعتبارات اسنادی مفهوم و دامنه‌ی تقلب در اعتبارات اسنادی: مطالعه‌ تطبیقی در حقوق انگلستان، آمریکا، ایران و فقه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 11-30]
 • اعتبار امر مختومه مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 55-66]
 • اعتبار حکم خارجی بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 117-134]
 • اعتماد مبانی التزام در حقوق قراردادها [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 131-148]
 • اعدام واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 119-136]
 • اعراض احکام خانواده و نشوز مرد در کتاب‌ التفسیر مسند امام رضا(ع [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 99-116]
 • اعراض تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 99-114]
 • اعراض از ملک اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 73-84]
 • اعفاء بررسی ادلّه قائلین به حرمت ریش‌تراشی در میان فقهای امامیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 27-50]
 • اعلام اراده بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 115-138]
 • اعلام اراده قلمرو اراده باطنی در معاملات [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 9-24]
 • اعمال تعزیر قلمرو اختیارقاضی دراعمال مجازات بارویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-215]
 • اعمال حقوقی بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 115-138]
 • افراد دو جنسی تغییر جنسیت در احکام کیفری [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 121-144]
 • افزایش ارزش پول معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 69-92]
 • افساد بررسی ماهیت محاربه و افساد فی الارض و نقد قواعد کیفری مربوطه [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 33-52]
 • افساد بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 29-56]
 • افعال غیرکلامی بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 49-70]
 • ایقاع بازتاب‌های اصل صحت در فقه و حقوق [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 49-68]
 • ایقاع بررسی قاعده‌ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-48]
 • ایقاع ماهیت جعاله [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 33-56]
 • ایقاعات ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 53-78]
 • اقتضایی ماهیت جعاله [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 33-56]
 • اقدامات غیرکیفری تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 161-182]
 • اقرار بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقرار حضوری بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقسام سحر سحر و شعبده در فقه با تأکید بر مصادیق نوظهور [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 123-142]
 • اقطاع مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 69-88]
 • اقناع وجدان قاضی اعتبار واثرحاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی برهدف دادرسی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 203-221]
 • اکراه حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 71-92]
 • اکراه جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 135-154]
 • الزامات و اصول حقوق بشری واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 133-148]
 • الزام‌آور بودن مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 11-30]
 • الزام به اجرای تعهد ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 71-88]
 • الزام به انفاق بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 181-202]
 • القای در مفسده و تفویت در مصلحت تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 53-76]
 • الکترونیکی بررسی فقهی وحقوقی خیار رؤیت درمعاملات الکترونیکی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 37-54]
 • امارات ‏ بررسی معنای قیام امارات و اصول به جای قطع با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 189-214]
 • اماره‌ی اعراض مرور زمان و حق تقاص [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-34]
 • اماره ید تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 33-56]
 • اماره رشد بررسی سن رشد در امور غیرمالی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 68-89]
 • اماره ظنّی اصل عملی یا اماره‌بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 97-120]
 • اماکن تخییر نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 165-182]
 • امام تأملی پیرامون صاحبان (مستحقین) خمس [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 161-178]
 • امام خمینی ادله ی علم اصول از منظر امام خمینی(روش‌های کلی اجتهاد در علم اصول) [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 161-176]
 • امام خمینی ‏ بررسی معنای قیام امارات و اصول به جای قطع با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 189-214]
 • امامیه استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد از تعهد تحویل با تکیه بر کنوانسیون بیع دین بین‌المللی کالا (1980 وین ) و فقه امامیه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 51-74]
 • امامیه معنی‌شناسی غناء و حکم آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 51-78]
 • ایمان تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 147-168]
 • ایمان شرایط گواهان در فقه فریقین (باتوجه به قانون) [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 145-164]
 • امتنان بررسی مشروعیت عبادات کودکان از دیدگاه فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 119-140]
 • امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع) پرتویی از آراء فقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) در کلیّات حدود و گذری بر آثار آن در قانون جزای اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 141-168]
 • امر به معروف و نهی از منکر نفی شرطیت احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 137-160]
 • امساک مجازات معاونت به گونه «امساک» در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 146-172]
 • امین انقلاب ید امانی به ید ضمانی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 45-60]
 • امنیّت بررسی ماهیت محاربه و افساد فی الارض و نقد قواعد کیفری مربوطه [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 33-52]
 • امین منضم بررسی مبانی فقهی امکان انصراف از نظارت در وقف از نگاه فقه امامیه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 77-98]
 • اموال دولتی تقاص از اموال دولتی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 49-68]
 • اموال شراکتی تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 29-52]
 • اموال شراکتی پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 77-94]
 • اموال معنوی حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 51-70]
 • امور اعتباری اعتباری یا واقعی‌بودن طهارت و نجاست از منظر ادله شرعیه [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 51-68]
 • امور غیر مالی بررسی سن رشد در امور غیرمالی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 68-89]
 • امور واقعی اعتباری یا واقعی‌بودن طهارت و نجاست از منظر ادله شرعیه [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 51-68]
 • اینترنت بررسی فقهی وحقوقی خیار رؤیت درمعاملات الکترونیکی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 37-54]
 • اینترنتی بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 29-56]
 • انتقال تحلیل فقهی و حقوقی موانع امکان نقل و انتقال حق معنوی مؤلف [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 27-48]
 • انحلال قرارداد بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 29-50]
 • انحلال‌قهری‌قرارداد شرط فاسخ در فقه و حقوق شیعه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 93-112]
 • انحلال نکاح بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 69-92]
 • انحلال نکاح تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 31-50]
 • اندمال تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 33-52]
 • انسان ساخت قاعده فقهی کرامت [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 139-162]
 • انشاء بررسی ماهیت و خصوصیات اذن در تصرف [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 129-150]
 • انصاف قاعده فقهی، حقوقی انصاف [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 135-164]
 • انصراف بررسی روش استنباط اطلاقات از طریق اجرای مقدمات حکمت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 43-66]
 • انفال مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 69-88]
 • انفساخ بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 27-38]
 • انفساخ عقد بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 141-156]
 • انفساخ‌قرارداد شرط فاسخ در فقه و حقوق شیعه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 93-112]
 • انگلستان بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 63-90]
 • اوراق رهنی واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]
 • اوراق سلف نفتی بررسی فقهی- حقوقی شیوه های جایگزین معامله اوراق سلف نفتی در بازار ثانوی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 90-123]
 • اوصاف بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 51-74]
 • اوصاف بزهکار فلسفه‌ی اِعمال مجازات‌های محدودکننده آزادی از منظر ضوابط تعزیر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 124-145]
 • اوفو بالعقود بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 115-138]
 • اولیای دم تحلیل فقهی و کیفری ماده 268 قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 25-42]
 • اولویت حق اختصاص [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 87-112]
 • اولویت عدم امکان دسترسی به شهرت فتوائیه و مقتضای ادلّه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 119-136]

ب

 • بازاریابی شبکه‌ای سالم بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 59-84]
 • بازاریابی شبکه‌ای ناسالم بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 59-84]
 • بازنشستگی درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی» [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 123-138]
 • بایسته‌ها کاستی‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته‌های آموزش و پژوهش فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 11-30]
 • باطل لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 11-28]
 • بیان احکام ملاک و چگونگی به کارگیری تقیه دردوره حضورمعصومان علیهم السلام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 11-44]
 • بیان شارع خاستگاه تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 149-170]
 • بانکداری کاستی‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته‌های آموزش و پژوهش فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 11-30]
 • بیت‌المال تقاص از اموال دولتی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 49-68]
 • بیت‌المال مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 99-118]
 • بیت‌المال حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 129-148]
 • براندازی براندازی در نظم فقهی حقوقی کنونی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 93-126]
 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی نظریه بطلان قرارداد مغارسه [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 81-98]
 • برزخ بین عقد و ایقاع ماهیت جعاله [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 33-56]
 • بزه دیده ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 57-70]
 • بسط مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 109-136]
 • بطلان آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 87-112]
 • بطلان ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 53-78]
 • بطلان بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 79-98]
 • بطلان نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 29-50]
 • بطلان تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 57-78]
 • بطلان عقد بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 141-156]
 • بطلان مطلق موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 137-168]
 • بطلان نسبی موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 137-168]
 • بطلان وقف بطلان وقف درموارد جواز فروش [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 39-52]
 • بیع بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 95-114]
 • بیع تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 115-138]
 • بیع بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیع در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 137-162]
 • بیع العربون بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 99-118]
 • بیع حق بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 99-118]
 • بیع شرط بیع شرط و عقد اجاره [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 11-28]
 • بیع صرف ارزیابی فقهی شروط بیع صرف با تأملی در شرطیت تقابض در مجلس [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 81-108]
 • بیع مال مرهون بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 79-98]
 • بیع وقف بطلان وقف درموارد جواز فروش [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 39-52]
 • بغی تأمّلی بر حق دعوت به مداخله شورشیان از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین الملل موضوعه [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 113-140]
 • بغی بررسی فقهی بغی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 53-74]
 • بلاوارث تأمّلی بر وصیّت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 151-172]
 • بلوغ مطالعه‌ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 87-104]
 • بلوغ بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 83-102]
 • بلوغ بررسی سن رشد در امور غیرمالی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 68-89]
 • بیمار ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 118-103]
 • بیماری آمیزشی ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 199-208]
 • بیمه تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 131-144]
 • بیمه بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 99-118]
 • بیمه بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 97-118]
 • بیمه مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 57-80]
 • بیمه گذار تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 131-144]
 • بیمه گر تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 131-144]
 • بنای عقلا بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 29-56]
 • بنای عقلا تحلیل حجیت بنای عقلا با رویکردی در مسائل مستحدثه [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 37-62]
 • بینه تأملی در عدم سقوط حد بواسطه توبه زانی پس از قیام بینه (نقدی بر ماده‌ی 114 قانون مجازات اسلامی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 53-76]
 • بینه سلب صلاحیت عمومی مبتنی برحجیت خبر واحد [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 137-148]
 • بنی‌هاشم تأملی پیرامون صاحبان (مستحقین) خمس [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 161-178]
 • بهره مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 31-50]
 • بیوتروریسم بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 127-148]
 • بیولوژیک بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 127-148]

پ

 • پدر نقد و بررسی تأویلات فقهی حباء: موضوع ماده 915 قانون مدنی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 161-188]
 • پذیرش بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 11-32]
 • پزشک ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 118-103]
 • پزشک بررسی فقهی و حقوقی اتانازی (مرگ از روی ترحم) [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 35-54]
 • پژوهش کاستی‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته‌های آموزش و پژوهش فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 11-30]
 • پسر بزرگ صلبی نقد و بررسی تأویلات فقهی حباء: موضوع ماده 915 قانون مدنی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 161-188]
 • پیشگیری از جرم نقش نهادهای مذهبی در پیشگیری از جرم: چالش‌ها و راهکارهای مقابله با آن [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 47-68]
 • پیشینه قاعده‌ی أخذ أجرت واکاوی تاریخی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 115-146]
 • پلیس واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 133-148]
 • پیمانکار تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 149-170]
 • پیمان‌کاری مقایسه اجاره اشخاص با قراردادهای کار، جعاله و مقاطعه‌کاری در حقوق ایران و فقه اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 141-157]
 • پول کاوشی نوین در مسأله زکات اسکناس [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-26]
 • پول مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 9-34]
 • پول اعتباری معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 69-92]
 • پولشویی تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 33-56]
 • پیوند عضو «پیوند» عضو، یکی از «محرّمات نکاح» [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 163-178]

