مبانی معامله خون در اندیشه ی فقها ی امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22034/ijrj.2020.538126.1075

چکیده

خون یکی از نجاسات یازده‌گانه است که در شرع مقدس اسلام به آن اذعان شده و استفاده از آن نیز حرمت دارد. ضمن اینکه در گذشته برای خون نه تنها هیچ گونه فایده‌ای متصور نمی‌شدند، بلکه موجب تنفر نیز بود؛ بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده‌اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده‌اند. اقوال فقها در این مسئله عبارت است از: حرمت مطلق، تفصیل میان خون نجس و پاک، حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر، جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادلة قائلان به حرمت نیز عبارت است از: اجماع، عدم مالیت خون، نجاست خون، اصالة الفساد در عقود، اعانت بر اثم، آیات، روایات. اما امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و استفاده گوناگون از خون به ویژه خون انسان و فراورده‌های آن جایگاه ویژه حیاتی یافته است. در فقه اسلامی به ویژه فقه شیعی برای فائق آمدن بر مشکلات و پاسخگویی به نیازهای روز و حوادث نوپدید و تطبیق با شرایط نوین با حفظ پایبندی به اصول ثابت و احکام تغییر ناپذیر چاره ای اندیشیده شده که از مهمترین آن ها اجتهاد باز و پویاست که در مواردی با تغییر و تبدیل،تخصیص و تقیید و تکمله و تبصره و تجدید نظر مواجه می شویم. اجتهاد و استباط همراه تشخیص موضوع و عناصر دخیل در حکم با تکیه بر مبانی معین یکی از مهمترین عناصر راهگشا در این باره است.این مقاله می کوشد با توجه به نظرات فقهای امامیه به بررسی معامله خون بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundations of the Shiite jurists thought the blood Deal

نویسنده [English]

  • ahmadreza khazaei
چکیده [English]

Blood is one of the eleven unclean in Islam's honor to acknowledge it and use it.While in the past there were not for the blood not only has no benefit, but it was hatred; most of the way against the argument of early jurists have been issued in respect of trade special accident forms. The blood. The jurists in this issue include: absolute prohibition, detailed blood between unclean and clean, independent and self-esteem along with other facilities permit, business license in the interests of solvent. Evidence is prohibited include: consensus, no taxes blood, blood impurity, Alfsad originality in them, help the Asm, verses, hadiths. Today, with the advancement of medical knowledge and use a variety of special human blood and blood products is vital that special place. One example of this dynamic ijtihad their opinions about the transaction is blood. This paper attempts to examine the transaction according to the views of jurist’s Shiite blood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buy and Sell
  • blood
  • time requirements
  • rational self-interest