نمایه نویسندگان

آ

 • آبیار، محدثه ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 115-140]
 • آیتی، سید محمدرضا ماهیت جعاله [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 33-56]
 • آیتی، محمدرضا اعتباری یا واقعی‌بودن طهارت و نجاست از منظر ادله شرعیه [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 51-68]
 • آیتی، محمدرضا تبدیل و جایگزینی مجازات‌های اسلامی(حدود و تعزیرات)متناسب با مقتضیات‌زمان [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 89-112]
 • آری، محمود بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 95-114]
 • آری، محمود ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 57-70]
 • آزادفر، محمد صادق تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 33-56]
 • آقابابایی، اسماعیل اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 27-48]
 • آقایی بجستانی، مریم حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 51-70]
 • آقایی بجستانی، مریم قلمرو اراده باطنی در معاملات [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 9-24]
 • آقایی بجستانی، مریم بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 35-50]
 • آقاجانی، محمود بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 11-28]
 • آقاشریفیان، مهرداد اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف) [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 11-34]
 • آل اسحق، زهرا قاعده فقهی، حقوقی انصاف [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 135-164]
 • آل رسول، سوسن بازپژوهی رویکردهای فقهی در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 135-156]
 • آهنگران، محمدرسول کاوشی نوین در مسأله زکات اسکناس [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 11-26]
 • آهنگران، محمدرسول مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 11-30]
 • آهنگران، محمد رسول حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 11-32]
 • آهنگران، محمد رسول کاستی‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته‌های آموزش و پژوهش فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 11-30]

ا

 • ابراهیمی، اعظم بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 69-92]
 • ابراهیمی، بی بی رحیمه بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 11-32]
 • ابراهیمی، سعید بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 27-38]
 • ابراهیمی، سعید بیع شرط و عقد اجاره [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 11-28]
 • ابراهیمی، سعید نفی شرطیت احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 137-160]
 • ابراهیمی، نصیبه تغییرجنسیت و بررسی فقهی آن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 77-92]
 • ابراهیمیان، سید حسین بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابهری، حمید بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 11-32]
 • ابهری، حمید موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 11-30]
 • ابهری، حمید مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 9-34]
 • ابهری، حمید بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 11-30]
 • ابهری، حمید اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 9-26]
 • ابهری، حمید بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 51-66]
 • ابهری، حمید بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 11-32]
 • ابوالحسینی، علی اکبر ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 57-70]
 • احدی، فاطمه قاعده درء در سنجه نظریه استراتژی دوگانه کیفرشناسی نوین [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 11-26]
 • احسانپور، رضا عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 113-140]
 • احسانپور، سید رضا ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 199-208]
 • احسان پور، سید رضا تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 33-46]
 • احمدی، سید محمدصادق تأملی فقهی در مشروعیت مالیات بر هبه [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 27-50]
 • احمدی، سید محمدمهدی آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 89-106]
 • احمدی، سید محمدمهدی دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 11-28]
 • احمدی، سید محمد مهدی سحر و شعبده در فقه با تأکید بر مصادیق نوظهور [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 123-142]
 • احمدی، سید محمد مهدی بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیع در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 137-162]
 • احمدی، سید محمد مهدی خاستگاه تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 149-170]
 • احمدی، سیدمهدی بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 135-150]
 • احمدی، فرزانه ماهیت جعاله [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 33-56]
 • احمدی، قادر دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 11-28]
 • احمدی، محمدمهدی آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 123-144]
 • احمدی، محمدمهدی مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 11-28]
 • احمدی، محمدمهدی اصل عملی یا اماره‌بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 97-120]
 • احمدی، مهدی بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین‌المللی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 127-146]
 • احمدیان، عبدالرسول مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 11-28]
 • احمدیان، عبدالرسول مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 33-48]
 • احمدیان، عبدالرسول مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای اشتغال در فقه فریقین [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 31-50]
 • احمدیان، عبدالرسول صورت‌پردازی؛ ادله‌ی تحریم و نقد آنها [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 11-32]
 • احمدوند، بهناز بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 181-202]
 • احمری، حسین مطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-26]
 • احمری، حسین مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 31-50]
 • احمری، حسین قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-36]
 • ادیبی مهر، محمد مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 11-28]
 • ایرانی، محرم بطلان وقف درموارد جواز فروش [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 39-52]
 • ارشدی، محمدیار بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 69-92]
 • ایزدی فرد، علی اکبر حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 23-50]
 • ایزدی فرد، علی اکبر رهن اسکناس [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 39-58]
 • ایزدی فرد، علی اکبر مرور زمان و حق تقاص [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-34]
 • ایزدی فرد، علی اکبر بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-146]
 • ایزدی فرد، علی اکبر رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 11-38]
 • ایزدی فرد، علی اکبر مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 9-34]
 • ایزدی فرد، علی اکبر عدم ذکر مدت در نکاح منقطع [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 21-34]
 • ایزدی فرد، علی اکبر بیع شرط و عقد اجاره [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 11-28]
 • ایزدی فرد، علی اکبر تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 11-36]
 • ایزدی فرد، علی اکبر تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 29-52]
 • ایزدی فرد، علی اکبر بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 29-56]
 • ایزدی فرد، علی اکبر بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 49-70]
 • ایزدی فرد، علی اکبر اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 9-26]
 • ایزدی فرد، علی اکبر بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 11-32]
 • ایزدی فرد، علی اکبر بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 97-118]
 • ایزدی فرد، علی اکبر بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 113-136]
 • اسدی، حمید بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 37-56]
 • اسدی، هاجر بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]
 • اسفندیاری، احمد توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسفندیاری، احمد توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 11-31]
 • اسکی، محمدشفیق کیفیت تأثیر علم و جهل در احکام واقعی و ظاهری از دیدگاه امامیه و عامه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 119-146]
 • اسکینی، ربیعا تأثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 11-36]
 • اشرفیان، علی مشروعیت رسیدگی به جرایم زیست محیطی ناشی از آلودگی مواد نفتی توسط محاکم کیفری بین المللی از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 173-191]
 • اصغری، فخرالدین شرایط تحقق خیار غبن [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-36]
 • اصغری، فخرالدین بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 51-74]
 • اصغری، فخرالدین تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 99-114]
 • اصغری آقامشهدی، فخرالدین لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 11-28]
 • اصغری آقمشهدی، محمدباقر لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 11-28]
 • افتخار، گودرز اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 9-20]
 • افشار، زهره حسن و قبح: شرعی یا عقلی؟ [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 9-32]
 • افشاری، علی اصغر تقاص از اموال دولتی [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 49-68]
 • افشاری، محمد علی بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 51-72]
 • اکبری، محسن قلمرو اختیارقاضی دراعمال مجازات بارویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 192-215]
 • البرزی ورکی، مسعود تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 95-112]
 • البوعلی، امیر تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 93-114]
 • السان، مصطفی بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 29-50]
 • الشریف، محمد مهدی بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 27-50]
 • الهام، صادق بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 37-56]
 • امیرپور، حیدر امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 85-108]
 • امیر پور، حیدر مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 109-136]
 • امیرزاده جیرکلی، منصور جُستاری در أدوارنگاری فقه امامیّه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-48]
 • امینی، راضیه مفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده‌ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 11-26]
 • امینی، علیرضا ماهیت جعاله [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 33-56]
 • امین ناجی، محمدهادی تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مسأله جهاد [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 149-178]
 • امینی نژاد، علی تحلیل فقهی و حقوقی موانع امکان نقل و انتقال حق معنوی مؤلف [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 27-48]

ب

 • بای، محمد بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 27-38]
 • بابایی، بنیامین بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 11-30]
 • بابانیا، فاطمه مرور زمان و حق تقاص [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-34]
 • باقری، احمد اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 169-190]
 • باقری، احمد امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 85-108]
 • باقری، احمد مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 93-110]
 • باقری، پرویز باز نمایی استثناهای ذی نفعی ثالث در عقد [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، عبدالله تأملی فقهی در مشروعیت مالیات بر هبه [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 27-50]
 • باقرزاده گان، امیر واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 89-114]
 • بداغی، سعید بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-146]
 • برهانی، حدیثه تبعید زنان با نگاهی نو به شیوه اجرای مجازات [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 107-126]
 • بیژنی، مهدی مسؤولیت مطلق در تخریب محیط‌ زیست از دیدگاه فقهی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 113-146]
 • بطحایی، فرهاد بررسی ماهیت فقهی داوری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 171-192]
 • بکایی، منصوره جستاری در امکان‌سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-26]
 • بیگی هرباغ، حمزه مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 51-67]
 • بنایی، علی تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 33-56]
 • بهارلو قره بلطاقی، جواد مفهوم و دامنه‌ی تقلب در اعتبارات اسنادی: مطالعه‌ تطبیقی در حقوق انگلستان، آمریکا، ایران و فقه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 11-30]
 • بهرامی، حسین رهن اسکناس [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 39-58]
 • بهرامی، حسین مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 9-34]
 • بهرامیان، حمید قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-36]
 • بهزاد، فرج بطلان وقف درموارد جواز فروش [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 39-52]
 • بهشتی، احمد بررسی حکم رجم (سنگسار)و اجرای آن در زمان غیبت کبری [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 35-50]
 • بهشتی، احمد بررسی ادلّه قائلین به حرمت ریش‌تراشی در میان فقهای امامیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 27-50]
 • بهمن پوری، عبدالله موارد زوال وصف بکارت و سقوط اذن پدر در ازدواج ازمنظر فقه و حقوق [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 49-69]

پ

 • پاشازاده، حسن جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 113-146]
 • پاکی، سمیرا ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 147-164]
 • پیر جهانگیر، غلامرضا تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 29-48]
 • پیردهی، علی قاعده جاودانگی احکام و تحول زمان [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 143-170]
 • پیردهی، علی تأملاتی فقهی در واکاوی و بازخوانی ادله‌ی عده‌ی زنان بدون رحم [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 171-188]
 • پرستش، عبداله جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 135-154]
 • پوراسماعیلی، علیرضا نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 51-72]
 • پوراسماعیلی، علیرضا تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 31-50]
 • پور اسماعیلی، علیرضا بررسی سن رشد در امور غیرمالی [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 68-89]
 • پورباقر، شهربانو بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورجمال، یعقوب اعتباری یا واقعی‌بودن طهارت و نجاست از منظر ادله شرعیه [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 51-68]
 • پورسید، بهزاد نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 29-50]
 • پورسعید، رامین بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 69-92]
 • پورعبدالله، کبری تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 132-160]
 • پورقهرمانی، بابک احکام تداخل در جنایات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 179-198]
 • پورقهرمانی، بابک قاعده درء در سنجه نظریه استراتژی دوگانه کیفرشناسی نوین [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 11-26]

ت

 • تاج آبادی، حسین تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 33-56]
 • ترحمی، زهرا بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 35-50]
 • تسلیخ، محسن موارد زوال وصف بکارت و سقوط اذن پدر در ازدواج ازمنظر فقه و حقوق [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 49-69]
 • تقی پور، بهرام تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 29-48]
 • تقی‌پور درزی نقیبی، محمدحسین بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 11-32]
 • تقوایی، عباس نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 51-74]
 • تقوائی، عباس تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 53-76]
 • تقوائی، عباس تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 53-76]
 • تقوائی، عباس بررسی تاریخی-فقهی موضوع تبعید زنان در حد زنا بر مبنای دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح‌الشرائع [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 31-52]
 • توکلی، احمدرضا بررسی ماهیت محاربه و افساد فی الارض و نقد قواعد کیفری مربوطه [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 33-52]
 • توکلی، احمدرضا جایگاه«ارتکاز» در تفسیر متون دینی، حقوق معاملات و مسائل اصولی [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 109-128]
 • تولایی، علی مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 99-118]
 • تولایی، علی امکان‌سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 117-132]
 • تولایی، علی واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 137-160]
 • تولائی، علی بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 69-92]
 • تولائی، علی بررسی تطبیقی نظریه بطلان قرارداد مغارسه [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 81-98]

ج

 • جانعلی نژاد، مهدی بررسی فقهی وحقوقی خیار رؤیت درمعاملات الکترونیکی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 37-54]
 • جاویدی، مجتبی جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 35-54]
 • جباری، مصطفی درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی» [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 123-138]
 • جباری، مصطفی «پیوند» عضو، یکی از «محرّمات نکاح» [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 163-178]
 • جبارزاده، فاطمه بررسی فقهی و حقوقی اتانازی (مرگ از روی ترحم) [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 35-54]
 • جبار گلباغی ماسوله، سید علی شرط فاسخ در فقه و حقوق شیعه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 93-112]
 • جبار گلباغی ماسوله، علی واکاوی تاریخی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 115-146]
 • جعفری، جمیله بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 11-32]
 • جعفری، محمد ملاک و چگونگی به کارگیری تقیه دردوره حضورمعصومان علیهم السلام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 11-44]
 • جعفری، محمدحسن بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین‌المللی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 127-146]
 • جعفری، نصرالله بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 55-78]
 • جعفریان، علیرضا تأثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 11-36]
 • جعفری بهزاد کلایی، محسن ارث متوارثین فوت‌شده همزمان در حوادث مشابه هدم [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 183-198]
 • جعفرزاده، جعفر بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 95-114]
 • جعفرزاده، جعفر ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 57-70]
 • جعفرزاده، جعفر مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 55-66]
 • جعفرزاده، سیامک بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت إعسار متأخر زوج از پرداخت نفقه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 71-88]
 • جعفرزاده، سید قاسم مفهوم و دامنه‌ی تقلب در اعتبارات اسنادی: مطالعه‌ تطبیقی در حقوق انگلستان، آمریکا، ایران و فقه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 11-30]
 • جعفرزاده، میرقاسم استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد از تعهد تحویل با تکیه بر کنوانسیون بیع دین بین‌المللی کالا (1980 وین ) و فقه امامیه [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 51-74]
 • جعفرزاده شاهی، علی مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 57-80]
 • جعفری هرندی، محمد بررسی فقهی و حقوقی اتانازی (مرگ از روی ترحم) [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 35-54]
 • جعفری هرندی، محمد مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 55-66]
 • جعفری هرندی، محمد تأثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 75-96]
 • جلالی، مریم تحقق اهداف قرارداد مشارکت زمانی (تایم‌شر) از طریق عقد اجاره کلی در معین در حقوق ایران [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 31-48]
 • جلائیان صالح، یاور تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلائیان صالح، یاور تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 37-62]
 • جلیلیان، مهدی بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 59-84]
 • جلیل زاده، حسین تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 165-194]
 • جلیل زاده، مرتضی قتل عمد اضطراری در فقه شیعه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 147-164]
 • جمشیدی، حسن دلیل عقل در سیره استنباطی محقق حلی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 85-94]
 • جمشیدی، یوسف انقلاب ید امانی به ید ضمانی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 45-60]
 • جهانی، علی اکبر تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 33-52]
 • جهانی، علی اکبر بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 97-118]
 • جهانی، علی اکبر بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 113-136]
 • جوادی، امین بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 63-90]

