نویسنده = اسماعیل آقابابایی
تعداد مقالات: 1
1. اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 27-48

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابایی؛ سعید عطارزاده