نویسنده = علی اکبر ایزدی فرد
تعداد مقالات: 10
1. بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 29-56

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


2. تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 29-52

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسن قلی پور؛ علی فقیه حبیبی؛ مجتبی حسین نژاد


3. بیع شرط و عقد اجاره

دوره 11، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 11-28

سعید ابراهیمی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار


4. حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه

دوره 10، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 23-50

علی اکبر ایزدی فرد؛ احمد رضا حسنخانی؛ حسین کاویار


5. رهن اسکناس

دوره 10، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 39-58

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین بهرامی


6. مرور زمان و حق تقاص

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 11-34

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی؛ فاطمه بابانیا


7. بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 119-146

محمد محسنی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ سعید بداغی


8. رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1391، صفحه 11-38

علی اکبر ایزدی فرد؛ مریم مهاجری


9. مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس

دوره 8، شماره 27، بهار 1391، صفحه 9-34

علی اکبر ایزدی فرد؛ حمید ابهری؛ حسین بهرامی


10. عدم ذکر مدت در نکاح منقطع

دوره 8، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 21-34

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسن قلی پور؛ هادی صالحی