موضوعات = فقه
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 63-90

امین جوادی؛ داود نصیران


2. بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 91-108

جواد سرخوش؛ سمیه ناویان


3. مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 109-136

رحمت الله سعیدی گراغانی؛ محمدرضا کیخا؛ حیدر امیر پور


4. سلب صلاحیت عمومی مبتنی برحجیت خبر واحد

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 137-148

وحید لواسانی؛ عباسعلی صالحی


5. خاستگاه تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 149-170

مهری قاسمی؛ سید محمد مهدی احمدی


6. تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام»

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 171-194

مجید نورزاد کوهساره؛ حمید مسجدسرایی