نویسنده = رحمت الله سعیدی گراغانی
تعداد مقالات: 2
1. مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 109-136

رحمت الله سعیدی گراغانی؛ محمدرضا کیخا؛ حیدر امیر پور


2. بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391

دوره 14، شماره 52، تابستان 1397، صفحه 93-110

رحمت الله سعیدی گراغانی؛ محمدرضا کیخا