دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1394 
1. بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت

صفحه 11-32

جمیله جعفری؛ سید محمد هادی مهدوی


2. بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف

صفحه 33-52

فاطمه سادات حسینی؛ محمود قیوم زاده؛ محمود قیوم زاده؛ محمدرضا رهبرپور


5. قاعده تزاحم در سقط جنین‌درمانی

صفحه 97-122

جلال الدین قیاسی؛ زهرا حبیبی


6. آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت

صفحه 123-144

زینب مشهودی؛ حسن عابدیان؛ محمدمهدی احمدی؛ علیرضا عسگری


7. تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 145-162

عباس مقدری امیری؛ حکمت اله عسکری