نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی بجستانی، مریم بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 35-50]
 • آقاشریفیان، مهرداد اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف) [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 11-34]
 • آهنگران، محمد رسول حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 11-32]

ا

 • ابهری، حمید بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 51-66]
 • احمدیان، عبدالرسول مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 33-48]
 • احمری، حسین قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-36]
 • ایزدی فرد، علی اکبر بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 11-32]

ب

 • باقری، احمد اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 169-190]
 • بهرامیان، حمید قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-36]

پ

 • پاشازاده، حسن جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 113-146]

ت

 • ترحمی، زهرا بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 35-50]
 • تولایی، علی مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 99-118]

ج

 • جانعلی نژاد، مهدی بررسی فقهی وحقوقی خیار رؤیت درمعاملات الکترونیکی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 37-54]
 • جعفرزاده، جعفر مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 55-66]
 • جعفری هرندی، محمد مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 55-66]
 • جهانی، علی اکبر تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 33-52]

ح

خ

 • خزائی، میثم ارزیابی فقهی شروط بیع صرف با تأملی در شرطیت تقابض در مجلس [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 81-108]

د

 • درگاهی، مهدی حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 11-32]

ر

 • رجایی پور، مصطفی قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-36]
 • رحمانی، فاطمه بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 127-148]
 • رستگار جزی، پرویز اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف) [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 11-34]
 • رستمی، سهیلا واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 67-86]
 • روحانی مقدم، محمد بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 35-50]
 • روستایی، مهرانگیز واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 67-86]

ز

 • زارعی، محمدمهدی بررسی فقهی وحقوقی خیار رؤیت درمعاملات الکترونیکی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 37-54]
 • زرگریان، طه ارزیابی فقهی شروط بیع صرف با تأملی در شرطیت تقابض در مجلس [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 81-108]

س

 • سیادت، سید محمد حسن ارزیابی فقهی شروط بیع صرف با تأملی در شرطیت تقابض در مجلس [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 81-108]
 • ساریخانی، عادل مذاق شریعت و کارکردهای آن با تأکید بر فقه جزایی امامیه [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 109-128]
 • سعادت، صالح تأمّلی بر وصیّت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 151-172]
 • سعیدی گراغانی، رحمت الله بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 93-110]
 • سلطانی، عباسعلی واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 111-126]

ص

 • صابری، حسین کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 149-174]
 • صیادی، ابوذز بررسی ماهیت و خصوصیات اذن در تصرف [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 129-150]
 • صادقی، محمد حق اختصاص [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 87-112]
 • صداقتی، علی بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 11-32]
 • صدری، سید محمد اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 169-190]
 • صغیری، اسماعیل جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 113-146]

ظ

 • ظهوری، سمیه بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 51-66]

ع

 • عابدینی، احمد واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 67-80]
 • عاشوری، نادعلی واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 67-80]
 • عباسی، مجید جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 113-146]
 • عباسیان، رضا واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 67-80]
 • عباسیان، رضا بررسی ماهیت و خصوصیات اذن در تصرف [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 129-150]
 • عباس تبار، مجید بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 11-32]
 • عبدی، یاسر تحلیل فقهی حقوقی آثار اضطرار در مسؤولیت غیرقراردادی ( مطالعه تطبیقی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 77-98]
 • عرب خزائلی، عباس کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 147-160]
 • عزیزالهی، حجت مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 99-118]
 • عسکری، علیرضا کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 147-160]
 • علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل تأمّلی بر وصیّت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 151-172]
 • علوی، محمد تقی موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 137-168]

غ

 • غریبه، علی جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 113-146]

ف

 • فخلعی، محمد تقی واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 111-126]
 • فرحزادی، رحمت مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 55-66]
 • فرزانگان، محمد بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 51-66]
 • فرزانه وشاره، معین مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 99-118]
 • فقیهی، علی عدم امکان دسترسی به شهرت فتوائیه و مقتضای ادلّه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 119-136]

ق

 • قاسم پور راوندی، محسن اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف) [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 11-34]

ک

 • کیخا، محمدرضا بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 93-110]
 • کریم پور آلهاشم، محمد تقی موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 137-168]

گ

م

 • محسنی دهکلانی، محمد تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 33-52]
 • محمدحسین‌زاده، عبدالرضا مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 99-118]
 • مرادخانی، احمد کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 147-160]
 • مرادخانی، احمد بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 127-148]
 • مسجدسرایی، حمید اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 169-190]
 • مسعودی، ناصر موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 137-168]
 • مظهری، محمد موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 137-168]

ن

 • نبی نیا، خالد اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 169-190]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 49-72]
 • نیک پرور، مسعود مذاق شریعت و کارکردهای آن با تأکید بر فقه جزایی امامیه [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 109-128]
 • نیکزاد، عباس تأملی پیرامون صاحبان (مستحقین) خمس [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 161-178]
 • نیک نسب، عباسعلی نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 73-92]

ه

ی

 • یعقوبی، جواد کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 149-174]