چ

ح

 • حاجیان فروشانی، زهره شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 49-72]
 • حاجی تبار، حسن بررسی جواز جراحی پلاستیک در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 75-96]
 • حاجی تبار، حسن حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 71-92]
 • حاجی تبار، حسن نقش نهادهای مذهبی در پیشگیری از جرم: چالش‌ها و راهکارهای مقابله با آن [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 47-68]
 • حاجی حسینی، حسین ‏ بررسی معنای قیام امارات و اصول به جای قطع با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 189-214]
 • حاجی ده آبادی، احمد بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 51-72]
 • حاجی ده آبادی، محمدعلی نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 73-92]
 • حائری، سیدمحمد حسن معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 69-92]
 • حائری، محمدحسن نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 51-74]
 • حائری، محمدحسن تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 57-78]
 • حبیبی، جواد تحلیل فقهی و کیفری ماده 268 قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 25-42]
 • حبیبی، زهرا قاعده تزاحم در سقط جنین‌درمانی [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 97-122]
 • حیدری، دکتر سید محمد پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 77-94]
 • حیدری، محمدعلی بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 11-28]
 • حیدری، محمدعلی جایگاه«ارتکاز» در تفسیر متون دینی، حقوق معاملات و مسائل اصولی [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 109-128]
 • حیدری، مسعود مطالعه‌ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 87-104]
 • حیدری، مسعود بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 83-102]
 • حیدری، مسعود نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 63-80]
 • حیدری، مسعود مقایسه تطبیقی یافته‌های جرم‌شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 51-72]
 • حیدرنژاد، ولی الله مبانی فقهی – حقوقی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ناظر به کناره‌گیری رهبری [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 27-52]
 • حسامی، زینب آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 87-112]
 • حسنی، منصوره عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 113-140]
 • حسینی، سید کمال مبانی فقهی مستثنیات دین [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 147-174]
 • حسینی، سید مسیح لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 11-28]
 • حسینی، فاطمه سادات بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 33-52]
 • حسنی ابوالحسن کلایی، سیده محبوبه تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 33-52]
 • حسنخانی، احمد رضا حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 23-50]
 • حسن زاده، محبوبه لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 11-28]
 • حسن زاده، مهدی تبیین فقهی قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 89-113]
 • حسینی زندآبادی، سید حسین واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 67-80]
 • حسینی مقدم، سید حسن بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 115-138]
 • حسینی مقدم، سید عسکری بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین نژاد، سید مجتبی بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 29-56]
 • حسین نژاد، سید مجتبی تحلیل حجیت بنای عقلا با رویکردی در مسائل مستحدثه [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 37-62]
 • حسین نژاد، سید محتبی مجازات سرقت میوه در فقه امامیه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 73-98]
 • حسین نژاد، مجتبی بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]
 • حسین نژاد، مجتبی تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 29-52]
 • حسین نژاد، مجتبی بررسی فقهی بغی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 53-74]
 • حسین نژاد، محتبی تأملی در عدم سقوط حد بواسطه توبه زانی پس از قیام بینه (نقدی بر ماده‌ی 114 قانون مجازات اسلامی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 53-76]
 • حق نواز، ابوالحسن مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 11-30]
 • حمیدی، محمدرضا بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 85-110]
 • حمیدی، محمدرضا بررسی مشروعیت مجازات مالی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 145-156]
 • حمیدی، معصومه بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 85-110]
 • حمیسی، علیرضا واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]

خ

 • خادمی، مریم واکاوی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در سقط جنین، ناظر به سلامتی مادر و جنین [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 109-128]
 • خداشناس، معصومه نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 51-74]
 • خردمندی، سعید قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 73-88]
 • خردمندی، سعید قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 73-88]
 • خزائی، احمدرضا بررسی فقهی حقوقی نفقه با نشوز زوجه [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 29-50]
 • خزائی، احمدرضا جایگاه عرف در حقوق شهروندی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 159-177]
 • خزائی، احمدرضا مبانی معامله خون در اندیشه ی فقها ی امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خزائی، میثم ارزیابی فقهی شروط بیع صرف با تأملی در شرطیت تقابض در مجلس [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 81-108]
 • خوئینی، غفور لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 11-28]
 • خوئینی، غفور لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 11-28]
 • خوئینی، غفور مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 57-80]

د

 • دیانی، عبدالرسول بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 69-92]
 • دانش میرکهن، سید رحمت‌اله معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 69-92]
 • داورزنی، حسین ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 118-103]
 • داوودی، مجید اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 9-20]
 • دریاباری، سید زمان معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 81-108]
 • درزی، مهرانه تأثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 75-96]
 • درگاهی، مهدی حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 11-32]
 • درویش ترابی، محمود عنصر زمان و مکان و نقش آن در تحول اجتهاد بر احکام جزائی اسلام [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 49-66]
 • دلشاد معارف، ابراهیم مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 73-94]
 • دهقان، رمضان بررسی فقهی -حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در جرایم دارای رد مال پولی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 183-200]
 • دهقانی، ایمان انقلاب ید امانی به ید ضمانی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 45-60]
 • دهقان عفیفی، ناهید مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 93-110]

ذ

 • ذکائیان، پرویز مطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 11-26]
 • ذکائیان، پرویز مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون 1980 وین [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 31-50]

ر

 • ریاحی، جواد فلسفه‌ی اِعمال مجازات‌های محدودکننده آزادی از منظر ضوابط تعزیر [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 124-145]
 • ربانی موسویان، سید علی مشروعیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 53-76]
 • ربیع نتاج، علی اکبر بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]
 • رجایی پور، مصطفی بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 99-118]
 • رجایی پور، مصطفی قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 11-36]
 • رجبی، فرشید بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 97-118]
 • رحیمی، ساناز بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 11-32]
 • رحیمی، لیلا بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 95-116]
 • رحیمی، مرتضی بررسی مبانی فقهی امکان انصراف از نظارت در وقف از نگاه فقه امامیه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 77-98]
 • رحمانی، علی بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 11-32]
 • رحمانی، فاطمه بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 127-148]
 • رحمانی، هادی بررسی فقهی- حقوقی شیوه های جایگزین معامله اوراق سلف نفتی در بازار ثانوی [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 90-123]
 • رحیمی واسکسی، حسین تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 119-134]
 • رزمی، محسن بررسی قاعده‌ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-48]
 • رییسی، محسن حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 51-70]
 • رستگار جزی، پرویز اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف) [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 11-34]
 • رستمی، سهیلا واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 67-86]
 • رضایی پور، بهاره قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 73-88]
 • رضوان طلب، محمدرضا حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 129-148]
 • رنجبر، رضا تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 159-182]
 • رنجبر، مسعودرضا مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 69-88]
 • رهبرپور، محمدرضا بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 33-52]
 • روانان، علی مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 73-94]
 • روحانی مقدم، محمد قلمرو اراده باطنی در معاملات [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 9-24]
 • روحانی مقدم، محمد بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 35-50]
 • روحانی مقدم، محمد مبنایابی مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا بر گردشگری [(مقالات آماده انتشار)]
 • روحانی مقدم، محمد تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • روحانی مقدم، محمد تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 37-62]
 • روستایی، مهرانگیز واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 67-86]

ز

 • زارعی، رضا بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 95-116]
 • زارعی، محمدمهدی بررسی فقهی وحقوقی خیار رؤیت درمعاملات الکترونیکی [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 37-54]
 • زارعی شریف، وحید بررسی روش استنباط اطلاقات از طریق اجرای مقدمات حکمت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 43-66]
 • زاهدیان، مجتبی بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 49-82]
 • زررخ، احسان انتساب طفل طبیعی به والدین در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 157-190]
 • زرقی، موسی تاملّی فقهی پیرامون استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 67-84]
 • زرگر، زینب بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه) [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 37-60]
 • زرگریان، طه ارزیابی فقهی شروط بیع صرف با تأملی در شرطیت تقابض در مجلس [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 81-108]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار بررسی مبانی فقهی مالیات‌های غیرثابت [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 93-116]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 115-140]
 • زنجانی، محمود جمال الدین مبانی فقهی – حقوقی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ناظر به کناره‌گیری رهبری [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 27-52]
 • زهروی، رضا مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 53-66]

س

 • سایبانی، علی رضا واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 133-148]
 • سادات حسینی، سید حسین بررسی فقهی -حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در جرایم دارای رد مال پولی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 183-200]
 • سیادت، سید محمد حسن ارزیابی فقهی شروط بیع صرف با تأملی در شرطیت تقابض در مجلس [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 81-108]
 • ساربان نژاد، علی پرتویی از آراء فقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) در کلیّات حدود و گذری بر آثار آن در قانون جزای اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 141-168]
 • ساریخانی، عادل بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 119-140]
 • ساریخانی، عادل بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 59-84]
 • ساریخانی، عادل اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 27-48]
 • ساریخانی، عادل بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 83-102]
 • ساریخانی، عادل فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال 1392 [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 81-100]
 • ساریخانی، عادل مذاق شریعت و کارکردهای آن با تأکید بر فقه جزایی امامیه [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 109-128]
 • ساقیان، محمدمهدی واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 133-148]
 • ستایش مهر، شکوفه اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 73-84]
 • سید احمدی سجادی، سید علی تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 149-170]
 • سرخوش، جواد بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 91-108]
 • سرمدی، پگاه بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 55-78]
 • سعادت، صالح تأمّلی بر وصیّت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 151-172]
 • سعدی، حسینعلی بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 37-56]
 • سعیدی گراغانی، رحمت الله بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 93-110]
 • سعیدی گراغانی، رحمت الله مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 109-136]
 • سیفی، غلامعلی مقایسه اجاره اشخاص با قراردادهای کار، جعاله و مقاطعه‌کاری در حقوق ایران و فقه اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 141-157]
 • سیفی زیناب، غلامعلی توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیفی زیناب، غلامعلی توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 11-31]
 • سلطانی، عباسعلی واکاوی تاریخی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 115-146]
 • سلطانی، عباسعلی نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 71-102]
 • سلطانی، عباسعلی واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 111-126]
 • سلطانی، عین اله مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 11-28]
 • سنایی، حسین کاوشی نوین در مسأله زکات اسکناس [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 11-26]
 • سوهانیان، فاطمه تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 161-182]

ش

 • شاکری، ابوالحسن بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 117-134]
 • شاکری، ابوالحسن تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 93-114]
 • شاکری، محسن آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 87-112]
 • شاکری، محسن ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 53-78]
 • شاکری، محسن بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 67-98]
 • شاملی، نصرالله ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 53-78]
 • شاملی، نصراله بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 67-98]
 • شیرزادی فر، فرشاد قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 79-96]
 • شیرزادی فر، فرشاد بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 117-134]
 • شیروی، عبدالحسین بررسی فقهی- حقوقی شیوه های جایگزین معامله اوراق سلف نفتی در بازار ثانوی [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 90-123]
 • شعبانی، رمضانعلی حلّ تعارض سلطه شوهر بر زن و حریم خصوصی او [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 109-132]
 • شفیع زاده، فرزانه تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 132-160]
 • شفیع زاده، مصطفی نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 29-50]
 • شفیعی مازندرانی، سید محمد نافذ بودن وصیت، جهت استفاده بهینه از اعضای بدن موصی از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 61-78]
 • شفیعی مازندرانی، محمد معنی‌شناسی غناء و حکم آن [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 51-78]
 • شهباز، سجاد تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 53-70]
 • شهبازی نیا، مرتضی بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 51-74]

ص

 • صابر، سید محمدمهدی امکان‌سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 117-132]
 • صابری، حسین کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 149-174]
 • صابری، حسین بررسی تاریخی-فقهی موضوع تبعید زنان در حد زنا بر مبنای دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح‌الشرائع [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 31-52]
 • صابریان، علیرضا تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابریان، علیرضا تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 37-62]
 • صیادی، ابوذز بررسی ماهیت و خصوصیات اذن در تصرف [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 129-150]
 • صادقی، خدیجه گستره گواهی و شهادت زن در اسلام [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 71-96]
 • صادقی، سید مجید بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 27-50]
 • صادقی، علیرضا نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 51-72]
 • صادقی، محمد نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 29-50]
 • صادقی، محمد حق اختصاص [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 87-112]
 • صادقی، محمد مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 73-94]
 • صادقی، محمدهادی فلسفه‌ی اِعمال مجازات‌های محدودکننده آزادی از منظر ضوابط تعزیر [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 124-145]
 • صادقی، وحید بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 27-50]
 • صادقی موحد، خدیجه امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 85-108]
 • صالحی، عباسعلی سلب صلاحیت عمومی مبتنی برحجیت خبر واحد [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 137-148]
 • صالحی، هادی عدم ذکر مدت در نکاح منقطع [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 21-34]
 • صباغی ندوشن، مریم تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 57-78]
 • صبحی کمال، ابوالفضل مقایسه اجاره اشخاص با قراردادهای کار، جعاله و مقاطعه‌کاری در حقوق ایران و فقه اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 141-157]
 • صداقتی، علی بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 11-32]
 • صدری، سید محمد قاعده جاودانگی احکام و تحول زمان [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 143-170]
 • صدری، سید محمد اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 169-190]
 • صدری، سید محمد امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 85-108]
 • صدری، محمد گستره گواهی و شهادت زن در اسلام [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 71-96]
 • صغیری، اسماعیل جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 113-146]
 • صفایی، سید حسین تحلیل فقهی و حقوقی موانع امکان نقل و انتقال حق معنوی مؤلف [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 27-48]
 • صفایی، محمد صالح موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 11-30]
 • صفری، محسن مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 53-66]
 • صفری، محسن بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 79-98]

ض

 • ضیائی، محمدعادل معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 81-108]

ط

ظ

 • ظهوری، سمیه بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 51-66]

ع

 • عابدی، محجوبه ساخت قاعده فقهی کرامت [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 139-162]
 • عابدی، محمد بررسی سن رشد در امور غیرمالی [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 68-89]
 • عابدیان، حسن آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 89-106]
 • عابدیان، حسن آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 123-144]
 • عابدیان، حسن مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 11-28]
 • عابدیان، سید حسن سحر و شعبده در فقه با تأکید بر مصادیق نوظهور [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 123-142]
 • عابدیان، سید حسن بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیع در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 137-162]
 • عابدیان کلخوران، سید حسن آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از مهریه [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 99-112]
 • عابدینی، احمد بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 11-28]
 • عابدینی، احمد واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 67-80]
 • عاشوری، نادعلی بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 11-28]
 • عاشوری، نادعلی واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 67-80]
 • عالم زاده، محمد زمان تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ترکه در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 67-78]
 • عالم زاده، محمد زمان تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ترکه در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 67-78]
 • عامری، مصطفی ادله اعتبار اجتهاد در قاضی و نقد آنها [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 61-80]
 • عامری سیاهویی، مصطفی بررسی فقهی-‌ حقوقی طلاق وکالتی و طلاق صغیره [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 141-156]
 • عباسی، مجید تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 159-182]
 • عباسی، مجید تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 159-182]
 • عباسی، مجید جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 113-146]
 • عباسیان، رضا واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 67-80]
 • عباسیان، رضا بررسی ماهیت و خصوصیات اذن در تصرف [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 129-150]
 • عباس پور، رضا بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 99-118]
 • عباس تبار، مجید بررسی تطبیقی حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه و حقوق تطبیقی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 11-32]
 • عبدی، یاسر بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 51-74]
 • عبدی، یاسر بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 95-114]
 • عبدی، یاسر تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 99-114]
 • عبدی، یاسر تحلیل فقهی حقوقی آثار اضطرار در مسؤولیت غیرقراردادی ( مطالعه تطبیقی) [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 77-98]
 • عبداللهی، عبدالکریم حکم نماز جمعه از دیدگاه فیض کاشانی [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 79-92]
 • عبداللهی، محسن تأمّلی بر حق دعوت به مداخله شورشیان از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین الملل موضوعه [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 113-140]
 • عترت دوست، محمد بررسی ادله‌ی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 79-94]
 • عرب احمدی، فاطمه جایگاه عرف در حقوق شهروندی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 159-177]
 • عربیان، اصغر تأثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 11-36]
 • عربیان، اصغر اعتبار واثرحاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی برهدف دادرسی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 203-221]
 • عرب خزائلی، عباس اصل عملی یا اماره‌بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 97-120]
 • عرب خزائلی، عباس اصل عملی یا اماره‌بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 97-120]
 • عرب خزائلی، عباس کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 147-160]
 • عزتی، محمدعلی واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 133-148]
 • عزیزالهی، حجت مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 99-118]
 • عزیزالهی، حجت حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 129-148]
 • عسکری، حکمت اله تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 145-162]
 • عسکری، علیرضا اصل عملی یا اماره‌بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 97-120]
 • عسکری، علیرضا کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 147-160]
 • عسگری، حکمت اله بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 117-134]
 • عسگری، علیرضا ادله اعتبار اجتهاد در قاضی و نقد آنها [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 61-80]
 • عسگری، علیرضا آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 89-106]
 • عسگری، علیرضا آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 123-144]
 • عسگری، علیرضا بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیع در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 137-162]
 • عسگری، علیرضا دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 11-28]
 • عطارزاده، سعید بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 59-84]
 • عطارزاده، سعید اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 27-48]
 • عظیمی، هادی ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 199-208]
 • عظیم زاده، فائزه نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 79-96]
 • عظیمی گرکانی، هادی تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 33-46]
 • علایی، فروزان بازپژوهی رویکردهای فقهی در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 135-156]
 • علی اکبری، ابوذر براندازی در نظم فقهی حقوقی کنونی [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 93-126]
 • علی اکبری، احسان ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه) [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 53-78]
 • علی اکبری بابوکانی، احسان بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 67-98]
 • علی تبار فیروزجائی، محمدباقر ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 57-70]
 • علیدادی سلیمانی، حسن بازشناسی حقوق حیوانات در فقه امامیه، با تاکید بر حق نفقه [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 111-130]
 • علی زاده، رقیه تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مسأله جهاد [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 149-178]
 • علیشاهی، ابوالفضل بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 85-110]
 • علیشاهی، ابوالفضل پژوهشی در اباحه‌ی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 85-108]
 • علی شاهی قلعه جوقی، ابوالفضل مجازات معاونت به گونه «امساک» در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 146-172]
 • علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل تأمّلی بر وصیّت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 151-172]
 • علمی، محمدرضا تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 147-168]
 • علی محمدی، طاهر بررسی مبانی فقهی مالیات‌های غیرثابت [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 93-116]
 • علیمرادی، امان الله بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام حقوق خانوادگی اسلام [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 119-144]
 • علوی، محمد تقی موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 137-168]
 • عمویی، مارال ارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 55-72]
 • عینی، محسن تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 95-112]
 • عندلیب، حسین جایگاه«ارتکاز» در تفسیر متون دینی، حقوق معاملات و مسائل اصولی [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 109-128]

غ

 • غیبی، معصومه بررسی مبانی فقهی مالیات‌های غیرثابت [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 93-116]
 • غریبه، علی جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 113-146]
 • غضنفری، هنگامه قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 73-88]
 • غفوری، مریم بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 113-136]
 • غلامعلی تبار فیروزجائی، امید مبانی التزام در حقوق قراردادها [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 131-148]
 • غنی زاده، مهدیه واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 137-160]

ف

 • فتاحی، نسرین واکاوی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در سقط جنین، ناظر به سلامتی مادر و جنین [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 109-128]
 • فتوحی زاد، رضا ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 71-88]
 • فخلعی، محمدتقی واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 111-126]
 • فخلعی، محمدتقی واکاوی تاریخی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 115-146]
 • فخلعی، محمد تقی تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 53-76]
 • فخلعی، محمد تقی تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 147-168]
 • فخلعی، محمد تقی واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 111-126]
 • فرحزادی، رحمت مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 55-66]
 • فریدی، حسن بررسی مشروعیت عبادات کودکان از دیدگاه فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 119-140]
 • فرزانگان، محمد بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 51-66]
 • فرزانه، معین بررسی تطبیقی نظریه بطلان قرارداد مغارسه [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 81-98]
 • فرزانه وشاره، معین مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 99-118]
 • فروغی، فضل الله واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 89-114]
 • فروغی نیا، حسین مشروعیت رسیدگی به جرایم زیست محیطی ناشی از آلودگی مواد نفتی توسط محاکم کیفری بین المللی از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 173-191]
 • فصیح رامندی، منصوره جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 51-76]
 • فصیحی زاده، علیرضا تحقق اهداف قرارداد مشارکت زمانی (تایم‌شر) از طریق عقد اجاره کلی در معین در حقوق ایران [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 31-48]
 • فیض، زهرا درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 115-136]
 • فقیهی، علی حرمت معامله با علم به استفاده حرام [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 98-79]
 • فقیهی، علی عدم امکان دسترسی به شهرت فتوائیه و مقتضای ادلّه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 119-136]
 • فقیه حبیبی، علی تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 29-52]
 • فقهی زاده، عبدالهادی تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مسأله جهاد [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 149-178]
 • فلاح، اکبر جُستاری در أدوارنگاری فقه امامیّه [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 11-48]
 • فلاح، امین حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 71-92]
 • فلاح، محمدرضا انقلاب ید امانی به ید ضمانی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 45-60]
 • فلاح، مهدی تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 11-36]
 • فلاح، مهدی تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 11-36]
 • فلاح، مهدی تحلیل اخلاقی شرط «قصد و رضای متعاقدین» و اثر آن در فقه و حقوق [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 103-122]
 • فهرستی، زهرا جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 51-76]

ق

 • قیاسی، جلال الدین مطالعه‌ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 87-104]
 • قیاسی، جلال الدین قاعده تزاحم در سقط جنین‌درمانی [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 97-122]
 • قاسمی، مهری خاستگاه تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 149-170]
 • قاسم پور راوندی، محسن اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف) [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 11-34]
 • قاسم زاده، حسینعلی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از منظر برخی فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 89-110]
 • قبولی، سید محمد مهدی ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 71-88]
 • قدرتی، فاطمه تعارض عرف با آیات و روایات فقهی و راه حل‌ها [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 101-122]
 • قدسی، سیدابراهیم جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 135-154]
 • قدسی، سید ابراهیم تغییر جنسیت در احکام کیفری [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 121-144]
 • قدیمی، روح اله ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 118-103]
 • قراملکی، علی مظهر بررسی مشروعیت مجازات مالی [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 145-156]
 • قراملکی، علی مظهر تقاص از اموال دولتی [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 49-68]
 • قربانی، علی اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بی‌گناهی در اندیشه اروپایی [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 127-152]
 • قربانعلی دولابی، مجید واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]
 • قی زاده، الهه تأمّلی در مهلت پرداخت دیه‌ در قتل شبه عمد [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 97-118]
 • قلی پور، حسن بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین‌المللی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 127-146]
 • قلی پور، حسن تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 69-86]
 • قلی پور، حسن عدم ذکر مدت در نکاح منقطع [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 21-34]
 • قلی پور، حسن تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 29-52]
 • قیم زاده، محمود بررسی فقهی، حقوقی چگونگی حق حبس در نکاح [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 153-178]
 • قنبرپور، بهنام بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 113-130]
 • قنبرپور، بهنام شرط باروری در ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در پیشگیری از کاهش نسل [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 75-88]
 • قنبرپور، بهنام بررسی گزاره‌های فقهی و حقوقی متأثر از اخلاق در باب نکاح و طلاق [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 149-164]
 • قنبری سرداری، اشرف نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 165-182]
 • قندور بیجارپس، اسمعیل واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 119-136]
 • قنواتی، جلیل تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 149-170]
 • قنواتی، جلیل مبانی التزام در حقوق قراردادها [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 131-148]
 • قهرمانی، ژیلا تبیین فقهی قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 89-113]
 • قورچی‌بیگی، مجید تأثیر مرگ قاتل عمد بر ثبوت دیه در حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 179-202]
 • قیوم زاده، محمود بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 33-52]
 • قیوم زاده، محمود بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 33-52]

ک

 • کاظمی، محمدرضا بررسی آیین استماع شهادت [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 105-118]
 • کاظمی، محمدرضا کیفیت تأثیر علم و جهل در احکام واقعی و ظاهری از دیدگاه امامیه و عامه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 119-146]
 • کاظمی، محمدرضا دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 75-86]
 • کیانی، روح اله بازتاب‌های اصل صحت در فقه و حقوق [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 49-68]
 • کاهدی، شهربانو سحر و شعبده در فقه با تأکید بر مصادیق نوظهور [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 123-142]
 • کاویار، حسین حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 23-50]
 • کاویار، حسین بیع شرط و عقد اجاره [دوره 11، شماره 38، 1393، صفحه 11-28]
 • کاویار، حسین تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 115-138]
 • کاویار، حسین نقد و بررسی تأویلات فقهی حباء: موضوع ماده 915 قانون مدنی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 161-188]
 • کاویانی فر، حمید تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 119-134]
 • کیخا، محمدرضا بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 93-110]
 • کیخا، محمدرضا امکان‌سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 117-132]
 • کیخا، محمدرضا واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 137-160]
 • کیخا، محمدرضا مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 109-136]
 • کرامتی تبار، زهرا تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 31-50]
 • کرمی، سکینه تحلیل فقهی – حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 97-114]
 • کریمی، اسحاق مجازات معاونت به گونه «امساک» در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 146-172]
 • کریمی، نسرین تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 119-134]
 • کریم پور آلهاشم، محمد تقی موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 137-168]
 • کلانتری، حسین تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 99-117]
 • کلانتری، عباس آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 87-112]
 • کلانتری، عباس قلمرو اختیارقاضی دراعمال مجازات بارویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 192-215]
 • کلانتری، کیومرث قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 79-96]
 • کلانتری، کیومرث قتل عمد اضطراری در فقه شیعه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 147-164]
 • کلانتری، کیومرث مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 51-67]
 • کلانتری درونکلا، کیومرث تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 99-117]
 • کلانتری درونکلا، کیومرث تغییرجنسیت و بررسی فقهی آن [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 77-92]
 • کلانتری درونکلا، کیومرث عنصر زمان و مکان و نقش آن در تحول اجتهاد بر احکام جزائی اسلام [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 49-66]
 • کلهر، حسنعلی تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 161-182]
 • کلهر، حسینعلی تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 161-182]

گ

 • گلباغی ماسوله، سید علی جبار واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 111-126]
 • گلباغی ماسوله، سید علی جبار واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 111-126]
 • گلریز، امین بررسی مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال مسلمین [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 111-134]
 • گنجعلی دارانی، مرضیه بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 51-72]
 • گودرزی، سیاوش کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 149-174]
 • گوهری، عباس مسؤولیت مطلق در تخریب محیط‌ زیست از دیدگاه فقهی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 113-146]

ل

 • لواسانی، وحید سلب صلاحیت عمومی مبتنی برحجیت خبر واحد [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 137-148]

