دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، زمستان 1397، صفحه 227-1 
2. تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین

صفحه 29-48

10.22034/ijrj.2019.546201

غلامرضا پیر جهانگیر؛ بهرام تقی پور؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی


5. امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده

صفحه 85-108

10.22034/ijrj.2019.546204

خدیجه صادقی موحد؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری؛ حیدر امیرپور


7. حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

صفحه 129-148

10.22034/ijrj.2019.546210

عبدالرضا محمدحسین زاده؛ حجت عزیزالهی؛ محمدرضا رضوان طلب