نویسنده = مصطفی جباری
تعداد مقالات: 2
1. «پیوند» عضو، یکی از «محرّمات نکاح»

دوره 15، شماره 55، بهار 1398، صفحه 163-178

حمید مسجدسرایی؛ مصطفی جباری


2. درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی»

دوره 13، شماره 49، پاییز 1396، صفحه 123-138

حمید مسجدسرایی؛ مصطفی جباری