م

 • مافی، همایون مبانی فقهی مستثنیات دین [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 147-174]
 • متقی اردکانی، امید استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 179-202]
 • متولی زاده نایینی، نفیسه آسیب شناسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 165-180]
 • مجتهد سلیمانی، ابوالحسن تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 29-48]
 • مجتهد سلیمانی، ابولحسن استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 179-202]
 • محدثی، زهرا نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 71-102]
 • محسنی، سعید ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 71-88]
 • محسنی، محمد مرور زمان و حق تقاص [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 11-34]
 • محسنی، محمد بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 119-146]
 • محسنی، محمد عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 113-140]
 • محسنی دهکلانی، محمد تأمّلی در مهلت پرداخت دیه‌ در قتل شبه عمد [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 97-118]
 • محسنی دهکلانی، محمد بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 49-70]
 • محسنی دهکلانی، محمد تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 33-52]
 • محسنی دهکلانی، محمد واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 119-136]
 • محسنی دهکلانی، محمد بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 113-136]
 • محقق داماد، مریم السادات تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 132-160]
 • محمدی، اکرم نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 79-96]
 • محمدی، سام شرایط تحقق خیار غبن [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-36]
 • محمدی، سام شرایط تحقق خیار غبن [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-36]
 • محمدی، سام تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 115-138]
 • محمدی، سام تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 115-138]
 • محمدی، سام بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 115-138]
 • محمدی، سام تحلیل اخلاقی شرط «قصد و رضای متعاقدین» و اثر آن در فقه و حقوق [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 103-122]
 • محمدی، سام ارث متوارثین فوت‌شده همزمان در حوادث مشابه هدم [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 183-198]
 • محمدیان، علی تأمّلی در مهلت پرداخت دیه‌ در قتل شبه عمد [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 97-118]
 • محمدیان، علی تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 147-168]
 • محمدیان، علی جستاری در امکان‌سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-26]
 • محمدیان، علی مفهوم شناسی وهن دین و مذهب ‏«مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدیان امیری، مهدی بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیع در فضای مجازی [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 137-162]
 • محمدحسین زاده، عبدالرضا حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 129-148]
 • محمدحسین‌زاده، عبدالرضا مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 99-118]
 • محمدزاده، محمدرضا اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 73-84]
 • محمدزاده رهنی، محمد بررسی مشروعیت عبادات کودکان از دیدگاه فقه امامیه [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 119-140]
 • محمدعلیزاده، جواد بررسی آیین استماع شهادت [دوره 9، شماره 32، 1392، صفحه 105-118]
 • محمدعلیزاده، جواد دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 75-86]
 • محمودی، هانی براندازی در نظم فقهی حقوقی کنونی [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 93-126]
 • میراحمدی، مریم بررسی نقش عقل در دوران اخباریگری [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 115-134]
 • مرادی، عبدالرحیم مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 69-88]
 • مرادخانی، احمد احکام خانواده و نشوز مرد در کتاب‌ التفسیر مسند امام رضا(ع [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 99-116]
 • مرادخانی، احمد مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 11-28]
 • مرادخانی، احمد مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین [دوره 12، شماره 42، 1394، صفحه 11-28]
 • مرادخانی، احمد شرایط گواهان در فقه فریقین (باتوجه به قانون) [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 145-164]
 • مرادخانی، احمد شرایط گواهان در فقه فریقین (باتوجه به قانون) [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 145-164]
 • مرادخانی، احمد کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 147-160]
 • مرادخانی، احمد بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 127-148]
 • مرادخانی، احمد دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 11-28]
 • مرتاضی، احمد بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 119-140]
 • مرتاضی، احمد ‏ بررسی معنای قیام امارات و اصول به جای قطع با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 189-214]
 • میرحسینی، کلثوم تغییر جنسیت در احکام کیفری [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 121-144]
 • میرخلیلی، سید احمد آسیب شناسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 165-180]
 • میرداداشی کاری، سید مهدی مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 73-94]
 • میرزایی، محمد واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 89-114]
 • مریوانی، ناصر معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 81-108]
 • مسجدسرایی، حمید تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 131-144]
 • مسجدسرایی، حمید درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 115-136]
 • مسجدسرایی، حمید درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی» [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 123-138]
 • مسجدسرایی، حمید اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 169-190]
 • مسجدسرایی، حمید «پیوند» عضو، یکی از «محرّمات نکاح» [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 163-178]
 • مسجدسرایی، حمید تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام» [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 171-194]
 • مسعود، غلامحسین تأملی فقهی در مشروعیت مالیات بر هبه [دوره 16، شماره 58، 1398، صفحه 27-50]
 • مسعودی، ناصر موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 137-168]
 • مشهودی، زینب آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 89-106]
 • مشهودی، زینب آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 123-144]
 • مصدق صدقی، صدیقه نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 165-182]
 • مصطفوی، زهرا شرایط تحقق خیار غبن [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 11-36]
 • مطلبی، محمدموسی دلیل عقل در سیره استنباطی محقق حلی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 85-94]
 • مظاهری، رسول بررسی نقش عقل در دوران اخباریگری [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 115-134]
 • مظاهری، معصومه بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 129-152]
 • مظاهری، معصومه قاعده فقهی، حقوقی انصاف [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 135-164]
 • مظهری، محمد موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 137-168]
 • مقدری، عباس بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 117-134]
 • مقدری امیری، عباس تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 145-162]
 • ملایی کندلوس، فخرالله ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 147-164]
 • ملائی، فخراله استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد از تعهد تحویل با تکیه بر کنوانسیون بیع دین بین‌المللی کالا (1980 وین ) و فقه امامیه [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 51-74]
 • ملکی، امین تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 95-112]
 • ملکی، علی تأثیر مرگ قاتل عمد بر ثبوت دیه در حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 179-202]
 • ملک افضلی، محسن بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 119-140]
 • ملکوتی فر، ولی الله پرتویی از آراء فقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) در کلیّات حدود و گذری بر آثار آن در قانون جزای اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 141-168]
 • منتظری، صالح نفی شرطیت احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 137-160]
 • منیری، ثریا تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 139-150]
 • منصوری، ایوب بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 27-38]
 • مینویی، الناز احکام تداخل در جنایات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 179-198]
 • مهاجری، مریم بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 129-152]
 • مهاجری، مریم رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 11-38]
 • مهاجر میلانی، امیر ولایت حاکم بر کودکان بدون ولیّ خاص [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 155-182]
 • مهدی زاده، حکیمه السادات بررسی فقهی-‌ حقوقی طلاق وکالتی و طلاق صغیره [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 141-156]
 • مهدوی، سید محمد هادی بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 11-32]
 • مهدوی، محمدهادی رابطه اذن و مسؤولیت مدنی [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 95-110]
 • مهدوی کنی، صدیقه بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 181-202]
 • مهرابی راد، لیلا جستاری در امکان‌سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف [دوره 16، شماره 60، 1399، صفحه 11-26]
 • مهرابی راد، لیلا مفهوم شناسی وهن دین و مذهب ‏«مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهریزی، محمد بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 141-158]
 • موحدی، جعفر اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بی‌گناهی در اندیشه اروپایی [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 127-152]
 • موحدی، مهدی تبعید زنان با نگاهی نو به شیوه اجرای مجازات [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 107-126]
 • موسوی، سید محمدصادق اعتبار واثرحاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی برهدف دادرسی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 203-221]
 • موسوی، محمد بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 141-158]
 • موسوی، محمد صادق تأثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 75-96]
 • موسوی رکنی، علی اصغر بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 119-140]
 • موسوی شیخ، محبوبه بررسی جواز جراحی پلاستیک در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 43، 1395، صفحه 75-96]
 • موسوی مقدم، محمد واکاوی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در سقط جنین، ناظر به سلامتی مادر و جنین [دوره 10، شماره 34، 1392، صفحه 109-128]
 • مؤمنی، مهدی تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • مؤمنی، مهدی تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 37-62]
 • مومنی، سید محمد حسن بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 141-156]
 • مومنی، عابدین بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام [دوره 10، شماره 35، 1393، صفحه 141-156]
 • مومنی، عابدین قاعده جاودانگی احکام و تحول زمان [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 143-170]
 • مومنی، عابدین حلّ تعارض سلطه شوهر بر زن و حریم خصوصی او [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 109-132]
 • مومنی، مسعود مقایسه تطبیقی یافته‌های جرم‌شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع) [دوره 15، شماره 57، 1398، صفحه 51-72]

