دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، تابستان 1399 
6. بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی

صفحه 113-136

10.22034/ijrj.2020.675502

مریم غفوری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی