نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ابهری، حمید موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 11-30]
 • احسانپور، رضا عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 113-140]
 • احمدوند، بهناز بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 181-202]
 • احمری، حسین مطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-26]
 • احمری، حسین مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 31-50]
 • ایزدی فرد، علی اکبر مرور زمان و حق تقاص [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-34]
 • ایزدی فرد، علی اکبر بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-146]
 • اسکی، محمدشفیق کیفیت تأثیر علم و جهل در احکام واقعی و ظاهری از دیدگاه امامیه و عامه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 119-146]
 • البرزی ورکی، مسعود تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 95-112]

ب

 • بابانیا، فاطمه مرور زمان و حق تقاص [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-34]
 • بداغی، سعید بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-146]

ج

 • جاویدی، مجتبی جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 35-54]
 • جعفری، نصرالله بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 55-78]
 • جعفرزاده، میرقاسم استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد از تعهد تحویل با تکیه بر کنوانسیون بیع دین بین‌المللی کالا (1980 وین ) و فقه امامیه [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 51-74]
 • جلیل زاده، مرتضی قتل عمد اضطراری در فقه شیعه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 147-164]

ح

 • حیدری، مسعود مطالعه‌ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 87-104]
 • حیدری، مسعود بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 83-102]
 • حسامی، زینب آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 87-112]
 • حسنی، منصوره عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 113-140]

د

 • داورزنی، حسین ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 118-103]

ذ

 • ذکائیان، پرویز مطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-26]
 • ذکائیان، پرویز مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 31-50]

ر

 • رزمی، محسن بررسی قاعده‌ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-48]
 • رنجبر، رضا تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 159-182]

ز

 • زاهدیان، مجتبی بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 49-82]

س

 • ساریخانی، عادل اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 27-48]
 • ساریخانی، عادل بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 83-102]
 • سرمدی، پگاه بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 55-78]

ش

 • شاکری، محسن آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 87-112]

ص

 • صفایی، محمد صالح موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 11-30]

ط

ع

 • عباسی، مجید تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 159-182]
 • عباسی، مجید تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 159-182]
 • عترت دوست، محمد بررسی ادله‌ی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 79-94]
 • عطارزاده، سعید اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 27-48]
 • عینی، محسن تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 95-112]

ق

 • قیاسی، جلال الدین مطالعه‌ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 87-104]
 • قدیمی، روح اله ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 118-103]
 • قلی پور، حسن تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 69-86]
 • قنبرپور، بهنام بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 113-130]
 • قنبری سرداری، اشرف نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 165-182]

ک

 • کاظمی، محمدرضا بررسی آیین استماع شهادت [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 105-118]
 • کاظمی، محمدرضا کیفیت تأثیر علم و جهل در احکام واقعی و ظاهری از دیدگاه امامیه و عامه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 119-146]
 • کاظمی، محمدرضا دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 75-86]
 • کیانی، روح اله بازتاب‌های اصل صحت در فقه و حقوق [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 49-68]
 • کلانتری، عباس آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 87-112]
 • کلانتری، کیومرث قتل عمد اضطراری در فقه شیعه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 147-164]

م

 • محسنی، محمد مرور زمان و حق تقاص [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-34]
 • محسنی، محمد بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-146]
 • محسنی، محمد عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 113-140]
 • محمدعلیزاده، جواد بررسی آیین استماع شهادت [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 105-118]
 • محمدعلیزاده، جواد دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 75-86]
 • مسجدسرایی، حمید تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 131-144]
 • مصدق صدقی، صدیقه نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 165-182]
 • ملائی، فخراله استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد از تعهد تحویل با تکیه بر کنوانسیون بیع دین بین‌المللی کالا (1980 وین ) و فقه امامیه [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 51-74]
 • ملکی، امین تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 95-112]
 • مهدوی کنی، صدیقه بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 181-202]
 • مهریزی، محمد بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 141-158]
 • موسوی، محمد بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 141-158]

ن

 • نبی نیا، خالد بررسی قاعده‌ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-48]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 113-130]
 • نوراحمدی، انسیه بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 181-202]

و

 • وزیری فرد، سید محمد جواد بررسی ادله‌ی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 79-94]
 • وکیل زاده، رحیم تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 159-182]

ی

 • یزدانی، محمدرضا بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 49-82]