دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تابستان 1394 
2. تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ

صفحه 31-50

علیرضا پوراسماعیلی؛ زهرا کرامتی تبار


3. بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری

صفحه 51-74

یاسر عبدی؛ مرتضی نصیری؛ مرتضی نصیری؛ مرتضی شهبازی نیا؛ فخرالدین اصغری


5. آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه

صفحه 89-106

زینب مشهودی؛ حسن عابدیان؛ سید محمدمهدی احمدی؛ علیرضا عسگری