دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تابستان 1396، صفحه 234-1 
6. سحر و شعبده در فقه با تأکید بر مصادیق نوظهور

صفحه 123-142

10.22034/ijrj.2017.532746

شهربانو کاهدی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان


7. قاعده جاودانگی احکام و تحول زمان

صفحه 143-170

10.22034/ijrj.2017.532747

عابدین مومنی؛ سید محمد صدری؛ علی پیردهی


8. بررسی ماهیت فقهی داوری

صفحه 171-192

10.22034/ijrj.2017.532748

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ فرهاد بطحایی