نویسنده = محسن شاکری
تعداد مقالات: 3
2. ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 53-78

نصرالله شاملی؛ احسان علی اکبری؛ محسن شاکری


3. بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه

دوره 7، شماره 25، پاییز 1390، صفحه 67-98

نصراله شاملی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ محسن شاکری