دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، تابستان 1398، صفحه 1-216 
2. تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت

صفحه 33-46

10.22034/ijrj.2019.666891

سید رضا احسان پور؛ هادی عظیمی گرکانی؛ مدیحه هاشم پور


5. مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن

صفحه 93-110

10.22034/ijrj.2019.666897

ناهید دهقان عفیفی؛ احمد باقری؛ سید ابوالقاسم نقیبی


7. مبانی التزام در حقوق قراردادها

صفحه 131-148

10.22034/ijrj.2019.666903

امید غلامعلی تبار فیروزجائی؛ جلیل قنواتی


9. آسیب شناسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی

صفحه 165-180

10.22034/ijrj.2019.666905

سید احمد میرخلیلی؛ نفیسه متولی زاده نایینی؛ مهری نساجی زواره