اعضای هیات تحریریه

با این مجله اساتید مختلفی اعم از داخلی و خارجی همکار دارند:

 

مدیر مسئول

دکتر حسن قلی پور

فقه و حقوق استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، بابل، ایران.

uupload.ir/view/دکتر_حسن_قلی_پور_upd3.pdf/
gholipourbaboliau.ac.ir

سردبیر

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

فقه و حقوق استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

uupload.ir/view/دکتر_ایزدی_فرد_25b.pdf/
ali85akbaryahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر مهدی محمدیان امیری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

mrmyaaligmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمدرضا آیتی

فقه و حقوق استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

uupload.ir/view/دکتر_سید_محمدرضا_آیتی_bvxn.pdf/
smraayatiyahoo.com

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

فقه و حقوق استاد دانشگاه مازندران

ali85akbaryahoo.com

دکتر محمد حسن حائری یزدی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

uupload.ir/view/رزومه_علمی_محمدحسن_حائری_tdly.pdf/
haeri-mum.ac.ir

دکتر کیومرث کلانتری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

uupload.ir/view/رزومه_علمی_کیومرث_کلانتری_siga.pdf/
kalantarnit.ac.ir

دکتر امیرحمزه سالارزایی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

uupload.ir/view/دکتر_امیرحمزه_سالارزایی_0a7.pdf/
amir_hsalartheo.usb.ac.ir

دکتر حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

Professor of Criminal Law and Criminology, Mazandaran University, Babolsar, Iran
hamid.abharygmail.com

دکتر عبدالکریم عبداللهی

فقه و حقوق استاد فقه مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

abdolahi-k.profcms.um.ac.ir/ uupload.ir/view/رزمه_آیت_الله_شیخ_عبدالکریم_عبداللهی_bnio.pdf/
abdollahiferdowsi.ac.ir

دکتر سید ابراهیم قدسی

فقه و حقوق استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

uupload.ir/view/رزومه_دکتر_سید_ابراهیم_قدسی_bffl.pdf/
ghodsiumz.ac.ir

دکتر محمد جعفری هرندی

فقه و حقوق دانشیارفقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شهرری، ایران

uupload.ir/view/رزومه_علمی_دکتر_محمد_جعفری_هرندی_mpzq.pdf/
harandi-lawyeryahoo.com

دکتر اسماعیل واعظ جوادی آملی

فلسفه اسلامی دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، بابل، ایران

uupload.ir/view/رزمه_دکتر_اسماعیل_واعظ_جوادی_آملی_nwmc.pdf/
javadibaboliau.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

امید نجم الدین جمیل مصطفی

فقه و اصول پروفسور و عضو هیئت علمی دانشگاه صلاح الدین اربیل عراق

uupload.ir/view/دکتر_امید_نجم_الدین_pdf_iz7d.pdf/
aumed.gmailsu.edu.krd

هیمن عزیز برایم مصطفی

فقه و اصول پروفسور و عضو هیئت علمی دانشگاه کویسنجق عراق

uupload.ir/view/دکتر_هیمن_pdf_aqzz.pdf/
hemin.azezkoyauniversity.org

ویراستار ادبی

دکتر علیرضا فرقانی

زبان وادبیات عرب ویراستار عربی

forghanibaboliau.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر نبی الله اکبرنتاج

ویراستار انگلیسی

majalehbabolgmail.com

گرافیست

جاسم چرم زاده

Urban Management گرافیست

rezacharamzadehgmail.com

مدیر اجرایی

سیده صبا موسوی عبداللهی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

majalehbabolgmail.com