دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، بهار 1398، صفحه 237-1 
4. تأثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان

صفحه 75-96

مهرانه درزی؛ محمد جعفری هرندی؛ محمد صادق موسوی


5. بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی

صفحه 97-118

فرشید رجبی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی


6. واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه

صفحه 119-136

محمد محسنی دهکلانی؛ اسمعیل قندور بیجارپس


7. بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیع در فضای مجازی

صفحه 137-162

مهدی محمدیان امیری؛ علیرضا عسگری؛ سید محمد مهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان