اهداف و چشم انداز

هدف‌مجله توسعه فقه‌پژوهی یا نشرنتایج پژوهش‌نظام‌مندومسأله‌محور درکلیه‌رشته‌های‌مرتبط بافقه و مبانی حقوق اسلامی  است. به‌منظور حفظ اعتبار درجه علمی- پژوهشی مجله، رعایت موارد 1- دارای فرضیه و استدلالی­ بودن 2- ابتکار و نوآوری و به روز بودن موضوع، 3- تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید 4- شیوه نگارش و رعایت قواعد ویراستاری در مقالات ارسالی ضروری است. تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده‌اند و نویسنده متعهد به‌عدم‌نشر آنها در جای دیگر است. ضمناً مقاله‌های‌ارائه‌شده برای‌‌بررسی‌و چاپ نباید هم‌ زمان به‌مجله‌های‌دیگرارائه ‌شده‌باشند. زبان‌نشریه، فارسی ‌است. ازنقل­قول‌های غیرفارسی در متن مقاله خودداری شود مگر در مواردی که فهم یک عبارت موضوعیت داشته باشد.