نمایه نویسندگان

ا

 • احدی، فاطمه قاعده درء در سنجه نظریه استراتژی دوگانه کیفرشناسی نوین [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 11-26]
 • احمدی، سید محمد مهدی خاستگاه تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 149-170]
 • اسفندیاری، احمد توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 11-31]
 • افشاری، محمد علی بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 51-72]
 • الشریف، محمد مهدی بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 27-50]
 • امیر پور، حیدر مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 109-136]

پ

 • پرستش، عبداله جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 135-154]
 • پورقهرمانی، بابک قاعده درء در سنجه نظریه استراتژی دوگانه کیفرشناسی نوین [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 11-26]

ج

 • جلائیان صالح، یاور تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 37-62]
 • جوادی، امین بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 63-90]

ح

 • حاجی ده آبادی، احمد بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 51-72]
 • حسین نژاد، سید محتبی مجازات سرقت میوه در فقه امامیه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 73-98]
 • حمیسی، علیرضا واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]

د

 • دهقان، رمضان بررسی فقهی -حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در جرایم دارای رد مال پولی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 183-200]

ر

س

 • سادات حسینی، سید حسین بررسی فقهی -حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در جرایم دارای رد مال پولی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 183-200]
 • سرخوش، جواد بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 91-108]
 • سعیدی گراغانی، رحمت الله مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 109-136]
 • سیفی زیناب، غلامعلی توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 11-31]

ص

 • صابریان، علیرضا تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 37-62]
 • صادقی، سید مجید بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 27-50]
 • صادقی، وحید بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 27-50]
 • صالحی، عباسعلی سلب صلاحیت عمومی مبتنی برحجیت خبر واحد [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 137-148]

ط

ق

 • قاسمی، مهری خاستگاه تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 149-170]
 • قدسی، سیدابراهیم جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 135-154]
 • قربانعلی دولابی، مجید واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]

ک

 • کاویانی فر، حمید تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 119-134]
 • کیخا، محمدرضا مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 109-136]
 • کریمی، نسرین تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 119-134]

گ

 • گنجعلی دارانی، مرضیه بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 51-72]

ل

 • لواسانی، وحید سلب صلاحیت عمومی مبتنی برحجیت خبر واحد [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 137-148]

م

 • مسجدسرایی، حمید تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام» [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 171-194]
 • مهاجر میلانی، امیر ولایت حاکم بر کودکان بدون ولیّ خاص [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 155-182]
 • مؤمنی، مهدی تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 37-62]

ن

 • ناویان، سمیه بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 91-108]
 • نصیران، داود بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 63-90]
 • نورزاد کوهساره، مجید تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام» [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 171-194]

و

 • وزیری، مجید واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]
 • ویسی، محمود واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]

ی

 • یوسفی راد، علی اکبر بررسی فقهی -حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در جرایم دارای رد مال پولی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 183-200]