دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، بهار 1397، صفحه 228-1 
2. تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی

صفحه 33-52

10.22034/ijrj.2018.540066

سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر جهانی


5. مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی

صفحه 99-118

10.22034/ijrj.2018.540069

حجت عزیزالهی؛ علی تولایی؛ معین فرزانه وشاره؛ عبدالرضا محمدحسین‌زاده


7. موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه

صفحه 137-168

10.22034/ijrj.2018.540071

محمد تقی کریم پور آلهاشم؛ محمد تقی علوی؛ محمد مظهری؛ ناصر مسعودی


8. اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام

صفحه 169-190

10.22034/ijrj.2018.540072

حمید مسجدسرایی؛ خالد نبی نیا؛ احمد باقری؛ سید محمد صدری