دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، پاییز 1398، صفحه 239-1 
4. مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان

صفحه 73-94

10.22034/ijrj.2019.669370

علی روانان؛ سید مهدی میرداداشی کاری؛ محمد صادقی؛ ابراهیم دلشاد معارف


6. امکان‌سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ

صفحه 117-132

10.22034/ijrj.2019.669372

سید محمدمهدی صابر؛ محمدرضا کیخا؛ علی تولایی


8. تحلیل انتقادی مبانی فقهی- سیاسی سلفیه تکفیری در مسأله جهاد

صفحه 149-178

10.22034/ijrj.2019.669374

رقیه علی زاده؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمدهادی امین ناجی