اهداف و چشم انداز

هدف‌ مجله توسعه فقه‌پژوهی یا نشر نتایج پژوهش‌ نظام‌مند و مسأله‌ محور درکلیه‌رشته‌های‌ مرتبط با فقه و مبانی حقوق اسلامی است. به‌منظور حفظ اعتبار درجه علمی- پژوهشی مجله، رعایت موارد زیر الزامی است:

1- دارای فرضیه و استدلالی­ بودن.

2- ابتکار و نوآوری و به روز بودن موضوع.

3- تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید. به ویژه نگاه به نظرات فقهای معاصر.

4- شیوه نگارش و رعایت قواعد ویراستاری در مقالات ارسالی ضروری است.

تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده‌اند و نویسنده متعهد به‌عدم‌نشر آنها در جای دیگر است. در ضمن مقاله‌های‌ ارائه‌ شده برای‌‌ بررسی‌و چاپ نباید هم‌ زمان به‌مجله‌های‌دیگر ارائه ‌شده‌باشند. زبان‌نشریه، فارسی ‌است. ازنقل­ قول‌های غیرفارسی در متن مقاله خودداری شود مگر در مواردی که فهم یک عبارت موضوعیت داشته باشد.

در این نشریه مقالاتی که با موضوعات زیر مرتبط باشند مورد پذیرش و بررسی و در نهایت تایید قرار می گرید.

1) فقه و اصول مذاهب مختلف اسلامی.

2) فقه مدنی و جزایی.

3) فقه اقتصادی.

4) فقه محیط زیست.

5) حقوق مدنی.

6) حقوق جزا و جرم شناسی.

7) حقوق نفت و گاز.

8) حقوق بین الملل اسلامی.

9) حقوق عمومی.

10) فقه حکومتی و سیاسی.