باز نمایی استثناهای ذی نفعی ثالث در عقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ایلام

10.22034/ijrj.2019.564263.1642

چکیده

اصل نسبی بودن قرارداد حاکی از آن است که عقد فقط نسبت به طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنان مؤثر است. لذا اشخاصی غیر از طرفین و قائم مقام آنها حق دخالت در دعاوی راجع به آن قرارداد و توافق را ندارند. در مقابل استثنائاتی بر این اصل وارد است که حدود آن را بعضاً قانون و یا قرارداد با معیار ذی نفعی مشخص می نماید. از جمله چالش های نوین ذینفعی ثالث در عقد حوزه حقوق مالکیت فکری و مساله توافق ائتلافی حق اختراع و قرارداد لیسانس و فرند فن آوری است. سوال این است که چگونه می توان ذی نفعی ثالث در چنین قرادادهایی را تبیین نمود؟ در عین حال اداره فضولی مال غیر و فروش آن از جمله موضوعات دیگری است که در مساله ذی نفعی ثالث نیازمند تبیین و شرح و بسط است. سوال قابل طرح دیگر آن است که آیا ذی نفعی ثالث در عقودی همچون نفع ثالث در تعهد به نفع ثالث از اصل نسبی بودن قراردادها فاصله گرفته اند؟ این اصل اقتضای آن را دارد که اثر عقد به طرفین و قائم مقام آنان برسد و برای ثالث نمی توان چنین حقی متصور بود. مقاله حاضر تلاش می نماید تا با نگاهی نو و به مدد روش تحلیل انتقادی و تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی استثناهای وارده بر ذی نفعی ثالث در عقد، چالش های حقوقی آن را مورد مداقه قرار داده و پاسخی در خور به پرسشهای فوق ارایه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reciting of the Third Party Beneficiary Exceptions in the Contract

نویسنده [English]

  • parviz bagheri
Department of law, literature and humanities faculty, Ilam university.
چکیده [English]

The privity of contract principle, ascertains that the effect of the agreement only puts on the parties of that contract. In the other word, the effectiveness of the contract only goes to the parties and their legal representatives. However, there exist some exceptions to this principle which the scope will be determined by the contract itself or by the law on the ground of third party beneficiary. Beneficiary is among the conditions of the dispute submitted to the court. This condition and the capacity of the plaintiff are the fundamental conditions in which the Iranian legislator encounters with challenges. Among the new challenges of the third party beneficiary in contract, is the era of intellectual property of patent law pooland licence contract. The question here is that how can be possible to apply the third party beneficiary in such contracts? The fuduli (unauthorized) arrangement of the others’ property and its sale is the other issues that need to be more scrutinized in the matter of beneficiary. Another question is that is beneficiary in third party beneficiary distanced from the privity of contract principle? Such as; the beneficent of the third party in the case of third party obligation, because according to this principle this is a right for the parties and the third person does not have such a right. The present paper tries to open a new horizon to the beneficiary in the contract and discuss the existed challenges and find suitable answers to the mentioned questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • third party beneficent
  • privity of contract principle
  • pooland contracs
  • fuduli (unauthorized) arrangement of the others’ property