دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، پاییز 1397، صفحه 210-1 
3. مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات

صفحه 55-66

جعفر جعفرزاده؛ محمد جعفری هرندی؛ رحمت فرحزادی


4. واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل

صفحه 67-80

سید حسین حسینی زندآبادی؛ احمد عابدینی؛ نادعلی عاشوری؛ رضا عباسیان


7. بررسی ماهیت و خصوصیات اذن در تصرف

صفحه 129-150

ابوذز صیادی؛ رضا عباسیان؛ سید محمد هادی مهدوی