دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، تابستان 1397، صفحه 1-214 
3. شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح

صفحه 49-72

10.22034/ijrj.2018.541392

زهره حاجیان فروشانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


6. واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه

صفحه 111-126

10.22034/ijrj.2018.541395

سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


8. کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا

صفحه 149-174

10.22034/ijrj.2018.541397

جواد یعقوبی؛ حسین صابری؛ سیاوش گودرزی