دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، پاییز 1396، صفحه 216-1 
2. ماهیت جعاله

صفحه 33-56

10.22034/ijrj.2017.535537

فرزانه احمدی؛ علیرضا امینی؛ سید محمدرضا آیتی


3. ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران

صفحه 57-70

10.22034/ijrj.2017.535538

جعفر جعفرزاده؛ محمود آری؛ علی اکبر ابوالحسینی؛ محمدباقر علی تبار فیروزجائی