مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (IJRJ) - فرایند پذیرش مقالات