دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

10.22034/ijrj.2020.1892407.2872

شهربانو پورباقر؛ سید عسکری حسینی مقدم؛ سید حسین ابراهیمیان


2. توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22034/ijrj.2020.1883485.2728

احمد اسفندیاری؛ غلامعلی سیفی زیناب


3. مبنایابی مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا بر گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

10.22034/ijrj.2020.1905342.3215

محمد روحانی مقدم


4. باز نمایی استثناهای ذی نفعی ثالث در عقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/ijrj.2019.564263.1642

پرویز باقری


5. مفهوم شناسی وهن دین و مذهب ‏«مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22034/ijrj.2020.579911.2003

علی محمدیان؛ لیلا مهرابی راد


6. مبانی معامله خون در اندیشه ی فقها ی امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22034/ijrj.2020.538126.1075

احمدرضا خزائی


7. تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22034/ijrj.2021.1884241.2743

یاور جلائیان صالح؛ مهدی مؤمنی؛ علیرضا صابریان؛ محمد روحانی مقدم


8. بازپژوهی مسئولیت کیفری ناظر غیر دیده بان در جنایت قتل عمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

10.22034/ijrj.2021.1931560.3758

محمد حسین جهانی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ علیرضا رستمی قفس آبادی


9. تحلیل موجّهات خودکشی از منظر حقوق و فقه کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.22034/ijrj.2021.1896855.2979

سید رضا احسان پور


10. بررسی فقهی حقوقی سیاست جنایی بزه دیده مدار در جرایم منافی عفت به عنف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.22034/ijrj.2021.1880779.2683

سید رضا احسان پور