دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، پاییز 1395 
4. ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث

صفحه 71-88

رضا فتوحی زاد؛ سید محمد مهدی قبولی؛ سعید محسنی