سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

مبلغ اشتراک برای یک سال 60000 هزار تومان برای هر مجله 30000تومان

شماره حساب بانکی (جهت اشتراک) 0107620775006 بانک ملی مرکزی شعبه بابل- به نام دفتر مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل