دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، زمستان 1390 
2. عدم ذکر مدت در نکاح منقطع

صفحه 21-34

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسن قلی پور؛ هادی صالحی


6. براندازی در نظم فقهی حقوقی کنونی

صفحه 93-126

ابوذر علی اکبری؛ هانی محمودی