مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (IJRJ) - واژه نامه اختصاصی