ت

 • تابعیت تأثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 11-36]
 • تابعیت شرکت‌ها تأثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 11-36]
 • تأثیر تأثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 75-96]
 • تأثیر علم و جهل در احکام کیفیت تأثیر علم و جهل در احکام واقعی و ظاهری از دیدگاه امامیه و عامه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 119-146]
 • تأخیر تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 33-52]
 • تأخیر تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 29-48]
 • تأخیر تأدیه مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 31-50]
 • تأدیب بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 67-98]
 • تاریخ فقه جُستاری در أدوارنگاری فقه امامیّه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-48]
 • تازیانه آسیب شناسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 165-180]
 • تأمین مالی اسلامی واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]
 • تأمین نقدینگی واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]
 • تبدیل مجازات‌ها تبدیل و جایگزینی مجازات‌های اسلامی(حدود و تعزیرات)متناسب با مقتضیات‌زمان [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 89-112]
 • تبدّل موضوع تبعید زنان با نگاهی نو به شیوه اجرای مجازات [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 107-126]
 • تبرع بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 11-32]
 • تبعید بررسی تاریخی-فقهی موضوع تبعید زنان در حد زنا بر مبنای دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح‌الشرائع [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 31-52]
 • تبعید زنان بررسی تاریخی-فقهی موضوع تبعید زنان در حد زنا بر مبنای دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح‌الشرائع [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 31-52]
 • تجدید مجازات واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 119-136]
 • تجدیدنظرخواهی مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 55-66]
 • تحدید حق طلاق مبانی مشروعیت شرط عدم طلاق در عقد نکاح [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 139-160]
 • تحصیل تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 93-114]
 • تحصیل منفعت بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 11-32]
 • تحف العقول تأملی در عدم سقوط حد بواسطه توبه زانی پس از قیام بینه (نقدی بر ماده‌ی 114 قانون مجازات اسلامی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 53-76]
 • تحقق جرم تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحقق جرم تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 37-62]
 • تحلیل اخلاقی تحلیل اخلاقی شرط «قصد و رضای متعاقدین» و اثر آن در فقه و حقوق [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 103-122]
 • تحول عنصر زمان و مکان و نقش آن در تحول اجتهاد بر احکام جزائی اسلام [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 49-66]
 • تخلفات خانوادگی امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 85-108]
 • تخلل بین دو جرم حدی بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 51-72]
 • تداخل احکام تداخل در جنایات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 179-198]
 • تدارک و ساخت در امور صنعتی تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 149-170]
 • تراشیدن صورت بررسی ادلّه قائلین به حرمت ریش‌تراشی در میان فقهای امامیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 27-50]
 • تراضی مبانی التزام در حقوق قراردادها [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 131-148]
 • ترانس سکسوالیسم تغییرجنسیت و بررسی فقهی آن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 77-92]
 • تربیت بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 91-108]
 • ترک تزوج مبانی مشروعیت شرط عدم طلاق در عقد نکاح [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 139-160]
 • ترک فعل واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 89-114]
 • ترک فعل مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 51-67]
 • ترکه تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 53-70]
 • ترکه درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی» [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 123-138]
 • ترمیم خسارت معنوی بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 129-152]
 • تساوی گستره گواهی و شهادت زن در اسلام [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 71-96]
 • تساوی سلاح‌ها اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بی‌گناهی در اندیشه اروپایی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 127-152]
 • تسبیب ماهیت جعاله [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 33-56]
 • تسبیب مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 93-110]
 • تسرّی حکم رضاع به پیوند عضو «پیوند» عضو، یکی از «محرّمات نکاح» [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 163-178]
 • تشریع مذاق شریعت و کارکردهای آن با تأکید بر فقه جزایی امامیه [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 109-128]
 • تشیع ملاک و چگونگی به کارگیری تقیه دردوره حضورمعصومان علیهم السلام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 11-44]
 • تشهیر بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 119-140]
 • تصدی ولایت امر مبانی فقهی – حقوقی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ناظر به کناره‌گیری رهبری [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 27-52]
 • تصرف انقلاب ید امانی به ید ضمانی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 45-60]
 • تصرف بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 95-116]
 • تصرف حقوقی بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 79-98]
 • تضعیف شریعت مفهوم شناسی وهن دین و مذهب ‏«مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • تطور تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 165-194]
 • تطور اصل برائت تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 119-134]
 • تعارض تعارض عرف با آیات و روایات فقهی و راه حل‌ها [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 101-122]
 • تعارض استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 179-202]
 • تعارض حلّ تعارض سلطه شوهر بر زن و حریم خصوصی او [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 109-132]
 • تعدد احکام تداخل در جنایات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 179-198]
 • تعدد زوجات بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 11-32]
 • تعدد زوجات مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 109-136]
 • تعدیل تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 145-162]
 • تعدیل مهریه بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 69-92]
 • تعزیر بررسی مشروعیت مجازات مالی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 145-156]
 • تعزیر ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 57-70]
 • تعزیر نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 71-102]
 • تعزیر بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 67-98]
 • تعزیر تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 161-182]
 • تعزیرات تبدیل و جایگزینی مجازات‌های اسلامی(حدود و تعزیرات)متناسب با مقتضیات‌زمان [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 89-112]
 • تعزیرات واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 119-136]
 • تعزیر منصوص شرعی بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 117-134]
 • تعلیق بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 27-38]
 • تعلیق اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 9-26]
 • تعلیق تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 29-48]
 • تعلیق‌انحلال‌قرارداد شرط فاسخ در فقه و حقوق شیعه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 93-112]
 • تعمیم مجازات بررسی مشروعیت مجازات مالی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 145-156]
 • تعهد بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 117-134]
 • تعهد انطباق استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد از تعهد تحویل با تکیه بر کنوانسیون بیع دین بین‌المللی کالا (1980 وین ) و فقه امامیه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 51-74]
 • تعهد تحویل استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد از تعهد تحویل با تکیه بر کنوانسیون بیع دین بین‌المللی کالا (1980 وین ) و فقه امامیه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 51-74]
 • تعهد ثالث بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 69-92]
 • تعهد متقابل زوجین بررسی فقهی، حقوقی چگونگی حق حبس در نکاح [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 153-178]
 • تغییر قاعده جاودانگی احکام و تحول زمان [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 143-170]
 • تغریب بررسی تاریخی-فقهی موضوع تبعید زنان در حد زنا بر مبنای دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح‌الشرائع [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 31-52]
 • تغییر جنسیت تغییر جنسیت در احکام کیفری [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 121-144]
 • تغییر جنسیت تغییرجنسیت و بررسی فقهی آن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 77-92]
 • تغنّی معنی‌شناسی غناء و حکم آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 51-78]
 • تفاوت فاحش شرایط تحقق خیار غبن [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-36]
 • تفریع در فقه خاستگاه تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 149-170]
 • تفسیر اراده شارع مذاق شریعت و کارکردهای آن با تأکید بر فقه جزایی امامیه [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 109-128]
 • تفسیر فقه جزایی اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 169-190]
 • تفسیر قانون نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 79-96]
 • تفسیر قانون درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 115-136]
 • تفصیل در حجیت ظواهر واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 111-126]
 • تفویت منافع تحلیل فقهی – حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 97-114]
 • تقابض در مجلس ارزیابی فقهی شروط بیع صرف با تأملی در شرطیت تقابض در مجلس [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 81-108]
 • تقاص مرور زمان و حق تقاص [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-34]
 • تقاص تقاص از اموال دولتی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 49-68]
 • تقیید بررسی روش استنباط اطلاقات از طریق اجرای مقدمات حکمت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 43-66]
 • تقیید مالکیت بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 49-82]
 • تقدم و تأخّر فوت ارث متوارثین فوت‌شده همزمان در حوادث مشابه هدم [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 183-198]
 • تقصیر نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 165-182]
 • تقصیر تحلیل فقهی حقوقی آثار اضطرار در مسؤولیت غیرقراردادی ( مطالعه تطبیقی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 77-98]
 • تقصیر مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 73-94]
 • تقلب مفهوم و دامنه‌ی تقلب در اعتبارات اسنادی: مطالعه‌ تطبیقی در حقوق انگلستان، آمریکا، ایران و فقه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 11-30]
 • تقلید امکان‌سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 117-132]
 • تقیه ملاک و چگونگی به کارگیری تقیه دردوره حضورمعصومان علیهم السلام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 11-44]
 • تکثیر جمعیت بازپژوهی رویکردهای فقهی در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 135-156]
 • تکرار جرم بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم با تأکید بر مادّه‌ی 136 قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 127-144]
 • تکلیف گستره گواهی و شهادت زن در اسلام [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 71-96]
 • تکلیف بررسی مشروعیت عبادات کودکان از دیدگاه فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 119-140]
 • تلقیح مصنوعی ارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 55-72]
 • تلقیح مصنوعی تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 33-46]
 • تمکین بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 113-130]
 • تمکین موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 11-30]
 • تمکین آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 89-106]
 • تمکین مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 11-28]
 • تمکین بررسی فقهی حقوقی نفقه با نشوز زوجه [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 29-50]
 • تمکین مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 33-48]
 • تملّک بررسی قاعده‌ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-48]
 • تناسب کنش و واکنش فلسفه‌ی اِعمال مجازات‌های محدودکننده آزادی از منظر ضوابط تعزیر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 124-145]
 • تنافی قصد قربت با أخذ أجرت بر واجبات واکاوی تاریخی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 115-146]
 • تنبیه بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 67-98]
 • تنصیف دیه دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-28]
 • تنظیم خانواده بازپژوهی رویکردهای فقهی در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 135-156]
 • تنفیذ زمان تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ترکه در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 67-78]
 • تنقیح مناط بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 29-56]
 • تنقیح مناط تأملاتی فقهی در واکاوی و بازخوانی ادله‌ی عده‌ی زنان بدون رحم [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 171-188]
 • تهمت بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 11-32]
 • توارث بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 181-202]
 • توارث ارث متوارثین فوت‌شده همزمان در حوادث مشابه هدم [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 183-198]
 • توافق ائتلافی باز نمایی استثناهای ذی نفعی ثالث در عقد [(مقالات آماده انتشار)]
 • توبه تأملی در عدم سقوط حد بواسطه توبه زانی پس از قیام بینه (نقدی بر ماده‌ی 114 قانون مجازات اسلامی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 53-76]
 • تورم جمعیت کیفری مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 53-66]
 • تورم منفی بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 97-118]
 • توسعه متعلَق بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 49-70]
 • توقیف اموال مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 57-80]

ث

 • ثیبه موارد زوال وصف بکارت و سقوط اذن پدر در ازدواج ازمنظر فقه و حقوق [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 49-69]
 • ثلث اموال تأمّلی بر وصیّت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 151-172]

ج

 • جادو سحر و شعبده در فقه با تأکید بر مصادیق نوظهور [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 123-142]
 • جایگاه حقوقی جایگاه حقوقی مدیران شرکت‌های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 169-200]
 • جایگزینی مجازات‌ها تبدیل و جایگزینی مجازات‌های اسلامی(حدود و تعزیرات)متناسب با مقتضیات‌زمان [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 89-112]
 • جانشینی ‏ بررسی معنای قیام امارات و اصول به جای قطع با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 189-214]
 • جبران خسارت مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 73-94]
 • جبران خسارت بدنی دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-28]
 • جبران خسارت معنوی بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 33-52]
 • جداسازی واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 137-160]
 • جراحی پلاستیک بررسی جواز جراحی پلاستیک در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 75-96]
 • جراحی ترمیمی بررسی جواز جراحی پلاستیک در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 75-96]
 • جراحی زیبایی بررسی جواز جراحی پلاستیک در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 75-96]
 • جرایم دارای ردمال پولی بررسی فقهی -حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در جرایم دارای رد مال پولی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 183-200]
 • جرح بینه مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 99-118]
 • جرم جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 35-54]
 • جرم تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 93-114]
 • جرم مجازات معاونت به گونه «امساک» در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 146-172]
 • جرم‌انگاری تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 95-112]
 • جرم‌انگاری عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 113-140]
 • جرم‌انگاری براندازی در نظم فقهی حقوقی کنونی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 93-126]
 • جرم‌انگاری امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 85-108]
 • جرم‌انگاری تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 161-182]
 • جرم حدی بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم با تأکید بر مادّه‌ی 136 قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 127-144]
 • جرم‌زدایی مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 53-66]
 • جرم‌شناسی مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 53-66]
 • جعاله بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 59-84]
 • جعاله ماهیت جعاله [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 33-56]
 • جعاله جعاله در نظام بانکداری اسلامی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 175-200]
 • جعاله مقایسه اجاره اشخاص با قراردادهای کار، جعاله و مقاطعه‌کاری در حقوق ایران و فقه اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 141-157]
 • جماع ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 199-208]
 • جمعیت متناسب بازپژوهی رویکردهای فقهی در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 135-156]
 • جنایات احکام تداخل در جنایات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 179-198]
 • جنایت پرتویی از آراء فقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) در کلیّات حدود و گذری بر آثار آن در قانون جزای اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 141-168]
 • جنایت تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 33-52]
 • جنایت جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 135-154]
 • جنسیت واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 67-86]
 • جنین واکاوی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در سقط جنین، ناظر به سلامتی مادر و جنین [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 109-128]
 • جهاد تأمّلی بر حق دعوت به مداخله شورشیان از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین الملل موضوعه [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 113-140]
 • جهاد تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مسأله جهاد [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 149-178]
 • جهت معامله لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 11-28]
 • جهل شرایط تحقق خیار غبن [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-36]
 • جهل کیفیت تأثیر علم و جهل در احکام واقعی و ظاهری از دیدگاه امامیه و عامه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 119-146]
 • جواز واکاوی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در سقط جنین، ناظر به سلامتی مادر و جنین [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 109-128]
 • جواز تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 33-46]

چ

 • چالش‌ها رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 11-38]
 • چالش‌ها نقش نهادهای مذهبی در پیشگیری از جرم: چالش‌ها و راهکارهای مقابله با آن [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 47-68]

ح

 • حیات دوباره واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 119-136]
 • حیازت بررسی قاعده‌ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-48]
 • حیازت مباحات اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 73-84]
 • حاکم تبعید زنان با نگاهی نو به شیوه اجرای مجازات [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 107-126]
 • حاکم تأمّلی بر وصیّت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 151-172]
 • حاکم قلمرو اختیارقاضی دراعمال مجازات بارویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-215]
 • حاکم بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاکم اسلامی تأملی پیرامون صاحبان (مستحقین) خمس [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 161-178]
 • حاکمیّت فقه جُستاری در أدوارنگاری فقه امامیّه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-48]
 • حبس ابد مجازات معاونت به گونه «امساک» در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 146-172]
 • حبوه تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 53-70]
 • حبوه نقد و بررسی تأویلات فقهی حباء: موضوع ماده 915 قانون مدنی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 161-188]
 • حجاب و پوشش تأثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 75-96]
 • حجیّت اصل عملی یا اماره‌بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 97-120]
 • حجیت أمارات ظنیه تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 53-76]
 • حجیت ظواهر واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 111-126]
 • حجر تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 57-78]
 • حد بررسی حکم رجم (سنگسار)و اجرای آن در زمان غیبت کبری [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 35-50]
 • حد پرتویی از آراء فقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) در کلیّات حدود و گذری بر آثار آن در قانون جزای اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 141-168]
 • حد تأملی در عدم سقوط حد بواسطه توبه زانی پس از قیام بینه (نقدی بر ماده‌ی 114 قانون مجازات اسلامی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 53-76]
 • حد زنا بررسی تاریخی-فقهی موضوع تبعید زنان در حد زنا بر مبنای دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح‌الشرائع [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 31-52]
 • حد سرقت بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 51-72]
 • حد قذف جستاری در امکان‌سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-26]
 • حدود تبدیل و جایگزینی مجازات‌های اسلامی(حدود و تعزیرات)متناسب با مقتضیات‌زمان [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 89-112]
 • حدود تاملّی فقهی پیرامون استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 67-84]
 • حدود بررسی تاریخی-فقهی موضوع تبعید زنان در حد زنا بر مبنای دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح‌الشرائع [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 31-52]
 • حدود واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 119-136]
 • حدود اسلامی بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]
 • حربی پژوهشی در اباحه‌ی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 85-108]
 • حرز مجازات سرقت میوه در فقه امامیه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 73-98]
 • حرمت واکاوی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در سقط جنین، ناظر به سلامتی مادر و جنین [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 109-128]
 • حرمت تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 33-46]
 • حریم خصوصی امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 85-108]
 • حریم خصوصی حلّ تعارض سلطه شوهر بر زن و حریم خصوصی او [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 109-132]
 • حسن حسن و قبح: شرعی یا عقلی؟ [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 9-32]
 • حسن‌معاشرت نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 79-96]
 • حضانت آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 123-144]
 • حفظ نظام مشروعیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 53-76]
 • حفظ نظام اسلام حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 11-32]
 • حق گستره گواهی و شهادت زن در اسلام [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 71-96]
 • حق آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 123-144]
 • حق ساخت قاعده فقهی کرامت [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 139-162]
 • حق شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 49-72]
 • حقّ مرور زمان و حق تقاص [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-34]
 • حق اختصاص حق اختصاص [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 87-112]
 • حق آلی اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 9-26]
 • حق تعدد. زوجات تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 132-160]
 • حق تقدم حق اختصاص [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 87-112]
 • حق جبران تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 159-182]
 • حق حیات تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 95-112]
 • حق حبس بررسی فقهی، حقوقی چگونگی حق حبس در نکاح [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 153-178]
 • حق حبس بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 69-92]
 • حق ریاست تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 132-160]
 • حق طلاق تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 132-160]
 • حق فسخ بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 29-50]
 • حق فسخ تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 31-50]
 • حق فسخ معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 81-108]
 • حقّ فسخ بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 27-38]
 • حق معنوی تحلیل فقهی و حقوقی موانع امکان نقل و انتقال حق معنوی مؤلف [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 27-48]
 • حق نظارت اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف) [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 11-34]
 • حق نفقه بازشناسی حقوق حیوانات در فقه امامیه، با تاکید بر حق نفقه [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 111-130]
 • حقوقی بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 11-32]
 • حقوقی بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 51-74]
 • حقوق ایران رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 11-38]
 • حقوق ایران بررسی تطبیقی صحت و بطلان شرط بنایی در حقوق اسلام و حقوق ایران [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 135-175]
 • حقوق اسلام بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین‌المللی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 127-146]
 • حقوق اسلام بررسی تطبیقی صحت و بطلان شرط بنایی در حقوق اسلام و حقوق ایران [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 135-175]
 • حقوق اسلام تأثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 11-36]
 • حقوق انگلیس مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 73-94]
 • حقوق بازنشستگی درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی» [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 123-138]
 • حقوق براتی توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق براتی توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 11-31]
 • حقوق بشر واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 133-148]
 • حقوق بشر دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-28]
 • حقوق بین‌الملل پژوهشی در اباحه‌ی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 85-108]
 • حقوق بین‌الملل واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 67-80]
 • حقوق ثالث بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 95-116]
 • حقوق جزا ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 57-70]
 • حقوق جمعی مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 57-80]
 • حقوق حیوانات بازشناسی حقوق حیوانات در فقه امامیه، با تاکید بر حق نفقه [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 111-130]
 • حقوق خانواده بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 93-110]
 • حقوق خانواده بررسی گزاره‌های فقهی و حقوقی متأثر از اخلاق در باب نکاح و طلاق [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 149-164]
 • حقوق زنان بررسی ادله‌ی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 79-94]
 • حقوق زوج تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 132-160]
 • حقوق زوجین مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 33-48]
 • حقوق شهروندی جایگاه عرف در حقوق شهروندی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 159-177]
 • حقوق غیرمالی زوجین بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 129-152]
 • حقوق فردی مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 57-80]
 • حقوق کیفری بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 59-84]
 • حقوق کیفری ایران مطالعه‌ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 87-104]
 • حقوق کیفری اسلام تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 139-150]
 • حقوق کیفری اسلامی مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 53-66]
 • حقوق کودک بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 91-108]
 • حقوق گردان بررسی فقهی- حقوقی شیوه های جایگزین معامله اوراق سلف نفتی در بازار ثانوی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 90-123]
 • حقوق مدنی جعاله در نظام بانکداری اسلامی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 175-200]
 • حقوق مستمرّی درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی» [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 123-138]
 • حقوق مشترک بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 129-152]
 • حقوق معاملات جایگاه«ارتکاز» در تفسیر متون دینی، حقوق معاملات و مسائل اصولی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 109-128]
 • حکم بررسی فقهی و حقوقی اتانازی (مرگ از روی ترحم) [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 35-54]
 • حکم تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 165-194]
 • حکم معنی‌شناسی غناء و حکم آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 51-78]
 • حکم قاعده جاودانگی احکام و تحول زمان [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 143-170]
 • حکم بررسی ماهیت فقهی داوری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 171-192]
 • حکم شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 49-72]
 • حکم تأثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 75-96]
 • حکم استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 179-202]
 • حکمیت بررسی ماهیت فقهی داوری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 171-192]
 • حکم ثانوی بررسی مشروعیت مجازات مالی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 145-156]
 • حکم ثانوی حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 11-32]
 • حکم ثانوی تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 33-56]
 • حکم ثانوی مفهوم شناسی وهن دین و مذهب ‏«مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکم حکومتی بازپژوهی رویکردهای فقهی در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 135-156]
 • حکم حکومتی نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 73-92]
 • حکم حکومتی تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 33-56]
 • حکم فقهی اقسام سحر سحر و شعبده در فقه با تأکید بر مصادیق نوظهور [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 123-142]
 • حکم فقهی صورت‌گری صورت‌پردازی؛ ادله‌ی تحریم و نقد آنها [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-32]
 • حکم واقعی عدم ذکر مدت در نکاح منقطع [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 21-34]
 • حکم واقعی و ظاهری کیفیت تأثیر علم و جهل در احکام واقعی و ظاهری از دیدگاه امامیه و عامه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 119-146]
 • حکومت ملاک و چگونگی به کارگیری تقیه دردوره حضورمعصومان علیهم السلام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 11-44]
 • حکومت بررسی مبانی فقهی مالیات‌های غیرثابت [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 93-116]
 • حکومت حلّ تعارض سلطه شوهر بر زن و حریم خصوصی او [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 109-132]
 • حکومت اسلامی تقاص از اموال دولتی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 49-68]
 • حلق بررسی ادلّه قائلین به حرمت ریش‌تراشی در میان فقهای امامیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 27-50]
 • حمایت نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 63-80]
 • حمایت از بزه دیده بررسی مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال مسلمین [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 111-134]
 • حمایت از مالک بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 11-32]
 • حمل صحت بازتاب‌های اصل صحت در فقه و حقوق [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 49-68]
 • حواله بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 55-78]
 • حواله واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 111-126]

خ

 • خیار شرایط تحقق خیار غبن [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-36]
 • خیار تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 159-182]
 • خیار بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 29-50]
 • خیارات واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]
 • خیار تفلیس بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 29-50]
 • خارج از دادگاه بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیار رویت بررسی فقهی وحقوقی خیار رؤیت درمعاملات الکترونیکی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 37-54]
 • خیار عیب تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 11-36]
 • خیار فسخ بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 141-156]
 • خاستگاه تناسب موضوع و حکم خاستگاه تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 149-170]
 • خبر فاسق عدم امکان دسترسی به شهرت فتوائیه و مقتضای ادلّه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 119-136]
 • خبرواحد سلب صلاحیت عمومی مبتنی برحجیت خبر واحد [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 137-148]
 • خبر واحد بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 35-50]
 • خبر واحد بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 113-136]
 • خریدار با حسن نیت بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 11-32]
 • خرید و فروش مبانی معامله خون در اندیشه ی فقها ی امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خروج از منزل مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 11-28]
 • خروج از منزل مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای اشتغال در فقه فریقین [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 31-50]
 • خسارت مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 31-50]
 • خسارت مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 9-34]
 • خسارت جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 51-76]
 • خسارت بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 51-66]
 • خسارت بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 97-118]
 • خسارت تأخیر تأدیه مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 31-50]
 • خسارت تاخیر تادیه بررسی فقهی -حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در جرایم دارای رد مال پولی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 183-200]
 • خسارت مازاد بر دیه جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 51-76]
 • خسارت معنوی بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 129-152]
 • خسارت‌معنوی جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 51-76]
 • خطای قاضی مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 99-118]
 • خطر تحلیل فقهی حقوقی آثار اضطرار در مسؤولیت غیرقراردادی ( مطالعه تطبیقی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 77-98]
 • خطر جانی مادر قاعده تزاحم در سقط جنین‌درمانی [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 97-122]
 • خلافت تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مسأله جهاد [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 149-178]
 • خمس تأملی پیرامون صاحبان (مستحقین) خمس [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 161-178]
 • خنثی تغییر جنسیت در احکام کیفری [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 121-144]
 • خودزنی ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 57-70]
 • خودکشی ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 57-70]
 • خویشاوندان بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 11-32]
 • خون مبانی معامله خون در اندیشه ی فقها ی امامیه [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دادرسی تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 29-48]
 • دادرسی استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 179-202]
 • دادرسی اسلامی اعتبار واثرحاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی برهدف دادرسی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 203-221]
 • دادرسی عادلانه مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 55-66]
 • دادرسی‌عادلانه اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بی‌گناهی در اندیشه اروپایی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 127-152]
 • دادرسی غیابی دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 75-86]
 • دادگاه بررسی آیین استماع شهادت [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 105-118]
 • دادگاه بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 11-30]
 • دادگاه تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 29-48]
 • داوری بررسی ماهیت فقهی داوری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 171-192]
 • داوری تجاری بین‌المللی بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین‌المللی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 127-146]
 • درمان عیب تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 31-50]
 • درهم کاوشی نوین در مسأله زکات اسکناس [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-26]
 • دعوت به مداخله تأمّلی بر حق دعوت به مداخله شورشیان از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین الملل موضوعه [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 113-140]
 • دفاتر اسناد رسمی قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 73-88]
 • دفاع واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 67-80]
 • دفاع مشروع بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 127-148]
 • دفاع مشروع واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 67-80]
 • دفع منکر حرمت معامله با علم به استفاده حرام [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 98-79]
 • دلایل قرآنی مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 11-30]
 • دلیل استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 179-202]
 • دلیل اجتهادی اصل عملی یا اماره‌بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 97-120]
 • دلیل عقل دلیل عقل در سیره استنباطی محقق حلی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 85-94]
 • دین بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 11-32]
 • دین مرور زمان و حق تقاص [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-34]
 • دین معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 69-92]
 • دینار کاوشی نوین در مسأله زکات اسکناس [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-26]
 • دین مستغرق تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 53-70]
 • دیه تأمّلی در مهلت پرداخت دیه‌ در قتل شبه عمد [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 97-118]
 • دیه بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 11-28]
 • دیه تحلیل فقهی و کیفری ماده 268 قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 25-42]
 • دیه جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 51-76]
 • دیه دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-28]
 • دیه تأثیر مرگ قاتل عمد بر ثبوت دیه در حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 179-202]
 • دیه زن دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 11-28]
 • دو سال تأمّلی در مهلت پرداخت دیه‌ در قتل شبه عمد [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 97-118]
 • دوقلوهای به هم چسبیده واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 137-160]
 • دولت تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 93-114]
 • دولت اسلامی تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مسأله جهاد [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 149-178]

ذ

 • ذکوریت تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 69-86]
 • ذی نفعی ثالث باز نمایی استثناهای ذی نفعی ثالث در عقد [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رابطه استناد واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 89-114]
 • رابطه پایه توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 11-31]
 • رابطه پدری-فرزندی جستاری در امکان‌سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-26]
 • رابطه سببیت واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 89-114]
 • رابطه سندی توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 11-31]
 • رابطه مادری-فرزندی جستاری در امکان‌سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-26]
 • رابطۀ پایه توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رابطۀ سندی توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهکارها نقش نهادهای مذهبی در پیشگیری از جرم: چالش‌ها و راهکارهای مقابله با آن [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 47-68]
 • راهن قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 73-88]
 • رأی وحدت رویه قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-36]
 • ربا بیع شرط و عقد اجاره [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 11-28]
 • ربا کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 149-174]
 • رجم بررسی حکم رجم (سنگسار)و اجرای آن در زمان غیبت کبری [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 35-50]
 • رجم فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال 1392 [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 81-100]
 • رجم آسیب شناسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 165-180]
 • رجوع زمان تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ترکه در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 67-78]
 • ریش بررسی ادلّه قائلین به حرمت ریش‌تراشی در میان فقهای امامیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 27-50]
 • ریش‌تراشی بررسی ادلّه قائلین به حرمت ریش‌تراشی در میان فقهای امامیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 27-50]
 • رشد بررسی سن رشد در امور غیرمالی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 68-89]
 • رشوه بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-146]
 • رشوه غیرمالی بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-146]
 • رشوه مالی بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-146]
 • رضا تحلیل اخلاقی شرط «قصد و رضای متعاقدین» و اثر آن در فقه و حقوق [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 103-122]
 • رضا بررسی ماهیت و خصوصیات اذن در تصرف [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 129-150]
 • رضایت ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 118-103]
 • رضاع «پیوند» عضو، یکی از «محرّمات نکاح» [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 163-178]
 • رفتارهای ناقض حق حیات تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 95-112]
 • رفع مجازات بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 135-150]
 • رکن مادی بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 49-70]
 • رمزارز مشروعیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 53-76]
 • رهبری مبانی فقهی – حقوقی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ناظر به کناره‌گیری رهبری [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 27-52]
 • رهن رهن اسکناس [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 39-58]
 • روایات بازپژوهی رویکردهای فقهی در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 135-156]
 • روایات تعارض عرف با آیات و روایات فقهی و راه حل‌ها [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 101-122]
 • روایات مسؤولیت مطلق در تخریب محیط‌ زیست از دیدگاه فقهی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 113-146]
 • روایات تأملاتی فقهی در واکاوی و بازخوانی ادله‌ی عده‌ی زنان بدون رحم [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 171-188]
 • روایات رجم بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]
 • روش‌شناسی اصول ادله ی علم اصول از منظر امام خمینی(روش‌های کلی اجتهاد در علم اصول) [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 161-176]
 • رویکرد تاریخ‌مند واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 67-86]
 • رویکرد سنتی واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 67-86]
 • رویکردهای رقیب تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام» [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 171-194]
 • رویه قضایی بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 79-98]

ز

 • زانی تأملی در عدم سقوط حد بواسطه توبه زانی پس از قیام بینه (نقدی بر ماده‌ی 114 قانون مجازات اسلامی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 53-76]
 • زکات کاوشی نوین در مسأله زکات اسکناس [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 11-26]
 • زمان نقش زمان و مکان در استنباط احکام از منظر برخی فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 89-110]
 • زمان تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 165-194]
 • زمان قاعده جاودانگی احکام و تحول زمان [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 143-170]
 • زمان عنصر زمان و مکان و نقش آن در تحول اجتهاد بر احکام جزائی اسلام [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 49-66]
 • زن تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 69-86]
 • زن اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن [دوره 8، شماره 27، 1391]
 • زن اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 9-20]
 • زنا بررسی حکم رجم (سنگسار)و اجرای آن در زمان غیبت کبری [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 35-50]
 • زنا تبعید زنان با نگاهی نو به شیوه اجرای مجازات [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 107-126]
 • زنا فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال 1392 [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 81-100]
 • زنای محصنه بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]
 • زنان تأملاتی فقهی در واکاوی و بازخوانی ادله‌ی عده‌ی زنان بدون رحم [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 171-188]
 • زینت تأثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 75-96]
 • زوال وصف بکارت موارد زوال وصف بکارت و سقوط اذن پدر در ازدواج ازمنظر فقه و حقوق [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 49-69]
 • زوجین حلّ تعارض سلطه شوهر بر زن و حریم خصوصی او [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 109-132]
 • زوجه موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 11-30]
 • زوجه آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 89-106]
 • زوجه آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 123-144]
 • زوجه آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از مهریه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 99-112]

س

 • ساختار قدرت در خانواده تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 132-160]
 • سادات تأملی پیرامون صاحبان (مستحقین) خمس [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 161-178]
 • سازگاری قانون با محیط بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 93-110]
 • سیاست جنایی مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 53-66]
 • سیاست جنایی نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 63-80]
 • سیاست جنایی اسلام نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 63-80]
 • سیاست کیفرزدایی اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 169-190]
 • سببیت مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 51-67]
 • سبب مجمل مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 73-94]
 • سحر سحر و شعبده در فقه با تأکید بر مصادیق نوظهور [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 123-142]
 • سرایت تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 33-52]
 • سرقت تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 29-52]
 • سرقت پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 77-94]
 • سرقت تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 99-117]
 • سرقت مشمول تعزیر تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 99-117]
 • سرقت مشمول حد تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 99-117]
 • سرقت میوه مجازات سرقت میوه در فقه امامیه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 73-98]
 • سیره حرمت معامله با علم به استفاده حرام [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 98-79]
 • سیره عقلا جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 35-54]
 • سیره عقلا بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 35-50]
 • سفاهت تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 57-78]
 • سفه بررسی سن رشد در امور غیرمالی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 68-89]
 • سفیه ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 115-140]
 • سقط واکاوی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در سقط جنین، ناظر به سلامتی مادر و جنین [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 109-128]
 • سقط جنین احکام خانواده و نشوز مرد در کتاب‌ التفسیر مسند امام رضا(ع [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 99-116]
 • سقط جنین درمانی قاعده تزاحم در سقط جنین‌درمانی [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 97-122]
 • سقوط اذن ولی موارد زوال وصف بکارت و سقوط اذن پدر در ازدواج ازمنظر فقه و حقوق [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 49-69]
 • سقوط حق حبس بررسی فقهی، حقوقی چگونگی حق حبس در نکاح [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 153-178]
 • سقوط قصاص عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 113-140]
 • سقوط قصاص تأثیر مرگ قاتل عمد بر ثبوت دیه در حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 179-202]
 • سقوط کیفر تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • سقوط کیفر تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 37-62]
 • سلاح بررسی ماهیت محاربه و افساد فی الارض و نقد قواعد کیفری مربوطه [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 33-52]
 • سلامتی مادر قاعده تزاحم در سقط جنین‌درمانی [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 97-122]
 • سلطنت حق اختصاص [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 87-112]
 • سلطه حلّ تعارض سلطه شوهر بر زن و حریم خصوصی او [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 109-132]
 • سلف موازی بررسی فقهی- حقوقی شیوه های جایگزین معامله اوراق سلف نفتی در بازار ثانوی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 90-123]
 • سلف موازی استاندارد بررسی فقهی- حقوقی شیوه های جایگزین معامله اوراق سلف نفتی در بازار ثانوی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 90-123]
 • سلفیه تکفیرى تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مسأله جهاد [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 149-178]
 • سنگسار بررسی حکم رجم (سنگسار)و اجرای آن در زمان غیبت کبری [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 35-50]
 • سنگسار بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]
 • سهام شش‌گانه تأملی پیرامون صاحبان (مستحقین) خمس [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 161-178]
 • سه سال تأمّلی در مهلت پرداخت دیه‌ در قتل شبه عمد [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 97-118]
 • سوء نیت مفهوم و دامنه‌ی تقلب در اعتبارات اسنادی: مطالعه‌ تطبیقی در حقوق انگلستان، آمریکا، ایران و فقه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 11-30]

