دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، بهار 1395 
1. لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

صفحه 11-28

فخرالدین اصغری آقامشهدی؛ سید مسیح حسینی؛ محمدباقر اصغری آقمشهدی


2. نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی

صفحه 29-50

بهزاد پورسید؛ مصطفی شفیع زاده؛ محمد صادقی


3. نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود

صفحه 51-74

عباس تقوایی؛ محمدحسن حائری؛ معصومه خداشناس


5. اصل عملی یا اماره‌بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه

صفحه 97-120

عباس عرب خزائلی؛ عباس عرب خزائلی؛ علیرضا عسکری؛ محمدمهدی احمدی


6. تغییر جنسیت در احکام کیفری

صفحه 121-144

سید ابراهیم قدسی؛ کلثوم میرحسینی