داوران

 دکتر مریم آقایی بجستانی؛ استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دکتر علی­ اکبر ابوالحسینی؛ استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دکتر حمید ابهری؛ دانشیار حقوق خصوصی- دانشگاه مازندران

دکتر سید محمدمهدی احمدی؛استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر عبدالرسول احمدیان؛  استادیار مراکز آموزش و پژوهش علامه مجلسی اصفهان

دکتر فخرالدین ­اصغری­ آقمشهدی؛دانشیارحقوق­ خصوصی-دانشگاه ­مازندران 

دکتر شهرام اصغری؛ استادیار حقوق خصوصی دانشگاه غیرانتفاعی ادیب مازندران

دکتر مصطفی السان؛ استادیار حقوق خصوصی-دانشگاه شهید بهشتی تهران

 دکتر سعید ابراهیمی؛ استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه مازندران

دکتر علی­­ اکبر ایزدی­ فرد؛  استاد فقه­ و مبانی­ حقوق­ اسلامی-دانشگاه مازندران

 دکتر علیرضا پوراسماعیلی؛ استادیار حقوق خصوصی–دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار

دکتر سیدعلی جبار گلباغی ماسوله؛ عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر محمد جعفری هرندی؛دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهر ری

دکتر حسن حاجی­ تبار فیروزجایی؛ استادیار حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

دکتر عباسعلی حیدری؛ استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دکتر محمدعلی خیراللهی؛ استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دکتر محمدوفا درویش پور؛ استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

دکتر محمد روحانی مقدم؛ استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب؛ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه ایلام

دکتر ابوالحسن­ شاکری؛ دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی- دانشگاه مازندران

دکتر یاسر عبدی؛  دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

دکتر عباس عرب خزائلی؛ دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و عضو هیات علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی-دانشگاه آزاد واحد ساری

دکتر ابوالفضل علیشاهی؛ دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی - دانشگاه یاسوج

دکتر علی­ فقیهی؛ استادیار ­فقه و مبانی­ حقوق اسلامی-دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل

دکتر کبر فلاح؛ استادیار ­فقه و مبانی­ حقوق اسلامی-دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل

دکتر سید ابراهیم قدسی؛ دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی- دانشگاه مازندران

دکتر محمد نصراللهی: استادیار اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دکتر حسین کاویار؛ استادیار حقوق خصوصی دانشگاه اراک

دکتر کیومرث­ کلانتری؛دانشیار حقوق­ جزاو جرم شناسی-دانشگاه مازندران

دکتر محمد محسنی دهکلانی؛ دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

دکتر محمد محمدزاده رهنی؛ استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شیروان

دکتر مهدی محمدیان امیری؛ عضو هیئت علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی -دانشگاه آزاد اسلامی  واحد  بابل

دکتر احمد مرادخانی؛ استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر  زینب مشهودی؛ دانش ­آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر عباس مقدری امیری؛ استادیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

دکتر فخرالدین ملایی کندلوس؛ استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دکتر محمد نبی­ پور؛ استادیار حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه شمال آمل

دکتر رحمان ولی­زاده؛ عضو هیئت علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحدبابل

دکتر رضا نصیری لاریمی؛ دکتری حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری

دکتر سید مجتبی حسین­ نژاد؛ استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی- مؤسسه آموزش عالی پارسا