دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، پاییز 1396، صفحه 216-1 
2. ماهیت جعاله

صفحه 33-56

فرزانه احمدی؛ علیرضا امینی؛ سید محمدرضا آیتی


3. ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران

صفحه 57-70

جعفر جعفرزاده؛ محمود آری؛ علی اکبر ابوالحسینی؛ محمدباقر علی تبار فیروزجائی


7. مبانی مشروعیت شرط عدم طلاق در عقد نکاح

صفحه 139-160

امین نجفیان؛ فرج الله هدایت نیا