دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، بهار 1396، صفحه 1-190 
3. بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی

صفحه 49-70

10.22034/ijrj.2017.530233

حبیب اله چوپانی مرسی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی