دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، زمستان 1393 
1. بیع شرط و عقد اجاره

صفحه 11-28

سعید ابراهیمی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار


4. بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم

صفحه 69-92

علی تولائی؛ رامین پورسعید؛ محمدیار ارشدی؛ عبدالرسول دیانی؛ اعظم ابراهیمی


5. بررسی مبانی فقهی مالیات‌های غیرثابت

صفحه 93-116

عبدالجبار زرگوش نسب؛ طاهر علی محمدی؛ معصومه غیبی