دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، تابستان 1397، صفحه 1-214 
3. شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح

صفحه 49-72

زهره حاجیان فروشانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


6. واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه

صفحه 111-126

سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


7. بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم

صفحه 127-148

احمد مرادخانی؛ فاطمه رحمانی


8. کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا

صفحه 149-174

جواد یعقوبی؛ حسین صابری؛ سیاوش گودرزی