دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، تابستان 1392 
2. اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری

صفحه 27-48

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابایی؛ سعید عطارزاده


3. بازتاب‌های اصل صحت در فقه و حقوق

صفحه 49-68

روح اله کیانی؛ سید محمد صادق طباطبایی


6. بررسی آیین استماع شهادت

صفحه 105-118

محمدرضا کاظمی؛ جواد محمدعلیزاده


7. بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی

صفحه 119-146

محمد محسنی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ سعید بداغی