دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، زمستان 1394 
1. مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین

صفحه 11-28

عبدالرسول احمدیان؛ احمد مرادخانی؛ محمدمهدی احمدی؛ احمد مرادخانی؛ حسن عابدیان


2. تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی

صفحه 29-52

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسن قلی پور؛ علی فقیه حبیبی؛ مجتبی حسین نژاد


3. تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه

صفحه 53-76

عباس تقوائی؛ عباس تقوائی؛ محمد تقی فخلعی


5. بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع

صفحه 95-114

یاسر عبدی؛ جعفر جعفرزاده؛ محمود آری


6. واکاوی تاریخی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه

صفحه 115-146

علی جبار گلباغی ماسوله؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدتقی فخلعی


7. تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی

صفحه 147-168

علی محمدیان؛ محمدرضا علمی؛ محمد تقی فخلعی