دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، زمستان 1395 
1. مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی

صفحه 11-30

محمدرسول آهنگران؛ ابوالحسن حق نواز


3. تقاص از اموال دولتی

صفحه 49-68

علی مظهر قراملکی؛ علی اصغر افشاری


7. بررسی فقهی-‌ حقوقی طلاق وکالتی و طلاق صغیره

صفحه 141-156

حکیمه السادات مهدی زاده؛ حسین نمازی فر؛ مصطفی عامری سیاهویی