ش

 • شاهد شرایط گواهان در فقه فریقین (باتوجه به قانون) [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 145-164]
 • شاهد زور بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 119-140]
 • شاهد زور نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 71-102]
 • شبهات حکمیه کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 147-160]
 • شبهات موضوعیه کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 147-160]
 • شبهه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 135-150]
 • شبهه تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 29-52]
 • شبهه پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 77-94]
 • شبهه مجازات سرقت میوه در فقه امامیه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 73-98]
 • شبهه‌ حکمیه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 135-150]
 • شبهه در هدف قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 79-96]
 • شبهه موضوعیه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 135-150]
 • شخصیّت فقها جُستاری در أدوارنگاری فقه امامیّه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-48]
 • شخصیت قاذف جستاری در امکان‌سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-26]
 • شخص ثالث ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 71-88]
 • شرایط ارث ارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 55-72]
 • شرایط عمومی پیمان‌های طراحی تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 149-170]
 • شرائط عامه تکلیف کیفیت تأثیر علم و جهل در احکام واقعی و ظاهری از دیدگاه امامیه و عامه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 119-146]
 • شرط بررسی تطبیقی صحت و بطلان شرط بنایی در حقوق اسلام و حقوق ایران [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 135-175]
 • شرط نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 51-74]
 • شرط اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 9-26]
 • شرط بنایی بررسی تطبیقی صحت و بطلان شرط بنایی در حقوق اسلام و حقوق ایران [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 135-175]
 • شرطیت تقابض ارزیابی فقهی شروط بیع صرف با تأملی در شرطیت تقابض در مجلس [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 81-108]
 • شرط ثمن باز تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 115-138]
 • شرط ضمنی بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 85-110]
 • شرط ضمنی ارتکازی تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 99-114]
 • شرط ضمن عقد شرط باروری در ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در پیشگیری از کاهش نسل [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 75-88]
 • شرط ضمن عقد مبانی مشروعیت شرط عدم طلاق در عقد نکاح [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 139-160]
 • شرط ضمن عقد مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای اشتغال در فقه فریقین [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 31-50]
 • شرط ضمن عقد بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 27-50]
 • شرط ضمن عقد نکاح بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 113-130]
 • شرط عدم تمکین بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 113-130]
 • شرط عدم طلاق مبانی مشروعیت شرط عدم طلاق در عقد نکاح [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 139-160]
 • شرط فاسخ شرط فاسخ در فقه و حقوق شیعه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 93-112]
 • شرط فرزندآوری شرط باروری در ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در پیشگیری از کاهش نسل [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 75-88]
 • شرط فعل بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 37-56]
 • شرط فعل بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 27-38]
 • شرط فعل معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 81-108]
 • شرط فعل حقوقی معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 81-108]
 • شرط مخالف کتاب و سنت نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 51-74]
 • شرط نامشروع بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 85-110]
 • شرط نتیجه بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 37-56]
 • شرط نتیجه بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 27-38]
 • شرع حسن و قبح: شرعی یا عقلی؟ [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 9-32]
 • شرع جایگاه عرف در حقوق شهروندی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 159-177]
 • شرعی بررسی جواز جراحی پلاستیک در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 75-96]
 • شریعت اسلامی مشروعیت رسیدگی به جرایم زیست محیطی ناشی از آلودگی مواد نفتی توسط محاکم کیفری بین المللی از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 173-191]
 • شریعت و مصلحت براندازی در نظم فقهی حقوقی کنونی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 93-126]
 • شرکت سهامی جایگاه حقوقی مدیران شرکت‌های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 169-200]
 • شروط ضمن‌عقد نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 79-96]
 • شروع به سرقت تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 99-117]
 • شیعه بازشناسی حقوق حیوانات در فقه امامیه، با تاکید بر حق نفقه [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 111-130]
 • شناخت موضوعات نقش زمان و مکان در استنباط احکام از منظر برخی فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 89-110]
 • شهادت حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 23-50]
 • شهادت بررسی آیین استماع شهادت [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 105-118]
 • شهادت بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 83-102]
 • شهادت گستره گواهی و شهادت زن در اسلام [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 71-96]
 • شهادت شرایط گواهان در فقه فریقین (باتوجه به قانون) [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 145-164]
 • شهادت واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 67-86]
 • شهادت بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 11-32]
 • شهادت بر سرقت پیشین بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 51-72]
 • شهادت زنان حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 23-50]
 • شهادت زور بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 119-140]
 • شهید صدر(ره) تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام» [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 171-194]
 • شهرت تأملی در عدم سقوط حد بواسطه توبه زانی پس از قیام بینه (نقدی بر ماده‌ی 114 قانون مجازات اسلامی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 53-76]
 • شورشیان تأمّلی بر حق دعوت به مداخله شورشیان از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین الملل موضوعه [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 113-140]

ص

 • صاحب اصلی تأملی پیرامون صاحبان (مستحقین) خمس [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 161-178]
 • صحت عقد بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 85-110]
 • صحیحه‌ی یونس بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم با تأکید بر مادّه‌ی 136 قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 127-144]
 • صداق بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام حقوق خانوادگی اسلام [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 119-144]
 • صدور حکم قطعی بررسی فقهی -حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در جرایم دارای رد مال پولی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 183-200]
 • صکوک اجاره واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]
 • صلاحیت سلب صلاحیت عمومی مبتنی برحجیت خبر واحد [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 137-148]
 • صلاحیت شخصی بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 117-134]
 • صلح احکام خانواده و نشوز مرد در کتاب‌ التفسیر مسند امام رضا(ع [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 99-116]
 • صلح بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 27-50]
 • صناعت اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف) [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 11-34]

ض

 • ضابط واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 133-148]
 • ضامن بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 141-158]
 • ضرر مطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-26]
 • ضرر موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 11-30]
 • ضرر تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 159-182]
 • ضرر بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 33-52]
 • ضرر مسؤولیت مطلق در تخریب محیط‌ زیست از دیدگاه فقهی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 113-146]
 • ضمان بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 37-56]
 • ضمان ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 147-164]
 • ضمان انقلاب ید امانی به ید ضمانی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 45-60]
 • ضمان بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 55-78]
 • ضمان ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 118-103]
 • ضمان ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 53-78]
 • ضمان بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 11-32]
 • ضمان مفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده‌ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 11-26]
 • ضمان جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 113-146]
 • ضمان مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 99-118]
 • ضمان ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 199-208]
 • ضمان‌ بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 141-158]
 • ضمانت‌های مالی قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 73-88]
 • ضمان قهری نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 29-50]
 • ضم ذمه مفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده‌ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 11-26]
 • ضم‌ذمه بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 141-158]

ط

 • طرب معنی‌شناسی غناء و حکم آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 51-78]
 • طفل نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 63-80]
 • طفل ممیّز بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 83-102]
 • طلاق بررسی فقهی-‌ حقوقی طلاق وکالتی و طلاق صغیره [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 141-156]
 • طلاق بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت إعسار متأخر زوج از پرداخت نفقه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 71-88]
 • طلاق ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 115-140]
 • طلاق بائن بررسی فقهی-‌ حقوقی طلاق وکالتی و طلاق صغیره [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 141-156]
 • طلاق صغیره بررسی فقهی-‌ حقوقی طلاق وکالتی و طلاق صغیره [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 141-156]
 • طلاق وکالتی بررسی فقهی-‌ حقوقی طلاق وکالتی و طلاق صغیره [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 141-156]
 • طهارت اعتباری یا واقعی‌بودن طهارت و نجاست از منظر ادله شرعیه [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 51-68]
 • طهارت مولد شرایط گواهان در فقه فریقین (باتوجه به قانون) [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 145-164]

ظ

 • ظنّ عدم امکان دسترسی به شهرت فتوائیه و مقتضای ادلّه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 119-136]
 • ظهور توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ظهور توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 11-31]
 • ظواهر واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 111-126]
 • ظواهر کتاب و سنت واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 111-126]

ع

 • عام و خاص قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-36]
 • عبادت بررسی مشروعیت عبادات کودکان از دیدگاه فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 119-140]
 • عجز بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت إعسار متأخر زوج از پرداخت نفقه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 71-88]
 • عجز طاری بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت إعسار متأخر زوج از پرداخت نفقه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 71-88]
 • عدالت قاعده فقهی، حقوقی انصاف [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 135-164]
 • عدالت مبانی التزام در حقوق قراردادها [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 131-148]
 • عدالت اقتصادی مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 57-80]
 • عدالت قضایی قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-36]
 • عدالت کیفری اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 169-190]
 • عدم الحاق انتساب طفل طبیعی به والدین در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 157-190]
 • عدم‌النفع مطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-26]
 • عدم‌النفع تحلیل فقهی – حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 97-114]
 • عدم پذیرش بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 11-32]
 • عدم توجه توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدم توجه توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 11-31]
 • عدم ردع شارع بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 35-50]
 • عدم نفوذ بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 79-98]
 • عدم نفوذ موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 137-168]
 • عدّه تأملاتی فقهی در واکاوی و بازخوانی ادله‌ی عده‌ی زنان بدون رحم [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 171-188]
 • عذر بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 141-156]
 • عذر عام بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 141-156]
 • عرف نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 79-96]
 • عرف تعارض عرف با آیات و روایات فقهی و راه حل‌ها [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 101-122]
 • عرف تأثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 75-96]
 • عرف جایگاه عرف در حقوق شهروندی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 159-177]
 • عسر و حرج نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 79-96]
 • عسر و حرج تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 145-162]
 • عسر و حرج لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 11-28]
 • عسر و حرج مبانی فقهی مستثنیات دین [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 147-174]
 • عفت عمومی تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 161-182]
 • عفو تحلیل فقهی و کیفری ماده 268 قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 25-42]
 • عقد آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 87-112]
 • عقد ماهیت جعاله [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 33-56]
 • عقد بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 97-118]
 • عقد معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 81-108]
 • عقد اصلی بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 55-78]
 • عقد تبعی بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 55-78]
 • عقد رهن بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 79-98]
 • عقد صلح بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 99-118]
 • عقد مستقل بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 95-114]
 • عقدمعلق اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 9-26]
 • عقد معوض تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 11-36]
 • عقد منقطع عدم ذکر مدت در نکاح منقطع [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 21-34]
 • عقل دلیل عقل در سیره استنباطی محقق حلی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 85-94]
 • عقل بررسی نقش عقل در دوران اخباریگری [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 115-134]
 • عقل حسن و قبح: شرعی یا عقلی؟ [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 9-32]
 • عقود بازتاب‌های اصل صحت در فقه و حقوق [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 49-68]
 • عقود ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 53-78]
 • عقود نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 51-74]
 • عقود معاوضی نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 29-50]
 • علت معامله لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 11-28]
 • علم اصول ادله ی علم اصول از منظر امام خمینی(روش‌های کلی اجتهاد در علم اصول) [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 161-176]
 • علم زوج آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از مهریه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 99-112]
 • علم و تکنولوژی بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 127-148]
 • عمد مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 51-67]
 • عملیات بانکی بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 37-56]
 • عملیات جراحی بررسی جواز جراحی پلاستیک در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 75-96]
 • عمل حقوقی بررسی قاعده‌ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-48]
 • عمومیت بدلی مدت تحقق اهداف قرارداد مشارکت زمانی (تایم‌شر) از طریق عقد اجاره کلی در معین در حقوق ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 31-48]
 • عمومیت بدلی موضوع تحقق اهداف قرارداد مشارکت زمانی (تایم‌شر) از طریق عقد اجاره کلی در معین در حقوق ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 31-48]
 • عناصر مالکیت بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 49-82]
 • عنصر مادی واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 89-114]
 • عنصر مصلحت بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 93-110]
 • عنف ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 199-208]
 • عین معین رهن اسکناس [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 39-58]
 • عوامل رافع مسؤولیت قتل عمد اضطراری در فقه شیعه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 147-164]
 • عیوب نکاح تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 31-50]
 • عوض مبانی التزام در حقوق قراردادها [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 131-148]

غ

 • غیبت تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 147-168]
 • غبن حادث شرایط تحقق خیار غبن [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-36]
 • غرر بیع شرط و عقد اجاره [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 11-28]
 • غرر تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 115-138]
 • غرر ذاتی تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 131-144]
 • غناء معنی‌شناسی غناء و حکم آن [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 51-78]
 • غنیمت تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 29-52]
 • غنیمت پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 77-94]

ف

 • فیء پژوهشی در اباحه‌ی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 85-108]
 • فحوی حرمت معامله با علم به استفاده حرام [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 98-79]
 • فراش انتساب طفل طبیعی به والدین در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 157-190]
 • فرزندخواندگی بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 63-90]
 • فرزند طبیعی انتساب طفل طبیعی به والدین در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 157-190]
 • فرض بی‌گناهی اروپایی اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بی‌گناهی در اندیشه اروپایی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 127-152]
 • فریقین شرایط گواهان در فقه فریقین (باتوجه به قانون) [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 145-164]
 • فساد آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 87-112]
 • فسخ تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 159-182]
 • فسخ بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 117-134]
 • فسخ تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 145-162]
 • فسخ بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 95-116]
 • فسخ بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت إعسار متأخر زوج از پرداخت نفقه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 71-88]
 • فصل خصومت اعتبار واثرحاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی برهدف دادرسی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 203-221]
 • فضای سایبری بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-146]
 • فضای مجازی بررسی فقهی بغی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 53-74]
 • فضای مجازی بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیع در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 137-162]
 • فضای مجازی بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیض کاشانی مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 53-66]
 • فیض کاشانی حکم نماز جمعه از دیدگاه فیض کاشانی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 79-92]
 • فعل حلال تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 161-182]
 • فقه بررسی آیین استماع شهادت [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 105-118]
 • فقه ساخت قاعده فقهی کرامت [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 139-162]
 • فقه مبانی فقهی مستثنیات دین [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 147-174]
 • فقه مفهوم و دامنه‌ی تقلب در اعتبارات اسنادی: مطالعه‌ تطبیقی در حقوق انگلستان، آمریکا، ایران و فقه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 11-30]
 • فقه بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 91-108]
 • فقهی بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 11-32]
 • فقهی بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 51-74]
 • فقها مسؤولیت مطلق در تخریب محیط‌ زیست از دیدگاه فقهی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 113-146]
 • فقهای اهل سنت تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 33-46]
 • فقه اجتماعی تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام» [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 171-194]
 • فقه اسلامی بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام حقوق خانوادگی اسلام [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 119-144]
 • فقه اسلامی واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 67-86]
 • فقه امامیه بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 59-84]
 • فقه امامیه نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 165-182]
 • فقه امامیه بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 11-28]
 • فقه امامیه تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 139-150]
 • فقه امامیه بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 67-98]
 • فقه امامیه واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 67-80]
 • فقه امامیه مبانی فقهی – حقوقی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ناظر به کناره‌گیری رهبری [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 27-52]
 • فقه امامیّه مطالعه‌ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 87-104]
 • فقهای معروف عدم امکان دسترسی به شهرت فتوائیه و مقتضای ادلّه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 119-136]
 • فقیه جرم‌شناس مقایسه تطبیقی یافته‌های جرم‌شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 51-72]
 • فقه جزایی جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 35-54]
 • فقه جزایی علی (ع) مقایسه تطبیقی یافته‌های جرم‌شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 51-72]
 • فقه حکومتی مشروعیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 53-76]
 • فقه حکومتی تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام» [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 171-194]
 • فقه‌سیاسی براندازی در نظم فقهی حقوقی کنونی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 93-126]
 • فقه سکولار تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام» [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 171-194]
 • فقه شیعه بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]
 • فقه شیعه اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف) [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 11-34]
 • فقه فردی مشروعیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 53-76]
 • فقه فریقین مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 11-28]
 • فقه فریقین مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 33-48]
 • فقه فریقین مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای اشتغال در فقه فریقین [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 31-50]
 • فقه مدنی مفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده‌ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 11-26]
 • فقه نظام تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام» [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 171-194]
 • فقه و اخلاق بررسی گزاره‌های فقهی و حقوقی متأثر از اخلاق در باب نکاح و طلاق [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 149-164]
 • فوت تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 29-48]

ق

 • قابلیت ابطال موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 137-168]
 • قابلیت اسقاط نفقه شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 49-72]
 • قاذف نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 71-102]
 • قاضی حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 129-148]
 • قاضی تحکیم بررسی ماهیت فقهی داوری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 171-192]
 • قاضی مجری حکم قلمرو اختیارقاضی دراعمال مجازات بارویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 192-215]
 • قاضی مقلد ادله اعتبار اجتهاد در قاضی و نقد آنها [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 61-80]
 • قاضی منصوب ادله اعتبار اجتهاد در قاضی و نقد آنها [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 61-80]
 • قاعده ساخت قاعده فقهی کرامت [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 139-162]
 • قاعده اتلاف مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 93-110]
 • قاعده احسان تحلیل فقهی حقوقی آثار اضطرار در مسؤولیت غیرقراردادی ( مطالعه تطبیقی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 77-98]
 • قاعده اعراض اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 73-84]
 • قاعده اهم و مهم قاعده تزاحم در سقط جنین‌درمانی [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 97-122]
 • قاعده اولیه بررسی فقهی بغی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 53-74]
 • قاعده تزاحم قاعده تزاحم در سقط جنین‌درمانی [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 97-122]
 • قاعده تسبیب مطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-26]
 • قاعده ثانویه بررسی فقهی بغی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 53-74]
 • قاعده‌حقوقی‌انصاف قاعده فقهی، حقوقی انصاف [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 135-164]
 • قاعده ید بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 11-32]
 • قاعده درء قاعده درء در سنجه نظریه استراتژی دوگانه کیفرشناسی نوین [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 11-26]
 • قاعده درء مجازات سرقت میوه در فقه امامیه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 73-98]
 • قاعده‌ی درأ بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 51-72]
 • قاعده‌ی صحت فعل غیر بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 11-32]
 • قاعد‌ه‌ی‌عدل‌و انصاف قاعده فقهی، حقوقی انصاف [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 135-164]
 • قاعده فقهی دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 75-86]
 • قاعده‌ی‌فقهی‌انصاف قاعده فقهی، حقوقی انصاف [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 135-164]
 • قاعده لایبطل دم بررسی مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال مسلمین [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 111-134]
 • قاعده لاضرر مطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-26]
 • قاعده لاضرر بررسی مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال مسلمین [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 111-134]
 • قاعده لاضرر بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 33-52]
 • قاعده نفی سبیل تأثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 11-36]
 • قالب شناسی حواله واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 111-126]
 • قیام ‏ بررسی معنای قیام امارات و اصول به جای قطع با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 189-214]
 • قانون بررسی آیین استماع شهادت [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 105-118]
 • قانون بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 97-118]
 • قانون مبانی التزام در حقوق قراردادها [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 131-148]
 • قانون تجارت مفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده‌ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 11-26]
 • قانون حمایت خانواده بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 93-110]
 • قانون فرانسه رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 11-38]
 • قانون مجازات اسلامی 1392 احکام تداخل در جنایات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 179-198]
 • قانون مدنی مفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده‌ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 11-26]
 • قانون مدنی بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 91-108]
 • قائم مقام. شخصی‌بودن مسؤولیت. تعهد. قرارداد مفهوم تسری تعهدات و مسؤولیت مدنی به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 111-140]
 • قبح حسن و قبح: شرعی یا عقلی؟ [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 9-32]
 • قبض رهن اسکناس [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 39-58]
 • قبض آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 87-112]
 • قبض مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 109-136]
 • قبض مستأجر بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 141-156]
 • قتل بررسی فقهی و حقوقی اتانازی (مرگ از روی ترحم) [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 35-54]
 • قتل بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 11-28]
 • قتل حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 71-92]
 • قتل آسیب شناسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 165-180]
 • قتل مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 51-67]
 • قتل جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 135-154]
 • قتل ترحمی تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 95-112]
 • قتل خطایی قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 79-96]
 • قتل شبه عمد تأمّلی در مهلت پرداخت دیه‌ در قتل شبه عمد [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 97-118]
 • قتل عمد حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 23-50]
 • قتل عمد قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 79-96]
 • قتل عمد قتل عمد اضطراری در فقه شیعه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 147-164]
 • قتل عمد عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 113-140]
 • قتل عمد تحلیل فقهی و کیفری ماده 268 قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 25-42]
 • قتل عمد تأثیر مرگ قاتل عمد بر ثبوت دیه در حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 179-202]
 • قتل عمد اضطراری قتل عمد اضطراری در فقه شیعه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 147-164]
 • قدرمتیقن بررسی روش استنباط اطلاقات از طریق اجرای مقدمات حکمت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 43-66]
 • قذف بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 33-52]
 • قذف بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 49-70]
 • قذف تاملّی فقهی پیرامون استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 67-84]
 • قرارداد تحلیل اخلاقی شرط «قصد و رضای متعاقدین» و اثر آن در فقه و حقوق [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 103-122]
 • قرارداد EPC تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 149-170]
 • قرارداد تهاتری بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 51-74]
 • قرارداد خصوصی بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 95-114]
 • قرارداد کار مقایسه اجاره اشخاص با قراردادهای کار، جعاله و مقاطعه‌کاری در حقوق ایران و فقه اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 141-157]
 • قرارداد مشارکت زمانی تحقق اهداف قرارداد مشارکت زمانی (تایم‌شر) از طریق عقد اجاره کلی در معین در حقوق ایران [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 31-48]
 • قرارداد مغارسه بررسی تطبیقی نظریه بطلان قرارداد مغارسه [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 81-98]
 • قراردادهای رهنی قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 73-88]
 • قراردادهای کشاورزی بررسی تطبیقی نظریه بطلان قرارداد مغارسه [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 81-98]
 • قرآن بازپژوهی رویکردهای فقهی در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 135-156]
 • قرآن احکام خانواده و نشوز مرد در کتاب‌ التفسیر مسند امام رضا(ع [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 99-116]
 • قرض مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 9-34]
 • قرینه بررسی روش استنباط اطلاقات از طریق اجرای مقدمات حکمت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 43-66]
 • قصاص تحلیل فقهی و کیفری ماده 268 قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 25-42]
 • قصاص تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 33-52]
 • قصاص واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 119-136]
 • قصاص احکام تداخل در جنایات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 179-198]
 • قصد عدم ذکر مدت در نکاح منقطع [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 21-34]
 • قصد بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 29-56]
 • قصد تحلیل اخلاقی شرط «قصد و رضای متعاقدین» و اثر آن در فقه و حقوق [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 103-122]
 • قصد بررسی ماهیت و خصوصیات اذن در تصرف [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 129-150]
 • قصد حرام حرمت معامله با علم به استفاده حرام [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 98-79]
 • قصور قاضی مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 99-118]
 • قضاء ادله اعتبار اجتهاد در قاضی و نقد آنها [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 61-80]
 • قضاوت تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 69-86]
 • قضاوت ادله اعتبار اجتهاد در قاضی و نقد آنها [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 61-80]
 • قضاوت تحکیمی بررسی ماهیت فقهی داوری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 171-192]
 • قضاوت زن نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 51-72]
 • قضیه حقیقیه تحلیل حجیت بنای عقلا با رویکردی در مسائل مستحدثه [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 37-62]
 • قطع ‏ بررسی معنای قیام امارات و اصول به جای قطع با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 189-214]
 • قلمرو صحت بازتاب‌های اصل صحت در فقه و حقوق [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 49-68]
 • قیم ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 115-140]
 • قوّاد نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 71-102]
 • قوّادی تبعید زنان با نگاهی نو به شیوه اجرای مجازات [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 107-126]
 • قواعد اخلاقی بررسی گزاره‌های فقهی و حقوقی متأثر از اخلاق در باب نکاح و طلاق [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 149-164]
 • قواعد فقهی بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 127-148]
 • قواعد لفظی اصول فقه قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-36]
 • قولنامه بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 95-114]

ک

 • کارفرما تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 149-170]
 • کاستی‌ها کاستی‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته‌های آموزش و پژوهش فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 11-30]
 • کافر پژوهشی در اباحه‌ی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 85-108]
 • کالا استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد از تعهد تحویل با تکیه بر کنوانسیون بیع دین بین‌المللی کالا (1980 وین ) و فقه امامیه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 51-74]
 • کالای متروکه تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 99-114]
 • کامن لا جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 113-146]
 • کاهش نسل شرط باروری در ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در پیشگیری از کاهش نسل [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 75-88]
 • کتاب نقره‌ای تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 149-170]
 • کرامت ساخت قاعده فقهی کرامت [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 139-162]
 • کرامت انسانی اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بی‌گناهی در اندیشه اروپایی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 127-152]
 • کرامت انسانی تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 139-150]
 • کرونا مبنایابی مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا بر گردشگری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کسب‌وکار اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف) [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 11-34]
 • کشف جرم واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 133-148]
 • کشف حقیقت اعتبار واثرحاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی برهدف دادرسی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 203-221]
 • کیفر تشهیر نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 71-102]
 • کیفر توافقی نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 73-92]
 • کیفر حدی نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 73-92]
 • کیفرزدایی مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 53-66]
 • کیفر شناسی نوین قاعده درء در سنجه نظریه استراتژی دوگانه کیفرشناسی نوین [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 11-26]
 • کناره‌گیری مبانی فقهی – حقوقی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ناظر به کناره‌گیری رهبری [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 27-52]
 • کنوانسیون مطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-26]
 • کنوانسیون بیع بین‌المللی استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد از تعهد تحویل با تکیه بر کنوانسیون بیع دین بین‌المللی کالا (1980 وین ) و فقه امامیه [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 51-74]
 • کودک بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 67-98]
 • کودک بررسی مشروعیت عبادات کودکان از دیدگاه فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 119-140]
 • کودک بدون ولیّ خاص ولایت حاکم بر کودکان بدون ولیّ خاص [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 155-182]

گ

 • گارانتی ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 147-164]
 • گردشگری مبنایابی مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا بر گردشگری [(مقالات آماده انتشار)]
 • گزینش سلب صلاحیت عمومی مبتنی برحجیت خبر واحد [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 137-148]
 • گمرک تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 99-114]

ل

 • لاحرج مبانی فقهی مستثنیات دین [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 147-174]
 • لاضرر تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 31-50]
 • لاضرر تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 145-162]
 • لاضرر بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 115-138]
 • لاضرر آسیب شناسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 165-180]
 • لاضرر مشروعیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 53-76]
 • لحیة بررسی ادلّه قائلین به حرمت ریش‌تراشی در میان فقهای امامیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 27-50]
 • لزوم انتظام امور بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 11-32]
 • لعن حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 11-32]
 • لواط فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال 1392 [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 81-100]
 • لواط آسیب شناسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 165-180]

م

 • مادر جایگزین بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 181-202]
 • مادر حکمی بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 181-202]
 • ماده‌ی 136 قانون مجازات اسلامی بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم با تأکید بر مادّه‌ی 136 قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 127-144]
 • مأذون و مسؤولیت مدنی رابطه اذن و مسؤولیت مدنی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-110]
 • مازاد بر ثلث زمان تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ترکه در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 67-78]
 • مال پژوهشی در اباحه‌ی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 85-108]
 • مال مطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-26]
 • مال آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 87-112]
 • مالیات بررسی مبانی فقهی مالیات‌های غیرثابت [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 93-116]
 • مالیات تأملی فقهی در مشروعیت مالیات بر هبه [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 27-50]
 • مالیات غیرثابت بررسی مبانی فقهی مالیات‌های غیرثابت [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 93-116]
 • مالیات غیرثابت تأملی فقهی در مشروعیت مالیات بر هبه [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 27-50]
 • مالکیت اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 73-84]
 • مالکیت بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 49-82]
 • مالکیت حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 51-70]
 • مالکیت اداری مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 69-88]
 • مالکیت فکری حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 51-70]
 • مال مادّی رهن اسکناس [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 39-58]
 • مال نامشروع تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 93-114]
 • ماهیت بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 51-74]
 • ماهیت فقهی جعاله در نظام بانکداری اسلامی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 175-200]
 • ماهیت مهریه بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام حقوق خانوادگی اسلام [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 119-144]
 • مباحات بررسی قاعده‌ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-48]
 • مبانی فقهی بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 129-152]
 • مبانی فقهی بررسی مبانی فقهی مالیات‌های غیرثابت [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 93-116]
 • مبانی فقهی مبانی فقهی مستثنیات دین [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 147-174]
 • مبانی فقهی مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 55-66]
 • متعهد ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 147-164]
 • متعهدله ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 147-164]
 • متفردات بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 113-136]
 • متّهم تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 139-150]
 • متولی وقف بررسی مبانی فقهی امکان انصراف از نظارت در وقف از نگاه فقه امامیه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 77-98]
 • متون دینی جایگاه«ارتکاز» در تفسیر متون دینی، حقوق معاملات و مسائل اصولی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 109-128]
 • مجازات جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 35-54]
 • مجازات بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]
 • مجازات حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 71-92]
 • مجازات پرتویی از آراء فقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) در کلیّات حدود و گذری بر آثار آن در قانون جزای اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 141-168]
 • مجازات واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 137-160]
 • مجازات مالی بررسی مشروعیت مجازات مالی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 145-156]
 • مجازات محدودکننده آزادی فلسفه‌ی اِعمال مجازات‌های محدودکننده آزادی از منظر ضوابط تعزیر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 124-145]
 • مجازات مضاعف بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 117-134]
 • مجازات منصوص بررسی مشروعیت مجازات مالی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 145-156]
 • مجازات‌های سالب حیات تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 95-112]
 • مجانیت حباء نقد و بررسی تأویلات فقهی حباء: موضوع ماده 915 قانون مدنی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 161-188]
 • مجتهد غیر بالغ امکان‌سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 117-132]
 • مجسمه‌سازی صورت‌پردازی؛ ادله‌ی تحریم و نقد آنها [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-32]
 • مجلس خبرگان مبانی فقهی – حقوقی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ناظر به کناره‌گیری رهبری [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 27-52]
 • مجنون ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 115-140]
 • محاربه عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 113-140]
 • محاربه بررسی ماهیت محاربه و افساد فی الارض و نقد قواعد کیفری مربوطه [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 33-52]
 • محاربه تبعید زنان با نگاهی نو به شیوه اجرای مجازات [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 107-126]
 • محاکم کیفری بین‌المللی مشروعیت رسیدگی به جرایم زیست محیطی ناشی از آلودگی مواد نفتی توسط محاکم کیفری بین المللی از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 173-191]
 • محتال نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 71-102]
 • محذورات خطابی تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 53-76]
 • محذورات ملاکی تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 53-76]
 • محرزه ‏ بررسی معنای قیام امارات و اصول به جای قطع با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 189-214]
 • محرّمات رضاعی «پیوند» عضو، یکی از «محرّمات نکاح» [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 163-178]
 • محصن بررسی حکم رجم (سنگسار)و اجرای آن در زمان غیبت کبری [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 35-50]
 • محصنه بررسی حکم رجم (سنگسار)و اجرای آن در زمان غیبت کبری [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 35-50]
 • محیط‌ زیست مسؤولیت مطلق در تخریب محیط‌ زیست از دیدگاه فقهی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 113-146]
 • محقق حلی دلیل عقل در سیره استنباطی محقق حلی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 85-94]
 • محقون‌الدم قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 79-96]
 • مخابرات بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیع در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 137-162]
 • مخاصمات مسلحانه داخلی تأمّلی بر حق دعوت به مداخله شورشیان از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین الملل موضوعه [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 113-140]
 • مخالف نافذ بودن وصیت، جهت استفاده بهینه از اعضای بدن موصی از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 61-78]
 • مخالف تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 147-168]
 • مدت عدم ذکر مدت در نکاح منقطع [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 21-34]
 • مدیران جایگاه حقوقی مدیران شرکت‌های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 169-200]
 • مدیون بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 11-32]
 • مدیون لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 11-28]
 • مذاق شریعت مذاق شریعت و کارکردهای آن با تأکید بر فقه جزایی امامیه [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 109-128]
 • مرتهن قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 73-88]
 • مرجع تقلید امکان‌سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 117-132]
 • مرگ طبیعی نافذ بودن وصیت، جهت استفاده بهینه از اعضای بدن موصی از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 61-78]
 • مرگ قاتل تأثیر مرگ قاتل عمد بر ثبوت دیه در حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 179-202]
 • مرگ مغزی نافذ بودن وصیت، جهت استفاده بهینه از اعضای بدن موصی از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 61-78]
 • مرور زمان مرور زمان و حق تقاص [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-34]
 • مساحقه فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال 1392 [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 81-100]
 • مسافر نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 165-182]
 • مساقات بررسی تطبیقی نظریه بطلان قرارداد مغارسه [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 81-98]
 • مسائل اصولی جایگاه«ارتکاز» در تفسیر متون دینی، حقوق معاملات و مسائل اصولی [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 109-128]
 • مسائل مستحدثه خاستگاه تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 149-170]
 • مستأجر بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 11-30]
 • مستثنیات دین لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 11-28]
 • مستثنیات دین مبانی فقهی مستثنیات دین [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 147-174]
 • مستثنیات ربا کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 149-174]
 • مستخدم بودن جایگاه حقوقی مدیران شرکت‌های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 169-200]
 • مستمری لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 11-28]
 • مسقطات بررسی فقهی وحقوقی خیار رؤیت درمعاملات الکترونیکی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 37-54]
 • مسؤولیت استردادی جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 113-146]
 • مسؤولیت غیر قراردادی تحلیل فقهی حقوقی آثار اضطرار در مسؤولیت غیرقراردادی ( مطالعه تطبیقی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 77-98]
 • مسؤولیت قراردادی نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 29-50]
 • مسؤولیت کیفری حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 71-92]
 • مسؤولیت کیفری مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 51-67]
 • مسؤولیت کیفری تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 37-62]
 • مسؤولیّت کیفری مطالعه‌ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 87-104]
 • مسؤولیت مالی مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 11-28]
 • مسؤولیت مدنی نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 29-50]
 • مسؤولیت مدنی ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 71-88]
 • مسؤولیت مدنی جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 51-76]
 • مسؤولیت مدنی مسؤولیت مطلق در تخریب محیط‌ زیست از دیدگاه فقهی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 113-146]
 • مسؤولیت مدنی بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 51-66]
 • مسؤولیت مدنی جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 113-146]
 • مسؤولیت مدنی مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 11-28]
 • مسؤولیت مدنی مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 73-94]
 • مسوولیت مدنی مبنایابی مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا بر گردشگری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 11-28]
 • مسؤولیت مطلق مسؤولیت مطلق در تخریب محیط‌ زیست از دیدگاه فقهی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 113-146]
 • مسئولیت کیفری تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشترکات عامه مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 69-88]
 • مشروعیت بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 49-82]
 • مشروعیت مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 11-30]
 • مشروعیت بررسی مشروعیت عبادات کودکان از دیدگاه فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 119-140]
 • مشروعیت تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مسأله جهاد [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 149-178]
 • مشروعیت واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 137-160]
 • مشروعیت بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 63-90]
 • مشروعیت مشروط تغییرجنسیت و بررسی فقهی آن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 77-92]
 • مشروعیت مطلق تغییرجنسیت و بررسی فقهی آن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 77-92]
 • مشروعیت ولایت سیاسی زنان بررسی ادله‌ی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 79-94]
 • مشروعیت و ماهیت مغارسه بررسی تطبیقی نظریه بطلان قرارداد مغارسه [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 81-98]
 • مشهور فقها عدم امکان دسترسی به شهرت فتوائیه و مقتضای ادلّه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 119-136]
 • مصادیق نوظهور سحر و شعبده در فقه با تأکید بر مصادیق نوظهور [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 123-142]
 • مصالح بزه‌دیده فلسفه‌ی اِعمال مجازات‌های محدودکننده آزادی از منظر ضوابط تعزیر [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 124-145]
 • مصلحت نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 79-96]
 • مصلحت نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 73-92]
 • مصلحت مشروعیت رسیدگی به جرایم زیست محیطی ناشی از آلودگی مواد نفتی توسط محاکم کیفری بین المللی از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 173-191]
 • مصلحت مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 109-136]
 • مصلحت عامه مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 69-88]
 • مضاربه بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 37-56]
 • مضمونٌ‌عنه بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 141-158]
 • مضمونٌ‌له بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 141-158]
 • مطالبه بررسی فقهی -حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در جرایم دارای رد مال پولی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 183-200]
 • مطالبه‌ خسارت معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 81-108]
 • مطلق و مقید قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-36]
 • معاشرت به معروف بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 11-32]
 • معاطات بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیع در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 137-162]
 • معاملات قلمرو اراده باطنی در معاملات [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 9-24]
 • معاملات بررسی فقهی وحقوقی خیار رؤیت درمعاملات الکترونیکی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 37-54]
 • معامله پایه مفهوم و دامنه‌ی تقلب در اعتبارات اسنادی: مطالعه‌ تطبیقی در حقوق انگلستان، آمریکا، ایران و فقه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 11-30]
 • معامله سفهی تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 57-78]
 • معامله‌ی سفهی بیع شرط و عقد اجاره [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 11-28]
 • معامله سفیه تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 57-78]
 • معامله‌ی صوری بیع شرط و عقد اجاره [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 11-28]
 • معامله مبنا بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 95-116]
 • معامله متعاقب بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 95-116]
 • معاوض ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 53-78]
 • معاونت در جرم مجازات معاونت به گونه «امساک» در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 146-172]
 • معدن ظاهری و باطنی مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 69-88]
 • معرفی عمومی بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 119-140]
 • معصوم ملاک و چگونگی به کارگیری تقیه دردوره حضورمعصومان علیهم السلام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 11-44]
 • معلق‌علیه اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 9-26]
 • معناشناختی بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 119-140]
 • مغابنه تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 131-144]
 • مفسدیت بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 85-110]
 • مفلس نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 71-102]
 • مفهوم اصل بازتاب‌های اصل صحت در فقه و حقوق [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 49-68]
 • مفهوم شرط درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 115-136]
 • مفهوم مخالف درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 115-136]
 • مفهوم وصف درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 115-136]
 • مفهوم و منطوق قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-36]
 • مقاطعه مقایسه اجاره اشخاص با قراردادهای کار، جعاله و مقاطعه‌کاری در حقوق ایران و فقه اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 141-157]
 • مقام‌بیان بررسی روش استنباط اطلاقات از طریق اجرای مقدمات حکمت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 43-66]
 • مقتضیات زمان بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 11-28]
 • مقتضیات زمان مبانی معامله خون در اندیشه ی فقها ی امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقتضیات زمانی نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 73-92]
 • مقتضیات زمان و مکان تبعید زنان با نگاهی نو به شیوه اجرای مجازات [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 107-126]
 • مقتضای ذات نکاح بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 113-130]
 • مقتضی و مانع کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 147-160]
 • مقدسات مسلمین حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 11-32]
 • مقدمات‌حکمت بررسی روش استنباط اطلاقات از طریق اجرای مقدمات حکمت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 43-66]
 • مکاتب حقوقی مقایسه تطبیقی یافته‌های جرم‌شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 51-72]
 • مکان نقش زمان و مکان در استنباط احکام از منظر برخی فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 89-110]
 • مکان تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 165-194]
 • مکان قاعده جاودانگی احکام و تحول زمان [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 143-170]
 • مکان عنصر زمان و مکان و نقش آن در تحول اجتهاد بر احکام جزائی اسلام [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 49-66]
 • مکرَه جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 135-154]
 • مُکرِه جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 135-154]
 • ملاک حکم اعتباری یا واقعی‌بودن طهارت و نجاست از منظر ادله شرعیه [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 51-68]
 • ملک حق اختصاص [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 87-112]
 • ملکیت مشاع تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 29-52]
 • ملکیت مشاع پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 77-94]
 • ممنوعیت مطلق تغییرجنسیت و بررسی فقهی آن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 77-92]
 • منابع استنباط دلیل عقل در سیره استنباطی محقق حلی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 85-94]
 • منافع ممکن الحصول تحلیل فقهی – حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 97-114]
 • منطقه الفراغ خاستگاه تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 149-170]
 • منفعت عقلایی مبانی معامله خون در اندیشه ی فقها ی امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • منفعت محتمل تحلیل فقهی – حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 97-114]
 • منفعت محقق تحلیل فقهی – حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 97-114]
 • مهدورالدم قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 79-96]
 • مهدورالدم فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال 1392 [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 81-100]
 • مهدور الدم پژوهشی در اباحه‌ی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 85-108]
 • مهر بررسی فقهی، حقوقی چگونگی حق حبس در نکاح [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 153-178]
 • مهریه بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام حقوق خانوادگی اسلام [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 119-144]
 • مهریه بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 69-92]
 • مهریه آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از مهریه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 99-112]
 • مهلت پرداخت دیه تأمّلی در مهلت پرداخت دیه‌ در قتل شبه عمد [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 97-118]
 • موارد جواز فروش بطلان وقف درموارد جواز فروش [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 39-52]
 • موازین فقهی کاستی‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته‌های آموزش و پژوهش فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 11-30]
 • موافق نافذ بودن وصیت، جهت استفاده بهینه از اعضای بدن موصی از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 61-78]
 • مؤاکله باطل تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 57-78]
 • موانع انتقال تحلیل فقهی و حقوقی موانع امکان نقل و انتقال حق معنوی مؤلف [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 27-48]
 • موجر بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 11-30]
 • موصی تأمّلی بر وصیّت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 151-172]
 • موضوع تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 165-194]
 • موضوع تأثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 75-96]
 • موضوعات سلب صلاحیت عمومی مبتنی برحجیت خبر واحد [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 137-148]
 • مؤلف تحلیل فقهی و حقوقی موانع امکان نقل و انتقال حق معنوی مؤلف [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 27-48]
 • مؤمن تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 147-168]

ن

 • ناشی از زنا انتساب طفل طبیعی به والدین در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 157-190]
 • نامشروع رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 11-38]
 • نامشروع لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 11-28]
 • نتیجه مجرمانه واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 89-114]
 • نجاست اعتباری یا واقعی‌بودن طهارت و نجاست از منظر ادله شرعیه [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 51-68]
 • نسب بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 181-202]
 • نسب انتساب طفل طبیعی به والدین در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 157-190]
 • نسب ارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 55-72]
 • نشوز آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 89-106]
 • نشوز مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین [دوره 12، شماره 42، 1395، صفحه 11-28]
 • نشوز بررسی فقهی حقوقی نفقه با نشوز زوجه [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 29-50]
 • نشوز مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 33-48]
 • نشوز مرد احکام خانواده و نشوز مرد در کتاب‌ التفسیر مسند امام رضا(ع [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 99-116]
 • نظارت وقف بررسی مبانی فقهی امکان انصراف از نظارت در وقف از نگاه فقه امامیه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 77-98]
 • نظام بانکداری جعاله در نظام بانکداری اسلامی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 175-200]
 • نظریات جرم‌شناسی مقایسه تطبیقی یافته‌های جرم‌شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 51-72]
 • نظرات فقها بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 33-52]
 • نظریه تقصیر بررسی مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال مسلمین [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 111-134]
 • نظریه تقصیر مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 11-28]
 • نظریه خطر مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه [دوره 15، شماره 54، 1398، صفحه 11-28]
 • نفی تبعید زنان با نگاهی نو به شیوه اجرای مجازات [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 107-126]
 • نفی بررسی تاریخی-فقهی موضوع تبعید زنان در حد زنا بر مبنای دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح‌الشرائع [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 31-52]
 • نفخ روح واکاوی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در سقط جنین، ناظر به سلامتی مادر و جنین [دوره 10، شماره 34، 1393، صفحه 109-128]
 • نفقه آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 89-106]
 • نفقه بررسی فقهی حقوقی نفقه با نشوز زوجه [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 29-50]
 • نفقه مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 33-48]
 • نفقه بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت إعسار متأخر زوج از پرداخت نفقه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 71-88]
 • نفقه زوجه شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 49-72]
 • نقاشی صورت‌پردازی؛ ادله‌ی تحریم و نقد آنها [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-32]
 • نقد عقد بودن حواله واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 111-126]
 • نقش زمان تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقش زمان تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 17، شماره 63، 1399، صفحه 37-62]
 • نقش عقل بررسی نقش عقل در دوران اخباریگری [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 115-134]
 • نقصان عقل نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 51-72]
 • نقض تعهد قراردادی ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 71-88]
 • نقض قرارداد بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 117-134]
 • نقل ذمه مفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده‌ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 11-26]
 • نقل‌ذمه بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 141-158]
 • نکاح موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 11-30]
 • نکاح بررسی فقهی، حقوقی چگونگی حق حبس در نکاح [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 153-178]
 • نکاح دائم بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام حقوق خانوادگی اسلام [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 119-144]
 • نماز نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 165-182]
 • نماز جمعه حکم نماز جمعه از دیدگاه فیض کاشانی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 79-92]
 • نمایندگی قانونی جایگاه حقوقی مدیران شرکت‌های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 169-200]
 • نهادهای مذهبی نقش نهادهای مذهبی در پیشگیری از جرم: چالش‌ها و راهکارهای مقابله با آن [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 47-68]

و

 • واخواهی دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی [دوره 9، شماره 30، 1392، صفحه 75-86]
 • وجوب تعیینی حکم نماز جمعه از دیدگاه فیض کاشانی [دوره 8، شماره 26، 1391، صفحه 79-92]
 • وجوب حباء نقد و بررسی تأویلات فقهی حباء: موضوع ماده 915 قانون مدنی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 161-188]
 • ورثه قانونی درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی» [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 123-138]
 • ورشکستگی بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس [دوره 11، شماره 38، 1394، صفحه 29-50]
 • وصیت نافذ بودن وصیت، جهت استفاده بهینه از اعضای بدن موصی از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 61-78]
 • وصیت زمان تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ترکه در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 67-78]
 • وصیت بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 27-50]
 • وصیّت تأمّلی بر وصیّت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 151-172]
 • وصف بکارت موارد زوال وصف بکارت و سقوط اذن پدر در ازدواج ازمنظر فقه و حقوق [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 49-69]
 • وصف تجریدی بررسی فقهی- حقوقی شیوه های جایگزین معامله اوراق سلف نفتی در بازار ثانوی [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 90-123]
 • وضع قانون مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی [دوره 13، شماره 46، 1396، صفحه 11-30]
 • وقف بررسی مبانی فقهی امکان انصراف از نظارت در وقف از نگاه فقه امامیه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 77-98]
 • وکالت جایگاه حقوقی مدیران شرکت‌های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 169-200]
 • ولایت حاکم ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 115-140]
 • ولایت سیاسی زنان بررسی ادله‌ی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 79-94]
 • ولایت فقیه بر یتیم ولایت حاکم بر کودکان بدون ولیّ خاص [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 155-182]
 • ولایت قهری بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 181-202]
 • ولایت مؤمنین ولایت حاکم بر کودکان بدون ولیّ خاص [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 155-182]
 • ولیّ عرفی ولایت حاکم بر کودکان بدون ولیّ خاص [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 155-182]
 • ولی میت نافذ بودن وصیت، جهت استفاده بهینه از اعضای بدن موصی از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 61-78]
 • وهن دین مفهوم شناسی وهن دین و مذهب ‏«مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • وهن مذهب مفهوم شناسی وهن دین و مذهب ‏«مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»‏ [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هبه تأملی فقهی در مشروعیت مالیات بر هبه [دوره 16، شماره 58، 1399، صفحه 27-50]
 • هدر نشدن خون مسلمان تأثیر مرگ قاتل عمد بر ثبوت دیه در حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 179-202]
 • هدم ارث متوارثین فوت‌شده همزمان در حوادث مشابه هدم [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 183-198]
 • هنجار جایگاه عرف در حقوق شهروندی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 159-177]
 • هنر صورت‌پردازی؛ ادله‌ی تحریم و نقد آنها [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-32]