دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، بهار 1391 
3. بررسی فقهی و حقوقی اتانازی (مرگ از روی ترحم)

صفحه 35-54

محمد جعفری هرندی؛ فاطمه جبارزاده


4. ارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

صفحه 55-72

محمدصادق طباطبایی؛ مارال عمویی


5. قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

صفحه 73-88

هنگامه غضنفری؛ سعید خردمندی؛ سعید خردمندی؛ بهاره رضایی پور


8. قاعده فقهی، حقوقی انصاف

صفحه 135-164

معصومه مظاهری؛ زهرا آل اسحق


9. تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان

صفحه 165-194

ابوالقاسم نقیبی؛ حسین جلیل زاده