ن

 • ناصری مقدم، حسین مفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده‌ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 11-26]
 • ناصری مقدم، حسین بررسی تاریخی-فقهی موضوع تبعید زنان در حد زنا بر مبنای دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح‌الشرائع [دوره 15، شماره 55، 1398، صفحه 31-52]
 • ناویان، سمیه بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 91-108]
 • نبی نیا، خالد بررسی قاعده‌ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 11-48]
 • نبی نیا، خالد اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام [دوره 14، شماره 51، 1397، صفحه 169-190]
 • نجفیان، امین مبانی مشروعیت شرط عدم طلاق در عقد نکاح [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 139-160]
 • نساجی زواره، مهری آسیب شناسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 165-180]
 • نصیری، مرتضی بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 51-74]
 • نصیری، مرتضی بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 51-74]
 • نصیران، داود بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 63-90]
 • نصیری لاریمی، رضا تأمّلی بر حق دعوت به مداخله شورشیان از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین الملل موضوعه [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 113-140]
 • نقیبی، ابوالقاسم تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان [دوره 8، شماره 27، 1391، صفحه 165-194]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 113-130]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 49-72]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 93-110]
 • نقدی دورباطی، مریم جعاله در نظام بانکداری اسلامی [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 175-200]
 • نیک پرور، مسعود مذاق شریعت و کارکردهای آن با تأکید بر فقه جزایی امامیه [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 109-128]
 • نیکزاد، عباس تأملی پیرامون صاحبان (مستحقین) خمس [دوره 14، شماره 50، 1396، صفحه 161-178]
 • نیک نژاد، جواد جایگاه حقوقی مدیران شرکت‌های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 7، شماره 25، 1390، صفحه 169-200]
 • نیک نسب، عباسعلی نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 73-92]
 • نمازی فر، حسین بررسی فقهی-‌ حقوقی طلاق وکالتی و طلاق صغیره [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 141-156]
 • نوراحمدی، انسیه بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 181-202]
 • نورائی، یوسف بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم با تأکید بر مادّه‌ی 136 قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 40، 1394، صفحه 127-144]
 • نورزاد کوهساره، مجید تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام» [دوره 17، شماره 63، 1400، صفحه 171-194]
 • نوروزی، محمد تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 149-170]

و

 • واثقی، محسن بررسی تطبیقی صحت و بطلان شرط بنایی در حقوق اسلام و حقوق ایران [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 135-175]
 • واثقی، محسن ارث متوارثین فوت‌شده همزمان در حوادث مشابه هدم [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 183-198]
 • واحد جوان، وحید بررسی حکم رجم (سنگسار)و اجرای آن در زمان غیبت کبری [دوره 8، شماره 26، 1390، صفحه 35-50]
 • وزیری، مجید ساخت قاعده فقهی کرامت [دوره 12، شماره 44، 1395، صفحه 139-162]
 • وزیری، مجید واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]
 • وزیری فرد، سید محمد جواد بررسی ادله‌ی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 79-94]
 • ویسی، اصلان انتساب طفل طبیعی به والدین در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 157-190]
 • ویسی، محمود واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 99-118]
 • وکیل زاده، رحیم تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران [دوره 9، شماره 30، 1391، صفحه 159-182]
 • وکیل زاده، رحیم تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه [دوره 13، شماره 47، 1396، صفحه 139-150]
 • ولی زاده، رحمان تأملاتی فقهی در واکاوی و بازخوانی ادله‌ی عده‌ی زنان بدون رحم [دوره 15، شماره 54، 1397، صفحه 171-188]
 • ولی زاده، رحمان اعتبار واثرحاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی برهدف دادرسی [دوره 16، شماره 59، 1399، صفحه 203-221]

ه

 • هادی مهدوی، سید محمد بررسی ماهیت و خصوصیات اذن در تصرف [دوره 14، شماره 53، 1397، صفحه 129-150]
 • هادی نجف آبادی، سعید تبدیل و جایگزینی مجازات‌های اسلامی(حدود و تعزیرات)متناسب با مقتضیات‌زمان [دوره 13، شماره 46، 1395، صفحه 89-112]
 • هاشمی، جواد اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 9-26]
 • هاشمی، جواد بررسی ادلّه قائلین به حرمت ریش‌تراشی در میان فقهای امامیه [دوره 7، شماره 24، 1390، صفحه 27-50]
 • هاشمی، علی بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات [دوره 11، شماره 39، 1394، صفحه 135-150]
 • هاشم پور، مدیحه تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 33-46]
 • هاشم پور، مدیحه ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 199-208]
 • هدایت نیا، فرج الله مبانی مشروعیت شرط عدم طلاق در عقد نکاح [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 139-160]
 • همدانی، مصطفی ادله ی علم اصول از منظر امام خمینی(روش‌های کلی اجتهاد در علم اصول) [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 161-176]
 • هوشمند فیروزآبادی، حسین بررسی ماهیت فقهی داوری [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 171-192]

ی

 • یحیی پور، جمشید مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی [دوره 16، شماره 61، 1399، صفحه 57-80]
 • یزدانی، محمدرضا بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 31، 1392، صفحه 49-82]
 • یزدانیان، علیرضا مفهوم تسری تعهدات و مسؤولیت مدنی به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 111-140]
 • یزدانیان، علیرضا مفهوم تسری تعهدات و مسؤولیت مدنی به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه [دوره 10، شماره 36، 1393، صفحه 111-140]
 • یعقوبی، جواد کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا [دوره 14، شماره 52، 1397، صفحه 149-174]
 • یوسفی، احمدعلی معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد [دوره 15، شماره 56، 1398، صفحه 69-92]
 • یوسفی راد، علی اکبر بررسی فقهی -حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در جرایم دارای رد مال پولی [دوره 17، شماره 62، 1399، صفحه 183-200]
 • یوسف زاده، صمد بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن [دوره 8، شماره 28، 1391، صفحه 79-98]