نویسنده = ابوالقاسم نقیبی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان

دوره 8، شماره 27، بهار 1391، صفحه 165-194

ابوالقاسم نقیبی؛ حسین جلیل زاده