دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 216-1 
2. بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا

صفحه 35-50

10.22034/ijrj.2018.538447

مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم؛ زهرا ترحمی


6. جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه

صفحه 113-146

10.22034/ijrj.2018.538451

مجید عباسی؛ علی غریبه؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده


7. کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن

صفحه 147-160

10.22034/ijrj.2018.538453

عباس عرب خزائلی؛ علیرضا عسکری؛ احمد مرادخانی