دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، بهار 1394 
2. بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه)

صفحه 37-60

علی اکبر ربیع نتاج؛ زینب زرگر؛ هاجر اسدی؛ مجتبی حسین نژاد