اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن قلی پور

فقه و حقوق استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

gholipourbaboliau.ac.ir

سردبیر

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

فقه و حقوق استاد دانشگاه مازندران

ali85akbaryahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر مهدی محمدیان

فقه و حقوق اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل

mrmyaaligmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمدرضا آیتی

فقه و حقوق استاد علوم و تحقیقات تهران

smraayatiyahoo.com

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

فقه و حقوق استاد دانشگاه مازندران

ali85akbaryahoo.com

دکتر محمد حسن حائری یزدی

فقه و حقوق استاد دانشگاه فردوسی مشهد

haeri-mum.ac.ir

دکتر کیومرث کلانتری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

kalantarnit.ac.ir

دکتر امیرحمزه سالارزایی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

amir_hsalartheo.usb.ac.ir

دکتر حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

hamid.abharygmail.com

دکتر عبدالکریم عبداللهی

فقه و حقوق استاد دانشگاه فردوسی مشهد

abdolahi-k.profcms.um.ac.ir/
abdollahiferdowsi.ac.ir

دکتر سید ابراهیم قدسی

فقه و حقوق استاد دانشگاه مازندران

ghodsiumz.ac.ir

دکتر محمد جعفری هرندی

فقه و حقوق دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

harandi-lawyeryahoo.com

دکتر اسماعیل واعظ جوادی آملی

فلسفه اسلامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

javadibaboliau.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر علیرضا فرقانی

زبان وادبیات عرب ویراستار عربی

forghanibaboliau.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر مریم کاویانی

ویراستار انگلیسی

baboljournalgmail.com

گرافیست

جاسم چرم زاده

Urban Management گرافیست

rezacharamzadehgmail.com

مدیر اجرایی

دکتر مریم کاویانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

baboljournalgmail.com