دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 216-1 
1. اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف)

صفحه 11-34

مهرداد آقاشریفیان؛ پرویز رستگار جزی؛ محسن قاسم پور راوندی


2. بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا

صفحه 35-50

مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم؛ زهرا ترحمی


6. جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه

صفحه 113-146

مجید عباسی؛ علی غریبه؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده


7. کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن

صفحه 147-160

عباس عرب خزائلی؛ علیرضا عسکری؛ احمد مرادخانی