دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، تابستان 1398، صفحه 1-216 
1. بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان

صفحه 11-32

حمید ابهری؛ محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی


2. تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت

صفحه 33-46

سید رضا احسان پور؛ هادی عظیمی گرکانی؛ مدیحه هاشم پور


4. معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد

صفحه 69-92

سید رحمت‌اله دانش میرکهن؛ سیدمحمد حسن حائری؛ احمدعلی یوسفی


5. مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن

صفحه 93-110

ناهید دهقان عفیفی؛ احمد باقری؛ سید ابوالقاسم نقیبی


7. مبانی التزام در حقوق قراردادها

صفحه 131-148

امید غلامعلی تبار فیروزجائی؛ جلیل قنواتی


9. آسیب شناسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی

صفحه 165-180

سید احمد میرخلیلی؛ نفیسه متولی زاده نایینی؛ مهری نساجی زواره