دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، بهار 1398، صفحه 237-1 
4. تأثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان

صفحه 75-96

10.22034/ijrj.2019.665202

مهرانه درزی؛ محمد جعفری هرندی؛ محمد صادق موسوی


5. بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی

صفحه 97-118

10.22034/ijrj.2019.665203

فرشید رجبی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی


7. بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیع در فضای مجازی

صفحه 137-162

10.22034/ijrj.2019.665205

مهدی محمدیان امیری؛ علیرضا عسگری؛ سید محمد مهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان